Sökning per egenskap

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök

Denna sida erbjuder ett enkelt navigeringsgränssnitt för att hitta entiteter som beskrivs av en egenskap och ett namngivet värde. Andra tillgängliga sökgränssnitt inkluderar sidegenskapssök och ask-förfrågningsbyggare.

Sökning per egenskap

En lista över alla sidor som har egenskapen ”Sammanfattning” med värdet ”Juridiska frågeställningar som Göteborgs Stad arbetat med”. Eftersom det bara finns ett fåtal resultat, visas även snarlika värden.

Nedan visas upp till 26 resultat från och med nummer 1.

Visa (föregående 50 | nästa 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

Lista med resultat

 • Trelleborg - Organisation och kultur  + (I Trelleborg har vi haft ett öppet sinnela
  I Trelleborg har vi haft ett öppet sinnelag inför teknik. Vi har haft ett antal ”eldsjälar” som varit nyfikna, lyssnat in, sett sig omkring och tagit till sig mycket. Vi har skapat en kultur där vi har vågat testa och vågat misslyckas. Vi har byggt och flugit samtidigt.
  lyckas. Vi har byggt och flugit samtidigt.)
 • Trelleborg - Arbetsprocesser  + (I Trelleborg jobbar vi för att göra medarb
  I Trelleborg jobbar vi för att göra medarbetarna delaktiga och fånga upp deras erfarenheter och koppla ihop detta med medborgarens behov. I processarbetet är steg 1 att kartlägga processen för att synliggöra hur den ser ut i dag. Förbättringsförslag leder sedan till att arbetsprocessen kan förändras och optimeras. Steg 2 blir sedan, i de fall det är möjligt, att automatisera hela eller delar av en process. Detta kan göras först när processen är kartlagd och optimerad.
  t när processen är kartlagd och optimerad.)
 • Trelleborg - Nytta och insikt  + (I Trelleborg tänker vi business case i sam
  I Trelleborg tänker vi business case i samband med införandet av digitala lösningar. Vi inför inte för införandets skull, utan för att det ska göra skillnad. Det ska gå att se i slutändan vad det resulterade i, plockade vi hem vinsten? Vi utgår från behov hos verksamheten och i samhället och strävar efter att nå nyttoeffekter för medarbetare och medborgare samtidigt. Trelleborg lägger stor vikt vid omvärldsbevakning. Det gör det möjligt att veta vad som finns på marknaden och därmed öka insikten och göra välgrundade val kopplade till verksamhetens behov.
  ade val kopplade till verksamhetens behov.)
 • Uddevalla - Ledarskap  + (I Uddevalla finns ett långsiktigt och tydl
  I Uddevalla finns ett långsiktigt och tydligt prioriterat politiskt mål om att digitalisera skolan utifrån en målsättning om likvärdighet. Samtidigt är det ett fantastiskt samarbete mellan IT (chef och personal) med alla skolformers chefer och verksamhetsansvariga. Det finns mod bland verksamhetschefer för att bryta mönster, sätta helheten före den egna verksamheten, i syfte att skapa likvärdighet i alla skolår. Man har ett systematiskt kvalitetsarbete som bygger på att varje skola sätter upp sina egna aktiviteter för läsåret med fokus på användandet och lärandet (t.ex bedömning för lärande). Viktigt att tänka på hur digitala verktyg kan stödja alla typer av prioriterade mål.
  kan stödja alla typer av prioriterade mål.)
 • Uddevalla - Infrastruktur  + (I Uddevallas skolor finns en styrning och
  I Uddevallas skolor finns en styrning och organisation som bygger på samverkan och tillit, vilket också avspeglar sig i de tekniska förutsättningarna. Alla skolformer samverkar tätt med IT-avdelningen kring en digital utveckling som har verksamhetens behov i fokus. Kommunen har många plattformar, men lyckade integreringar. Tack vare exempelvis [[Nyckelområden:1013|ShowIT]] klaras användningen.
  områden:1013|ShowIT]] klaras användningen.)
 • Umeå - Styrning  + (I Umeå finns en förvaltning - men alla näm
  I Umeå finns en förvaltning - men alla nämnderna är kvar. Kommunen satsade tidigt på trådlösa nätverk och 1:1-datorer, inte minst på grund av trycket från omvärlden. På gymnasiet har det sedan länge funnits 1:1 och numera finns det även för årskurs 7-9. Politiskt sett finns ett starkt stöd för digitalisering, och kommunen har även ett eget kompetenscentrum för utveckling.
  ett eget kompetenscentrum för utveckling.)
