132
U

Property:Detaljer

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök

Det här är en egenskap av typen Text.

Sidor som använder egenskapen "Detaljer"

Visar 25 sidor som använder den här egenskapen.

Visa (föregående 25 | nästa 25) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

B
Botkyrka - Delaktighet +<h4>Alla medarbetare</h4> *Förväntas nyttja och behärska relevanta digitala verktyg och digitala miljöer i det egna arbetet. *Förväntas omvärldsbevaka digitaliseringsfrågor utifrån sin kontext. ==== Pedagoger==== *Förväntas förankra undervisning och lärande i teorier kring forskning och beprövad erfarenhet med koppling till det digitala fältet. *Förväntas ha god förståelse för och praktisk kunskap kring hur digital kompetens och digital didaktik kan användas för att leda till ett bättre lärande. *Förväntas att kontinuerligt utveckla och använda digital kompetens och digital teknik för undervisning, vilket ska främja barn och elevers lärande. *Förväntas ha god förståelse för barn och elevers digitala vardagserfarenheter, och utifrån dessa skapa ett meningsfullt lärande. *Förväntas ha kunskap för att undervisa om och säkerställa ansvarsfullt nyttjande av digitala miljöer hos eleverna, när det gäller exempelvis personlig integritet, källkritik, upphovsrätt och säkerhet. *Förväntas ha kunskap för att säkerställa ansvarsfullt nyttjande av digitala miljöer hos förskolebarnen när det gäller exempelvis personlig integritet och säkerhet. ====Rektorer och förskolechefer==== *Förväntas ha adekvat förmåga att strategiskt leda digitalt utvecklingsarbete på sin enhet. *Förväntas ha kunskap om teorier, forskning och beprövad erfarenhet kopplad till det digitala fältet för att kunna driva och leda det digitala utvecklingsarbetet på enhetsnivå. *Förväntas följa upp och stödja pedagoger i det digitala utvecklingsarbetet med sikte på utbildningens kvalitet och likvärdighet. *Förväntas skapa förutsättningar att utveckla personalens digitala kompetens och digitala didaktik för undervisning och lärande *Förväntas driva, följa och utvärdera det digital utvecklingsarbetet för undervisning och lärande så att progression skapas och synliggörs. *Förväntas skapa en lokal handlingsplan för att stödja lärandet utifrån den egna enhetens förutsättningar. ====Verksamhetschefer==== *Förväntas ta ansvar för att leda arbetet med den digitala transformationen *Förväntas ha adekvat förmåga att strategiskt leda digitalt utvecklingsarbete i sin organisation. *Förväntas ha kunskap om teorier, forskning och beprövad erfarenhet kopplad till det digitala fältet för att driva det digitala utvecklingsarbetet i verksamheten. *Förväntas skapa förutsättningar för att enheterna ska kunna utveckla lärande och undervisning med de möjligheter som digitaliseringen erbjuder. ====Förvaltningschef==== *Förväntas ta ansvar för att leda arbetet med den digitala transformationen *Förväntas ha adekvat förmåga att strategiskt leda digitalt utvecklingsarbete i organisationen *Förväntas följa upp och stödja verksamhetscheferna i det digitala utvecklingsarbetet med sikte på utbildningens kvalitet och likvärdighet. *Förväntas skapa förutsättningar för genomförandet av strategin  +
Botkyrka - Infrastruktur +I Botkyrkas förskolor och skolor genomförs en omfattande satsning på digitalisering av lärmiljöerna. I förskolan är minimum en digital enhet på tio barn och i grundskolans och grundsärskolans F-6 skolor är tätheten minst en digi- tal enhet på tre barn. I grundskolans och grundsärskolans årskurs 7-9 (10),gymnasieskolan och gymnasiesärskolan har alla elever tillgång till en egen digital enhet för att använda i skolan och hemma under studietiden. Samtliga skolformer har en gemensam lärportal och genom vår anslutning till skolfederationen skapas ett digitalt ekosystem som möjliggör tillgång till ett stort utbud av digitala lärresurser. Med ett inlogg skapas möjligheter för lärande och samspel mellan barn, elever och pedagoger, oberoende av tid, plats och digital enhet. 2016 inleddes ett arbete av IT-enheten för att utöka nätverkskapaciteten och uppgradera de trådlösa nätverken på samtliga enheter inom utbildningsför-valtningen. Åtgärderna säkerställer att utbildningsförvaltningen är välutrustad infrastrukturmässigt inför kommande behov. I samspel med IT-enheten er- bjuder förvaltningen idag ett brett spectra av digitala enheter, PC, Mac, läsplattor och chromebooks för att ge verksamheten förutsättningar att kunna välja de digitala enheter som bäst stödjer de lärande processerna. [[Fil:Botkyrka Digital ekosytem .png|miniatyr|Skolfederation]] Läs mer om vår Digitala ekosystem https://www.botkyrka.se/barn--utbildning/larande-i-en-digital-varld/digitala-ekosystemet.html [https://www.youtube.com/watch?v=gSyfCf2SF_I '''Se filmen'''] där elever, pedagoger och IT- strateg berättar hur Botkyrkas digitala ekosystem är till nytta för lärande där tillgänglighet och likvärdighet är i fokus.  +
Botkyrka - Juridik +Övrigt arbete kring juridiken i kommunen omfattar bland annat: *Pågående arbete med att klassificering samtliga av våra IT-system under 2017 med [https://klassa-info.skl.se/ Klassa]. *Upphandlat en lärportal för samtliga skolformer för att ge bättre förutsättningar för kollegialt lärande och för att öka transparens gentemot vårdnadshavare * Säker inloggning för vårdnadshavare genom att de kan logga in i lärportal via e-legitimation * Systematiskt arbete utifrån de nationella standarder från SKolfederationen för att på ett säkert och användarvänlig sätt möjlig gör En inlogg till samtliga pedagogiska tjänster [https://www.youtube.com/watch?v=gSyfCf2SF_I '''Se filmen'''] där elever, pedagoger och IT- strateg berättar hur Botkyrkas digitala ekosystem är till nytta för lärande där tillgänglighet och likvärdighet är i fokus. [https://youtu.be/A58BYBfzC8A Här finns en film] för personal om GAfE i Botkyrka kommun. https://www.botkyrka.se/barn--utbildning/larande-i-en-digital-varld/g-suite-for-education.html  +
Botkyrka - Kompetens +I vårt strategi för barns och elevers lärande i en digital värld anger vi att ett handlingsplan för genomförandet tas fram. Planen innehåller riktade insatser gentemot specifika grupper som syftar till att kunna verkliggöra strategins ambitioner. Handlingsplanen adresserar strategins prioriterade områden samt ger stöd i processen att utveckla den strategiska och digital kompetensen. Följ länken för att ta del av hela strategin [https://www.botkyrka.se/download/18.5e1b89615c8647290745059/1497942871219/Strategi%20fo%CC%88r%20barns%20och%20elevers%20la%CC%88rande%20i%20en%20digital%20va%CC%88rld_200170620.pdf Strategi för lärande i en digital värld]. Fall/exempel: Förskola I Botkyrka kommun har varje förskola redan vid införandet av lärplattor (ipad) “tagit fram” två pedagoger som blev kallade ikt-pedagoger. Ikt-pedagogerna blev inbjudna till ikt-träffar som it-enheten tillsammans med it-strateg för utbildningsförvaltningen samt upphandlade externa företag (som tillhandahåller digitala verktyg) bjöd in till. It-enhet och it-strateg hade fokus på att systematiskt visa på allt ifrån inköp/beställning till uppkoppling och avveckling av inköpta devicer. Ikt-pedagoger och pedagoger på förskolorna började i sin tur jobba fram olika strategier utifrån deras kunskap och intresseområde i hur de arbetade med de digitala verktygen. Flera pedagoger började efterfråga pedagogiska forum där de digitala verktygen skulle stå i fokus. I skrivandets stund anställdes en pedagogisk utvecklare centralt på utbildningsförvaltningen. Där fokusområdet skulle vara, lärplattform och de digitala verktygen i praktiken samt införande av G-suite i förskola. Se G-suite i förskolan Fall/exempel Förskola G-Suite Under hösten och vintern 2016 startade utbildningsförvaltningen ett pilotprojekt där fem förskolor ingick. G-Suite fanns redan i grundskola och gymnasieskola i Botkyrka kommun. Och därmed var det bara att koppla på förskolan. Basutbildning i G-suite startade för intresserade förskolor i april 2017. Pedagogisk utvecklare på utbildningsförvaltningen arbetade med workshop och support för förskolor som hade behov. Pedagogisk utvecklare, it-strateg, systemförvaltare m.fl stod i nära dialog och reflekterade samt löste problem för att hitta ett digitalt ekosystem som skulle kunna fungera på ett flexibelt sätt i en förskolekontext. Lär mer på https://www.botkyrka.se/barn--utbildning/larande-i-en-digital-varld/strategi-for-larande-i-en-digital-varld.html  +