 • Umeå - Kompetens  + (I Umeå finns en tioårig erfarenhet av att driva ett kompetenscentrum för digitalt lärande. Man arbetar även med att forma och genomföra processtödsutbildning för att hjälpa pedagoger att vidareutveckla det pedagogiska arbetet.)
 • Umeå - Ledarskap  + (I Umeå kommun ska allt arbete utgå från en
  I Umeå kommun ska allt arbete utgå från en kommungemensam plattform som består av en vision, verksamhetsidé och värdegrund. Vi ska ha en gemensam syn på vårt uppdrag, oavsett i vilken verksamhet vi arbetar. Detta har formulerats i en gemensam värdegrund: * Medborgarfokus: Vi skapar värde för dem vi finns till för. * Öppenhet: Vi är tillgängliga, tydliga och lyssnar med omtanke. * Tillit: Vi har förtroende för varandra och vår förmåga att möta utmaningar. * Ständiga förbättringar: Vi utvecklas positivt genom ständiga förbättringar och förnyelse.
  enom ständiga förbättringar och förnyelse.)
 • Umeå - Infrastruktur  + (I Umeå kommun så har man beslutat att alla verksamhetsområden ska ta fram en IT-plan.)
 • Uppsala - Kompetens  + (I Uppsala finns en stödjande organisation kring utbildning, utveckling och samordning av lärresurser. Man använder LIKA-verktyget för att identifiera nuläge och utvecklingsbehov.)
 • Västerås - Kompetens  + (I Västerås har man rekryterat en digitalis
  I Västerås har man rekryterat en digitaliseringsdirektör i staden, samt digitaliseringsstrateg inom förvaltningen. Kommunen har också webbaserade utbildningar, och det finns även lärmodeller för olika verksamhetssystem, exempelvis med superanvändare ute i verksamheterna.
  s med superanvändare ute i verksamheterna.)
 • Östersund - Kompetens  + (I Vård och omsorgsförvaltningen finns en e
  I Vård och omsorgsförvaltningen finns en enhet som sköter all teknik, teknik och Service Den servar alla medborgare och all personal vare sig man arbetar inom hemtjänst, särskilda boenden, LSS eller externa utförare. En organisation med hög kompetens är kostnadseffektiv och ger bättre och snabbare stöd. Medborgarna ska via sin personal få snabb service.
  rna ska via sin personal få snabb service.)
 • Skellefteå - Juridik  + (I arbetet med digitalisering är en av nyck
  I arbetet med digitalisering är en av nyckelfaktorerna för att lyckas att ta hänsyn till rådande lagstiftning. Ett sätt att komma framåt i detta arbete är att jobba med framtagandet av modeller för att skapa en rättssäker hantering då lagstiftningen är otydlig. Modeller är en förutsättning för att kunna använda teknik för personer med nedsatt beslutsförmåga. Modellerna tas med fördel fram av olika professioner med stöd av jurist.
  av olika professioner med stöd av jurist.)
 • Botkyrka - Organisation och kultur  + (I juni 2017 antog utbildningsnämnden [http
  I juni 2017 antog utbildningsnämnden [https://www.botkyrka.se/barn--utbildning/larande-i-en-digital-varld/strategi-for-larande-i-en-digital-varld.html Strategi för barns och elevers lärande i en digital värld]. Ett prioriterat område blir Förvaltningsövergripande och lokala stödstrukturer - Modeller för förvaltningsövergripande och lokala stödstrukturer behöver utvecklas dels för att öka kompetensen, dels för att kunna skala upp goda praktiker, modeller och innovationsmiljöer. Detta ger förutsättningar för en lärande organisation.
  rutsättningar för en lärande organisation.)
 • Härryda - Ledarskap  + (I kommunen arbetar IT-chef och direktör i samma ledningsgrupp. Direktören tar ansvar för IT-frågorna. Förskolechefer och rektorer är nyckelpersoner. Ett konstaterande är att det är viktigt att vara generös med tid.)