Botkyrka - Ledarskap +Så här har vi formulera förväntningar för våra ledare i organisation Rektorer och förskolechefer - Förväntas ha adekvat förmåga att strategiskt leda digitalt utvecklingsar- bete på sin enhet. - Förväntas ha kunskap om teorier, forskning och beprövad erfarenhet kopplad till det digitala fältet för att kunna driva och leda det digitala ut- vecklingsarbetet på enhetsnivå. - Förväntas följa upp och stödja pedagoger i det digitala utvecklingsarbetet med sikte på utbildningens kvalitet och likvärdighet. - Förväntas - Förväntas driva, följa och utvärdera det digital utvecklingsarbetet för undervisning och lärande så att progression skapas och synliggörs. - Förväntas skapa en lokal handlingsplan för att stödja lärandet utifrån den egna enhetens förutsättningar. Verksamhetschefer - Förväntas ta ansvar för att leda arbetet med den digitala transformationen - Förväntas ha adekvat förmåga att strategiskt leda digitalt utvecklingsar- bete i sin organisation. - Förväntas ha kunskap om teorier, forskning och beprövad erfarenhet kopplad till det digitala fältet för att driva det digitala utvecklingsarbetet i verksamheten. - Förväntas skapa förutsättningar för att enheterna6 ska kunna utveckla lä- rande och undervisning med de möjligheter som digitaliseringen erbjuder. Förvaltningschef - Förväntas ta ansvar för att leda arbetet med den digitala transformationen - Förväntas ha adekvat förmåga att strategiskt leda digitalt utvecklingsar- bete i organisationen - Förväntas följa upp och stödja verksamhetscheferna i det digitala utveckl- ingsarbetet med sikte på utbildningens kvalitet och likvärdighet. - Förväntas skapa förutsättningar för genomförandet av strategin. Läs mer på https://www.botkyrka.se/barn--utbildning/larande-i-en-digital-varld/strategi-for-larande-i-en-digital-varld.html  +
Botkyrka - Målbild +I en digital kontext får visionen följande innebörd Botkyrkas barn och elever verkar i en föränderlig värld och har den digitala kompetensen som ett aktivt medborgarskap och ett livslångt lärande kräver nu och i framtiden. I Botkyrkas förskolor och skolor är digitaliseringen en katalysator för pedago- gisk utveckling och kollegialt lärande med likvärdighet i fokus. Botkyrkas barn och elever delar kunskap och mening, utmanar och öppnar gränser, inspirerar och nätverkar i ett globalt sammanhang. Läs mer på https://www.botkyrka.se/barn--utbildning/larande-i-en-digital-varld/strategi-for-larande-i-en-digital-varld.html  +
Botkyrka - Nytta och insikt +Som en del av vårt arbete med omvärldsbevakning åkte en delegation ifrån utbildningsförvaltningen till Singapore i mars 2016 för att delta och medverka in en konferens, International Conference on Teaching and Learning with Technology, https://ictlt.com/ The first Masterplan for ICT in Education (1997–2002) laid a strong foundation for schools to harness ICT, particularly in the provision of basic ICT infrastructure and in equipping teachers with a basic level of ICT integration competency. The second Masterplan for ICT in Education (2003–2008) built on this foundation to strive for an effective and pervasive use of ICT in education by, for example, strengthening the integration of ICT into the curriculum, establishing baseline ICT standards for students and seeding innovative use of ICT among schools. The third Masterplan for ICT in Education (2009-2014) represents a continuum of the vision of the first and second Masterplans, which is to enrich and transform the learning environments of our students and equip them with the critical competencies and dispositions to succeed in a knowledge economy. https://www.imda.gov.sg/infocomm-and-media-news/buzz-central/2008/9/singapore-unveils-third-masterplan-for-ict-in-education  +
Botkyrka - Organisation och kultur +Det är nödvändigt att organisation och medarbetare i sina roller ges förutsättningar för de utvecklingsprocesser och förväntningar som strategin lyfter fram. Därför har följande prioriterade områden identifierats. De konkretiseras i handlingsplanen som tas fram under 2017. I vår strategi har vi formulerat följande prioriterade områden: ● Digital litteracitet och didaktik ● Kompetens och strategisk kompetens ● Källkritik ● Pedagogiska resurser ● Sociala medier och ungas integritet på nätet ● Förvaltningsövergripande och lokala stödstrukturer ● Skapande och medskapande <big>Förväntningar</big><br /> För att uppnå målen och därigenom nyttja digitaliseringens potential för ökad måluppfyllelse och likvärdighet i Botkyrkas förskolor och skolor behöver förvaltningens olika nivåer medverka och samverka. Strategin tydliggör vilka förväntningar som ställs på de olika nivåerna för att nå samsyn och utveckling i hela förvaltningen. Så här har vi formulerat förväntningar för våra Rektorer och förskolechefer: ● Förväntas ha adekvat förmåga att strategiskt leda digitalt utvecklingsar- bete på sin enhet. ● Förväntas ha kunskap om teorier, forskning och beprövad erfarenhet kopplad till det digitala fältet för att kunna driva och leda det digitala ut- vecklingsarbetet på enhetsnivå. ● Förväntas följa upp och stödja pedagoger i det digitala utvecklingsarbetet med sikte på utbildningens kvalitet och likvärdighet. ● Förväntas driva, följa och utvärdera det digital utvecklingsarbetet för undervisning och lärande så att progression skapas och synliggörs. ● Förväntas skapa en lokal handlingsplan för att stödja lärandet utifrån den egna enhetens förutsättningar.  +
Botkyrka - Styrning +Utbildningsnämnden beslut 2010 att samtliga elever i åk sju till nio skulle ha en egen digital enhet blev startskottet till ett nuläge där samtliga elever på gymnasiet har egen digital enhet och där vi har ett minimum nivå på en digital enhet på tre elever i F-6 och en minimum nivå på en digtal enhet på tio barn inom förskolan. Samtliga skolformer har en gemensam lärportal och genom vår anslutning till skolfederationen skapas ett digitalt ekosystem som möjliggör tillgång till ett stort utbud av digitala lärresurser. Med ett inlogg skapas möjligheter för lärande och samspel mellan barn, elever och pedagoger, oberoende av tid, plats och digital enhet. 2016 inleddes ett arbete av IT-enheten för att utöka nätverkskapaciteten och uppgradera de trådlösa nätverken på samtliga enheter inom utbildningsförvaltningen. Åtgärderna säkerställer att utbildningsförvaltningen är välutrustad infrastrukturmässigt inför kommande behov. I samspel med IT-enheten erbjuder förvaltningen idag ett brett spectra av digitala enheter, PC, Mac, läsplattor och chromebooks för att ge verksamheten förutsättningar att kunna  välja de digitala enheter som bäst stödjer de lärande processerna.   Deltagande och medverkan i [https://ictlt.com/ ICTLT 2016], the 5th International Conference on Teaching and Learning with Technology Singapore. En delegation av nio personer , med representanter från nämnd, förvaltningsledning, skolledare och pedagoger. Digitaliseringen som en transformerande kraft ställer höga krav på förvaltningens och verksamheternas förmåga att arbeta strategiskt men ger också möjligheter till att utveckla undervisningen och elevernas måluppfyllelse. I utbildningsnämndens ettårsplan 2016 framkommer att en strategi, som avser att utveckla den digitala didaktiken, ska förankras och genomföras i alla skolformer. I utbildningsnämndens mål och budget för 2017 med plan för 2018-2020 har utbildningsnämnden i september 2016 fattat beslut om nämndmålet att “Botkyrkas förskolor och skolor arbetar aktivt för att utveckla alla barns och elevers digitala förmåga”.  Arbetet pågår att ta fram en “Strategi för barns och elevers lärande i en digital värld” som ska till beslut i utbildningsnämnden i juni 2017. Vi tar fram denna strategi för att få fram en gemensam vision och syfte i vårt utvecklings och förändringsarbete framöver. '''Syftet med vår strategi för barns och elevers lärande i en digital värld är''' "Strategin skapar förutsättningar för att möta trycket från vår omvärld och de samhällsförändringar vi står inför för att kunna göra våra barn och elever redo för framtiden.Strategin syftar till att öka medvetenheten inom hela organisationen om digitaliseringens potential för lärande och delaktighet i det demokratiska samhället. Den vägleder personal och ger förutsättningar för gränsöverskridande samverkan inom och mellan verksamheter och central förvaltning. Strategin tar sin utgångspunkt i visionen och visar en gemensam riktning för att säkerställa att alla Botkyrkas barn och elever utvecklar de digitala kompetenser som ett aktivt medborgarskap kräver, nu och i framtiden." Läs mer: https://www.botkyrka.se/barn--utbildning/larande-i-en-digital-varld.html https://www.botkyrka.se/barn--utbildning/larande-i-en-digital-varld/strategi-for-larande-i-en-digital-varld.html https://www.botkyrka.se/barn--utbildning/larande-i-en-digital-varld/utvardering.html *[https://youtu.be/gSyfCf2SF_I Digitala Ekosystem]  +