 • Sollentuna - Organisation och kultur  + (I skolan finns en etablerad dela-kultur dä
  I skolan finns en etablerad dela-kultur där användandet av digitala ytor och verktyg är självklar. Centralt placerad IKT-strateg som har ett helhetsgrepp kring satsningar, teknik och omvärldsbevakning. Stor pedagogisk och digital frihet har lett till att många av kommunens lärare besitter en hög kompetens och bidrar till att höja kollektivets kompetens.
  drar till att höja kollektivets kompetens.)
 • Nordmaling - Styrning  + (I slutet av 2014 trädde en ny politisk org
  I slutet av 2014 trädde en ny politisk organisation för Nordmalings kommun i kraft. En organisation som präglas av närhet, samarbete och ett tydligare medborgarfokus. Politiken är som i många mindre kommuner nära verksamheten och har en god insyn. Både i 1-1 satsningen och LEDA-projektet har politiker varit involverade med kontinuerlig uppföljning och nyfikenhet.
  d kontinuerlig uppföljning och nyfikenhet.)
 • Karlskrona - Juridik  + (I utvecklingsarbetet av det digitala verkt
  I utvecklingsarbetet av det digitala verktyget BarnSam (uppföljningssamtal med familjehemsplacerade barn inom Socialförvaltnignen) använde sig Karlskrona Kommun av en innovationsupphandling för att få tillgång till lämpliga, externa resurser och för att hitta en partner i arbetet med att utveckla processen.
  tner i arbetet med att utveckla processen.)
 • Härryda - Infrastruktur  + (Infrastrukturen för hela skolverksamheten
  Infrastrukturen för hela skolverksamheten bygger på följande byggstenar: * Fiber med 100/100, samt trådlösa nät på samtliga enheter. * Enkel inloggning med skolfederation * Molntjänster i första hand * 1:1 från årskurs 4, samt hög täthet med enheter i yngre åldrar
  samt hög täthet med enheter i yngre åldrar)
 • Sollentuna - Infrastruktur  + (Infrastrukturen i Sollentuna kommun ska fi
  Infrastrukturen i Sollentuna kommun ska finnas utan att synas, den ska förenkla för användaren att nå de resurser som behövs för att utföra arbetet oavsett om det är i skolan, vård eller parkförvaltning. Gemensamt nät, wifi, inloggningslösning för sso och 2fa. Administrativa windowssystem finns tillgängliga i en virtuell desktop som gör det möjligt att hantera informationen säkert på nästan alla olika mojänger som finns.
  t på nästan alla olika mojänger som finns.)
 • Västerås - Delaktighet  + (Innovatörer erbjuds olika typer av metoder
  Innovatörer erbjuds olika typer av metoder beroende på innovation och skede i sin process, men fokusgrupper med relevanta deltagare samt tester hos slutanvändare är en central del. Testerna sker framförallt i verkliga miljöer, hemma hos äldre personer och personer med funktionsnedsättning samt på särskilda boenden.
  ionsnedsättning samt på särskilda boenden.)
 • Malmö - Ledarskap  + (Inom Malmö Stad har utvecklingsavdelningen Pedagogisk Inspiration ett ledarskapsstöd för rektorer. Denna resurs handlar dels om att stöd i kritiska situationer, dels om förändringsarbete.)
 • Skellefteå - Ledarskap  + (Inom Socialkontorets verksamhet är ledning
  Inom Socialkontorets verksamhet är ledningsgruppen öppen för att testa och vara med i utvecklingsprojekt. Man har även modet att fatta beslut och kliva fram och visa att ”vi har bestämt oss”. Möjligheten att vara med och utveckla och testa nya produkter/tjänster inom digitalisering leder ofta till insikter om behovet av förändrat arbetssätt. Inom Skellefteås äldreomsorg har ett omfattande förbättringsarbete påbörjats och de första stegen till en kulturförändring har också tagits – en kulturförändring som gör verksamheten redo att möta framtiden. En stor del av förändringsarbetet ligger i ledarskapet. Att leda i förändring handlar för Skellefteås äldreomsorg bland annat om att ha följsamhet till det som bestämts,att gå från ord till handling och att mäta för att göra. Det hela bygger också på ett coachande förhållningssätt i ledarskapet utifrån en coachingmodell som tagits fram för verksamheten. De första åren av den påbörjade kulturförändringen är beskrivna i en skrift, däri finns också coachingmodellen: [https://mittkoping.skl.se/images/d/d7/Leva_livet_b%C3%A4st_m%C3%B6jligt_Skellefte%C3%A5_-_Skrift.pdf Jag vill kunna klara mig själv och leva livet bäst möjligt - Handlingskraft för storskalig förändring i komplexa system i en kommun.] Främjande faktorer inom ledarskap är att: prioritera verksamhetsnära utveckling tillsammans med verksamheten. Involvera de politiska-, fackliga- och brukarföreträdare i frågor kring digitaliseringen i ett tidigt skede. Ställa krav på uppföljning och målstyrning och följsamheten till det som är beslutat och ”om den väg som valts, tar oss till målet”. Skellefteå arbetar bland annat med [[Hörnstensmodellen]] och erfarenheten visar att utvecklingsarbetet utan engagerat ledarskap är waste. Hörnstenarna vilar på ett fundament av engagerat ledarskap. Ett engagerat ledarskap bygger på att högsta ledningen i organisationen genomsyrar verksamheten med sitt stöd i förbättringsarbetet.