G
Göteborg - Arbetsprocesser +Välfärdens processer visar hur staden realiserar sina grunduppdrag inom välfärdsområdet. Hur vi möter medborgarnas behov av utbildning, vård och omsorg samt en rik och meningsfull fritid. Syftet med stadengemensamma processer är att kunna erbjuda kommunal service med hög likvärdighet, rättssäkerhet och delaktighet för dom vi är till för. För att uppnå en stad för alla, med likvärdig service oavsett vilken stadsdel man bor i, behöver vi tillsammans utveckla verksamheten. En grundförutsättning för att kunna utveckla sin verksamhet är att den är synlig för alla. Processer är ett effektivt sätt att synliggöra verksamhet och skapa en gemensam plattform för samtal. När en sektor/område/enhet diskuterar utveckling baseras samtalen och analyserna utifrån de beskrivna processerna. Exempel på kartlagda, godkända och överlämnade processer: socialtjänstprocessen, hälso- och sjukvårdsprocessen, nyanlända processen, förskolans administrativa processer och elevhälsans processer. Processorienterat arbetssätt ger underlag och stöd för: • systematiskt kvalitetsarbete (t ex riskanalyser, egenkontroll, avvikelsehantering) • att formulera effektmål • konsekvens- och nyttoanalys vid verksamhetsutveckling • förståelse för hur delarna samverkar för att ge ett värde för vårdtagaren/brukaren/medborgaren • harmonisering av organisation, resurser och arbetssätt • kravställan på teknik och IT-stöd • att på ett innovativt sätt ompröva befintliga arbetssätt  +
Göteborg - Infrastruktur +Bredbandsstrategin i sin nuvarande form är föremål för revidering under 2017/2018. Under resan med att utveckla det mobila arbetssättet, främst inom äldreomsorgen har det varit stort fokus på informationssäkerhet och i ett antal projekt har stadens krav vuxit fram och verifierats löpande. Stadens har regler och riktlinjer för informationssäkerhet.  +
Göteborg - Juridik +Juridiskt relaterade frågor som Göteborg har arbetat aktivt med: * System och riktlinjer för informationssäkerhet * Erfarenhet av nya former för upphandling. Förfrågningsunderlag framtaget i nära samarbete med marknadsaktörer - typ utvidgad RFI. * Fördjupad utredning kring hur staden kan erbjuda tjänster till personer med nedsatt beslutsförmåga * Kompetens kring att avtala om molntjänster (exempelvis Google, Apple, m.fl.)  +
Göteborg - Målbild +Programmet gäller fram till 2020 och utgår ifrån Sveriges kommuner och landstings ”Strategi för eSamhället”, vilket kommunstyrelsen beslutade att anta samma år. I program för e-samhälle är vård och omsorg ett av sex identifierade programområden. Kommunstyrelsen har lyft fram vård och omsorg som ett prioriterat område i programmet. Området omfattar stadens huvudprocesser för hälsofrämjande åtgärder inom vård och omsorg och hälso- och sjukvård. Programområdet Vård och omsorg bygger på ett inom området gemensamt färdriktningsdokument ”Utveckling för Välfärd eHälsa” vilket har sin utgångspunkt i ”Nationell eHälsa – strategi för framtidens vård och omsorg” samt stadens politiska beslut att arbeta med ”Attraktiv Hemtjänst”. I "Utveckling för Välfärd eHälsa" är målsättningen formulerad "En välfärd som ger service, vård och omsorg med rätt kvalitet och förutsättningar för ett självständigt liv"  +
Göteborg - Styrning +SERVICEPOLICY Göteborgs Stad är en stor serviceorganisation. Stadsdelsförvaltningar, fackförvaltningar och bolag tillhandahåller tjänster inom allt från bostäder, miljö, skola/förskola, vård och omsorg, vattenförsörjning, kommunikationer och stadsplanering, till nöjen och fritid. Serviceutförandet i dessa tjänster har mycket stor påverkan på hur boende, besökare och företag upplever kvaliteten på respektive tjänst som helhet och i förlängningen förtroendet för stadens förmåga att leverera på det kommunala uppdraget. För att ytterligare tydliggöra stadens förhållningssätt i serviceuppdraget och förbättra arbetssätten utarbetas och fastställs en servicepolicy som ett som stöd för nämnder och styrelser. Syftet med att ta fram en servicepolicy är att ge samtliga verksamheter samma grund för serviceuppdraget. En servicepolicy vägleder medarbetare och ledare i arbetet med att skapa goda serviceupplevelser. Arbetet sker i nära samverkan mellan stadens förvaltning för Konsument och Medborgarservice och övriga verksamheter. I staden är det viktigt att förtydliga vad målet effektiv och tillgänglig service innebär i serviceåtaganden och servicegrader. Det behöver förklaras både för att verksamheten ska kunna förstå och axla rollen som servicegivare och för att kommunens invånare ska veta vad de kan förvänta sig. En servicepolicy stödjer dessa strategier och fungerar som en utgångspunkt för stadens anställda i mötet med medborgarna. Syftet med en servicepolicy är att säkerställa likabehandling med fokus på bemötande och tillgänglighet. INNOVATIONSPROGRAM Göteborgs Stad har ett politiskt beslutat Innovationsprogram. Göteborgs Stads innovationsprogram beskriver hur arbetet med att stärka organisationens innovationsförmåga ska bedrivas, och därmed bidra till ökad måluppfyllelse i Göteborgs Stads förvaltningar och bolag. Programmet berör också Göteborgs Stads roll i att bidra till ett starkt innovationssystem i Göteborgsregionen. Innovationsprocessen är ett verktyg för att nå mål i kommunens andra strategiska program och planer. Målbild och mål för innovationsarbetet Med ett strategiskt och fokuserat innovationsarbete kan Göteborgs Stad samordna och prioritera sina resurser så att organisationen gör rätt saker, engagerar rätt aktörer och snabbare når önskad effekt. För att innovationsarbetet ska utvecklas behövs en gemensam målbild och gemensamma mål för innovationsarbetet som alla förvaltningar och bolag arbetar för att uppnå. Innovationsprocessen ska ses som ett verktyg för att skapa nytta för boende, besökare och näringsliv. Målbild: Innovation skapar nytta för boende, besökare och näringsliv och bidrar till ett jämlikt och hållbart Göteborg. Mål: 1. Göteborgs Stad har ett strukturerat arbete för att driva innovation som säkerställer effekt och nytta i våra verksamheter utifrån gemensamma prioriteringar. 2. Medarbetare i Göteborgs Stads förvaltningar och bolag har goda förutsättningar att vara innovativa och utveckla verksamheten. 3. Göteborg ska vara erkänd som innovationsledande stad. Indikatorer utvecklas till samtlig mål. Fem strategier för att 1. Fokusera innovationskraften 2. Driva innovationsarbetet i samverkan 3. Utveckla och förvalta processer, metoder och verktyg som stärker innovationsförmågan 4. Odla en innovationsfrämjande organisationskultur 5. Organisera Göteborgs Stads gemensamma innovationsarbete Figur 7: Målbild och mål för Göteborgs Stads innovationsprogram 2018-2023  +
H
Halmstad - Arbetsprocesser +Metoden innebär att vi fastställer tydliga mål, använder enkla mätmetoder och systematiskt testar förändringar i liten skala som gör att vi lär oss vilka förändringar som leder till förbättringar. Ett genombrott sker när en förändring har resulterat i dokumenterade förbättringar antigen på individ-, grupp eller organisationsnivå. Arbetssätt: � Syftar till ett smartare arbetssätt genom att pröva nya sätt att arbeta. � Bygger på tanken att de som utför arbetet också är de som kan förändra det. � Chefen har en viktig och drivande roll i processen. � Förändringsidéerna provas och utvärderas enligt en given mall (PGSA-hjulet) � Personalen mäter/skattar för att se om testade förändringar leder till förbättringar. (Mäta för att veta). � Kontinuerliga diskussioner och uppföljningar av pågående samt avslutade tester genomförs. � Erfarenheten dokumenteras och kan tas tillvara av andra. �  +