  heten med sitt stöd i förbättringsarbetet.)
 • Halmstad - Målbild  + (Inom hälsa och omsorg har Halmstads kommun
  Inom hälsa och omsorg har Halmstads kommun jobbat med området gemensam målbild. Halmstad har utgått från kommunens övergripande strategi- och handlingsplan och kompletterat med berörd nämnd/förvaltnings ambitioner och specifika målsättning. Mål och viljeinriktning med digitalisering preciseras i så väl övergripande dokument som i verksamhetsplaner.
  gripande dokument som i verksamhetsplaner.)
 • Malmö - Kompetens  + (Inom skolan arbetar verksamheten med '''lärande kollegiala nätverk''' som övergripande strategi för kompetensutveckling. '''Webblärande i Lär-Kan''' (Kanal för lärande) är en webbaserad utbildning som är kvalitetssäkrad och förankrad i arbetet.)
 • Östersund - Infrastruktur  + (Kommunen har arbetat med en bredd av frågor, t.ex: mobil dokumentation i hemtjänst och WiFi för SÄBO. Man har även lyckade implementeringar av ny teknik.)
 • Östersund - Organisation och kultur  + (Kommunen har bland annat arbetat med frågo
  Kommunen har bland annat arbetat med frågor såsom mobil dokumentation i hemtjänst och wifi på särskilt boende. Arbetet fungerar som en testbädd för innovation och nytänk. Det var för övrigt ett medborgarförslag som resulterade i utbildning och dokumentation för personal samt wifi för brukare och anhöriga på särskilt boende.
  r brukare och anhöriga på särskilt boende.)
 • Helsingborg - Juridik  + (Kommunen har erfarenhet kring upphandling baserad på funktioner och inte teknikaliteter. Man har bland annat utarbetat underlag för juridiken kring testmiljö, t.ex. avtalsmallar.)
 • Malmö - Kommunikation  + (Kommunen har tagit fram kommunikationspolicy och handbok i sociala medier.)
 • Halmstad - Infrastruktur  + (Kommunen valde att satsa på en modern IT-i
  Kommunen valde att satsa på en modern IT-infrastruktur som grund för att påbörja den digitala utvecklingsresan. Specifika satsningar lyfte miljön och etablerade modeller för att säkerställa en god ändamålsenlig infrastruktur. Tidig satsning på stadsnät ger idag fibermöjligheter till både invånare, företag och offentlig verksamhet.
  nvånare, företag och offentlig verksamhet.)
 • Uddevalla - Kommunikation  + (Kommunikationskartan på vux Inblick - mailen - etc... Molntjänstefolder - vilka system för att kommunicera var?)
 • Linköping - Juridik  + (Linköpings kommuns erfarenhet är att jurid
  Linköpings kommuns erfarenhet är att juridiska frågor bör hanteras tidigt i förändringsprojekt. Därigenom minskas risken för fel och sena stora korrigeringar. Det är en utmaning att se juridiken som ett medel till bättre verksamhet och inte som ett hinder för ändringar.
  het och inte som ett hinder för ändringar.)
 • Härryda - Kompetens  + (Lärstämman är en gemensam fortbildningsdag för hela sektor UTK. Lärstämman genomförs en gång varje år, och har alltid ett övergripande tema - t ex mångfald.)
 • Malmö - Juridik  + (Malmö kommun har inom området lärande bland annat arbetat med upphandling och stöd för att säkerställa tillgänglighet och inkludering.)