Halmstad - Delaktighet +Genom invånardialoger vill vi ta del av invånarnas engagemang, och på så sätt strävar vi efter att hitta nya vägar för invånarna att komma till tals och få inflytande samt delaktighet Dialogcafé är den metod som valts för invånardialogmötena. Metoden motiveras av att den väl överensstämmer med möjligheterna att uppnå syftet med dialogerna. Kännetecknande för dialogcafé är att forumet inbjuder till utbyte av tankar och ofta sker vid flera tillfällen. Deltagaren lämnar synpunkter och resonemang förs om olika idéer. Viktigt att ha utgångspunkt behovsdriven utveckling och med det menar vi att utgångspunkten är individens behov, det vill säga invånarens-, brukarens-, elevens behov. Identifierade behov är sedan grunden för att utveckla verksamheten med stöd av arbetsmetoder och modeller  +
Halmstad - Delaktighet +I Halmstad planerar Hemvårdsförvaltningen uppstart av ett projekt för att undersöka möjligheten att införa och testa digital brevlåda. Nyttoeffekterna med införande av digital brevlåda är många; medborgaren kan ta del av bistånds- och avgiftsbeslut när som helst, var som helst. Har medborgaren själv svårt att öppna post via digital brevlåda kan en pålitlig anhörig läggas till som ombud och på så sätt öka delaktigheten även för anhöriga. Genom att använda digital hjälpverktyg kopplade till tjänsten kan kunder med exempelvis syn- och hörselnedsättning ta del av beslut utan att behöva ta hjälp av en person i närheten. Digital brevlåda kan vara ett säkrare sätt att motta ett beslut jämfört med traditionell postgång och kan även vara kostnadseffektiv genom besparingar på porto och brev, vilket dessutom är en besparing på vår miljö. Det underlättar även för medborgaren som har svårt att hålla reda på papper, alla myndighetsbeslut samlas på ett och samma ställe utan risk för att något tappas bort. I Mittköping försöker vi hitta långsiktiga lösningar och att införa digital brevlåda skapar möjlighet för medborgaren att välja hur beslut ska nå mottagaren. I takt med teknikens utveckling i Sverige kommer allt fler medborgare välja att få beslut via digital brevlåda istället för via post med anledning av de fördelar som finns.  +
Halmstad - Infrastruktur +För ett antal år sedan etablerades en satsning i Halmstad vars syfte var att lägga grunden för framtida utveckling inom digitalisering och för en miljö som förväntas av den enskilde medarbetaren. Kommunen satsade tidigt på ett eget [http://www.halmstadsstadsnat.se/ bolag för utbyggnad av öppet stadsnät] inkl. fiberförbindelser till verksamhetsplatser. Andra satsningar är etablerande av internleasing av datorer mm. Ingen verksamhet ska drabbas av omoderna datorer som krånglar eller skapar orimligt många serviceinsatser och problem. I en stor satsning byttes hela IT-arbetsplatsmiljön (datorer) ut och ersattes av nya datorer inkl. tillhörande tjänster. Andra delar som identifierats som viktiga inom infrastrukturen är tillgång till trådlösa nätverk vilket är en av förutsättningarna för mobila arbetssätt och flexibel användning av system och tjänster. Utbyggnad av WiFi sker kontinuerligt.  +
Halmstad - Kommunikation +Olika målgrupper så som medarbetare, enhetschefer, politiker, fackliga representanter, anhöriga, kunder/brukare, brukarorganisationer, invånare m.fl. är alla exempel på grupperingar vi vill nå och involvera eller hålla informerade. Det är viktigt att alla känner sig informerade och delaktiga men även för oss att ta del av åsikter, erfarenheter och inspel som vi tar hänsyn till i vårt arbete. Ett aktivt kommunikationsarbete är viktigt och särskilt mötet med målgrupperna. Vi söker aktivt upp målgrupperna men inte sällan kommer initiativet från målgruppen också. Ett exempel på dialog eller kommunikation är Invånardialog inom olika områden så som framtidens boende eller välfärdsteknik. Ett aktivt kommunikationsarbete är en viktig faktor när det gäller generell information om området digitalisering och välfärdsteknik men även under förändringsarbetet, t.ex. i ett projekt där en digitalisering ska ske genom systeminförande eller liknande.  +