 • Malmö - Nytta och insikt  + (Malmö stad etablerar fokusområden som arenor för tvärsektoriellt samarbete gällande digitalisering. Dessa är både ett sätt att strukturera våra utmaningar, teknologiområde men även ett sätt att organisera digitaliseringsarbete.)
 • Lidingö - Kompetens  + (Med dagens samhällsutveckling och behov av
  Med dagens samhällsutveckling och behov av fortlöpande kompetensförsörjning behöver kompetensutveckling organiseras och struktureras utifrån ett förhållningssätt där alla nivåer i en organisation är delaktiga och tar ansvar. Utifrån gemensamma prioriterade mål resp utvecklingsområden är det möjligt att genom en väl fungerande styrkedja få utväxling på de insatser som sätts in centralt, lokalt och individuellt. Modellen kom till då det finns ett behov av tydliggöra på vilka nivåer olika kompetensutvecklingsinsatser planeras att göras och hur dessa hänger ihop.
  neras att göras och hur dessa hänger ihop.)
 • Halmstad - Kompetens  + (Med rätt kunskaper skapar vi bättre föruts
  Med rätt kunskaper skapar vi bättre förutsättningar för att lyckas med digitala satsningar och maximera nyttoeffekterna. Kunskapsnivåerna är olika och det gäller att både rikta insatser och gå på bredden. De medarbetare som själva klassade sin kunskapsnivå inom datoranvändning mm som mycket låg erhöll intensivutbildning med verksamhetskoppling och alla medarbetare i kommunen genomgick e-medarbetaren.
  etare i kommunen genomgick e-medarbetaren.)
 • Skellefteå - Arbetsprocesser  + (Metoden används i många olika sammanhang i Skellefteå kommun och i alla förvaltningar.)
 • Mittköping - Arbetsprocesser  + (Mittköping använder '''processutvecklingsm
  Mittköping använder '''processutvecklingsmetoden''' för att nå målet att öka hastigheten, nyttan och kvaliteten i införandet av digitala lösningar. Metoden är kvalitetssäkrad för verksamhetsutveckling, och kan användas i samtliga förvaltningar. Processutvecklingsmetoden innebär att verksamheten kartläggs, visioner utvecklas och en handlingsplan för att nå dit arbetas fram tillsammans med mål och mått för verksamheten.
  sammans med mål och mått för verksamheten.)
 • Mittköping - Infrastruktur  + (Mittköping har sedan några år tillbaka en fullt utbyggd infrastruktur. Hela kommunen har tillgång till fiber och trådlösa nätverk är självklart i alla verksamheter. Det finns stabil internetuppkoppling och våra medarbetare har välfungerande hårdvara.)
 • Mittköping - Kommunikation  + (Mittköping har sett betydelsen av '''tydli
  Mittköping har sett betydelsen av '''tydlig och inkluderande kommunikation''' både externt och internt - för en framgångsrik digital transformation. Mittköping utgår från en övergripande och långsiktig [[Kommunikationsarbete#Kommunikationsstrategi|'''kommunikationsstrategi''']] som kompletteras med en kortsiktig [[Kommunikationsarbete#Kommunikationsplan|'''kommunikationsplan''']].
  unikationsplan|'''kommunikationsplan''']].)
 • Mittköping - Styrning  + (Mittköping verkar i en [[Omvärlden|värld]]
  Mittköping verkar i en [[Omvärlden|värld]] där [[den digitala transformationen]] är inte avgränsad utan är ett kommunövergripande ansvar att förhålla sig till. Vårt ställningstagande i vår [[Vision|vision]] är att vi omfamnar och är delaktiga i transformationen från ett industrisamhälle till ett digitalt samhälle. Resan kommer att förändra: vad vi gör, hur vi gör det och vad som går att göra, och vi står redo att möta förändringen. Utifrån vårt [[Gemensam syfte och mål med digitalisering | gemensamma syfte och mål med digitaliseringen]] kan vi möta och omfamna potentialen och utmaning i nuet och i framtiden.
  ialen och utmaning i nuet och i framtiden.)
 • Sollentuna - Målbild  + (Målstyrningsmodellen ger en tydlig struktu
  Målstyrningsmodellen ger en tydlig struktur för hur kommunens mål på olika nivåer hänger ihop hela vägen från gemensam vision till individuella mål. Den visar hur den politiska plattformen – där majoritetens uttrycker sina ambitioner och satsningar – utgör basen för målstyrningen och genomsyrar alla målnivåer. En viktig ambition med kommunens målstyrningsmodell är att uppnå mindre ”topp-styrning” där varje nivå i organisationen arbetar med egna mål utifrån verksamhetens behov av utveckling och förbättring. Med hjälp av föredrag, fokusgrupper och presentationer förmedlas en bild av omvärlden och vart vi och den är på väg. Genom att digitaliseringen är en del i kommunens verksamhetsplanering och planer utvecklas kommunen med stöd av digitalisering.
  cklas kommunen med stöd av digitalisering.)
 • Uddevalla - Delaktighet  + (Mötesplatsen [[Nyckelområden:1013|ShowIT]]
  Mötesplatsen [[Nyckelområden:1013|ShowIT]] samlar återkommande pedagoger från alla skolformer (förskola till vux) där pedagoger lär pedagoger. Nätverkande sker på frivillig basis och man uppmuntrar lärare att lära andra kring det de själva tycker är självklart i sin egen undervisning, som blir fantastiskt för andra.
  ervisning, som blir fantastiskt för andra.)
 • Umeå - Delaktighet  + (När du är delaktig i hur något tar form så
  När du är delaktig i hur något tar form så växer din motivation och du värdesätter det mer. I Mittköping vill vi förstå vad vad medborgarna behöver samt hur de vill använda en tjänst. Vi tar nämligen på största allvar hur användarna önskar, tänker och framförallt vad de tror på. Mittköping använder sig av SKLs material Innovationsguiden för att hitta nya metoder och sätt att tänka kring utveckling i offentlig sektor. Helt enkelt skapa smartare tjänster. (http://innovationsguiden.se/) I Mittköping använder vi “Användarresa” som en metod i ett större koncept. Metoden syftar till att identifiera och åtgärda det som Mittköpings medborgare upplever som ’’smärtpunkter’’ i kontakten med kommunen och de samhällstjänster som kommunen erbjuder. Användarresorna synliggör gömda eller helt nya användarbehov och skapar en helhetssyn av medborgarnas upplevelse. Att inom kommunen få en förståelse för hur användarna anser att olika delar av tjänster hänger ihop och hur de påverkar varandra.
  hänger ihop och hur de påverkar varandra.)
 • Malmö - Organisation och kultur  + (Organisation med systemspecifika experter, så kallade ÖSA-organisation (övergripande superanvändare).)
 • Linköping - Organisation och kultur  + (Organisationen är viktig för att nå ut till barn/elever och personal. Organisationen ska byggas för att vara ett så effektivt stöd som möjligt för verksamheten men också göra omvärldsanalys och planera för att se helheter.)
 • Linköping - Organisation och kultur  + (Organisationen är viktig för att nå ut till barn/elever och personal. Organisationen ska byggas för att vara ett så effektivt stöd som möjligt för verksamheten men också göra omvärldsanalys och planera för att se helheter.)
 • Halmstad - Kommunikation  + (Precis som med allt förändringsarbete är d
  Precis som med allt förändringsarbete är delaktighet och bred förankring en framgångsfaktor. I vårt arbete med digitalisering har vi haft en målsättning om att öka den digitala mognadsgraden i organisationen genom att kontinuerligt "prata" om digitalisering, välfärdsteknik, möjligheter och utmaningar med olika målgrupper ökar vi graden av delaktighet och engagemang.
  r vi graden av delaktighet och engagemang.)
 • Vara - Arbetsprocesser  + (Processkartläggning / Värdeflödeskartläggn
  Processkartläggning / Värdeflödeskartläggning är ett verktyg för att visa på arbets- och informationsflöden, det skapar en tydlig bild över nuläget och underlättar att hitta förbättringsområden. Med hjälp av symboler ritas alla steg som ingår i processen, även andra flöden som påverkar ritas in i kartan såsom informationsflöden, beslutsvägar. Syftet är att genom att ta bort det som inte är värdeskapande i processen, frigöra resurser som kan användas på annat sätt. Här kommer [https://mittkoping.skl.se/wiki/Processkartl%C3%A4ggning_Vara Processutvecklingsmetoden]
  3%A4ggning_Vara Processutvecklingsmetoden])