Halmstad - Kompetens +Med rätt kunskaper skapar vi bättre förutsättningar för att lyckas med digitala satsningar och maximera nyttoeffekterna. Via en riktad insats erbjöds medarbetare som själva klassade sin kunskapsnivå inom datoranvändning mm som mycket låg en intensivutbildning med verksamhetskoppling. Andra datorvana medarbetare hanterade utbildningen som gavs till deras kollegor och där användningen av verksamhetssystem ingick. Via den här modellen med kursledare som var väl insatta i verksamheten blev resultatet lyckat, man vågade ställa frågor och fick lära sig grunderna som behövs för att gå vidare. En annan större satsning som genomförts är att alla anställda i kommunen har genomgått E-medarbetaren, en digital utbildning inom olika områden som man deltar i via datorn när det passar. Slutligen genomförs ett prov och man erhåller ett diplom/intyg. En utmaning var att engagera alla medarbetare och se till att man genomförde utbildning och prov, detta lyckades man med genom ett tydligt beslut som verkställdes av berörda verksamhetschefer och enhetschefer som motiverade medarbetare, stöttade dem i arbetet och bidrog till att skapa möjligheterna för att avsätta tid. Målsättningen var inte enbart att höja IT-nivån för att kunna utföra sitt arbete utan även för att alla behöver en bra digital mognad både privat och i arbetet.  +
Halmstad - Kompetens +.Metodstödjare hjälper oss att gå framåt och att öka medarbetarens kunskaper i teknik och nya IT-stöd. Tekniken ger oss möjligheter – tillsammans lär vi oss att använda den.  +
Halmstad - Ledarskap +Halmstads kommuns satsning på Utvecklande Ledarskap tar sin början i programmet ”Utvecklande Ledarskap” som riktar sig till chefer och andra personer i ledande roller. Deltagare får konkreta och användbara verktyg för att hitta nya vägar i sitt ledarskap samtidigt som de får bekräftelse på och större tilltro till det som du redan gör bra. Programmet genomförs i processform under ca 7 månader. Dessa har efter utbildning tillsammans i uppdrag att genom sitt sätt att agera och kommunicera sprida förhållningssättet vidare i organisationen. Utsedda UL-stödjare i förvaltningarna arbetar aktivt i förvaltningen med att planera och genomföra aktiviteter för att UL ska vara ett levande arbetssätt. Ledningsgrupper arbetar också aktivt med UL för att agera som föredöme i frågan.  +
Halmstad - Målbild +Digitaliseringen och IT-utvecklingen genomsyrar planerings- och planprocessen i Halmstad. I dokument och underlag för omvärldsbevakning och trender identifieras området utifrån olika perspektiv. Dessa analysdokument är en av de parametrar som påverkar kommunens styrande dokument, Planeringsdirektivet där bl.a. mål och aktiviteter inom olika områden beskrivs. Varje förvaltning utarbetar sin Verksamhetsplan med hänsyn till bla. Planeringsdirektivet och exempelvis digitaliseringsfrågorna tar sig vidare som en röd tråd. Andra viktiga dokument är den kommungemensamma handlingsplanen som lyfter fram 15 olika initiativ för Ett smartare Halmstad. Handlingsplanen hjälper förvaltningar och nämnder i sitt planeringsarbete och säkerställer att Halmstad utvecklas utifrån en gemensam strategi. [https://www.halmstad.se/download/18.592532e0156dc08b82020df8/1475857392741/Kommunstyrelsens+handlingsplan+f%C3%B6r+genomf%C3%B6rande+av+IT+riktlinjerna+2016-2018+-+ver+1.0.pdf Ett smartare Halmstad]  +
Halmstad - Nytta och insikt +Den regionala samverkansstrukturen i Halland bygger på tre taktiska grupperingar/områden som följer Hallänningen genom olika faser i livet. Ett antal fokusområden finns närvarande i alla dessa faser och har identifierats som särskilt viktiga under de kommande åren. Ett område som identifierats är digitalisering. Insikten om områdets påverkan och möjligheter har inneburit att frågorna lyfts fram på den regionala spelplanen. Genom en strukturerad samverkan skapas förutsättningar för att träffa rätt i satsningar och för att identifiera behov.  +
Halmstad - Organisation och kultur +När det kommer till planering av framtida satsningar på välfärdsteknik, e-tjänster, verksamhetsstödjande IT-system etc. är det viktigt och nödvändigt att samverka med flera delar av organisationen. Ett upplägg som Halmstad praktiserat är att genom workshops med medarbetare, enhetschefer, fackliga representanter m.fl. prioritera bland förslag på områden aktuella för förändringsinsatser. Genom en bra och öppen dialog kan nyttoeffekterna identifieras och mätas. I arbetet används delar av e-delegationens modell (2014) för Nyttorealisering vilken återfinns hos [http://www.esv.se/publicerat/publikationer/2016/nyttorealisering-version-2.0/ Ekonomistyrningsverket].  +