Process-roller

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök

Roller i processutveckling

Skellefteå kommuns processutvecklingsmetod är beroende av olika roller. Rollerna och dess ansvar, befogenheter och uppgifter inom ramen för processutvecklingsmetoden beskrivs här.

Kommunens ledningsgrupp
Ansvar
 • säkerställa att processutvecklingsarbetet i kommunen bedrivs på ett sätt som ger den största medborgarnytta.
 • besluta om prioriteringsordning för stora resurskrävande kartläggningar.
 • säkerställa att processutvecklingen i kommunen sker enligt Ramverk för Skellefteå kommuns arbete med processer.
 • kontinuerligt stödja, efterfråga och följa upp resultat från arbetet.
 • visa sitt engagemang genom att sprida goda exempel.
Uppdragsgivare/Processägare
Ansvar skapa förutsättningar för att processutvecklingsprojekten ska löna sig genom att:
 • stämma av processutvecklingsbehov med kommunens ledningsgrupp.
 • kalla till uppdragsdialog med processutvecklare.
 • tala om vad syftet med en kartläggning och utveckling av processen är.
 • ta fram processomfattning/uppdragsbeskrivning tillsammans med processutvecklare.
 • säkerställa att lämplig workshopgrupp finns tillgänglig för arbetet.
 • visa sitt engagemang i uppdraget.
 • utse processledare för processen.
 • vara delaktig i framtagandet i mål och mått för processen.
 • följa upp resultatet av arbetet.
 • följa upp att processen ger önskat resultat.
Processledare
Ansvar
 • säkerställa införande/realisering av utvecklad process.
 • säkerställa publicering och kommunicering av processen.
 • arbeta med ständiga förbättringar av processen.
 • följa upp processens leveranser och utvärdera mot processens mål.
 • förvalta och uppdatera processdokumentationen.
Processutvecklare
Ansvar
 • planera genomförandet av uppdraget, sammankalla workshopgruppen och säkerställa arbetets resultat.
 • leda workshopgruppen i arbetet med att kartlägga och utveckla processen.
 • leverera och presentera underlag för beslut till uppdragsgivare.
 • stödja processledaren i arbetet med att förverkliga förbättrat arbetssätt.
 • fungera som kompetensstöd i frågor som rör processer.
Workshopdeltagare
Ansvar
 • delta i samtliga workshops.
 • bidra med sin unika kompetens om processen.
 • sträva efter att se helheten.
 • alltid söka den bästa lösningen för processens kund.
Verksamhetsansvarig chef
I linjeorganisationen ansvarar verksamhetsansvarig för personal, ekonomi och verksamhetsutveckling. För att säkerställa att processen har rätt förutsättningar när den införs i linjeorganisationen ska ansvarig chef för verksamheten säkra ekonomiska och personella resurser.
Syfte Huvudansvar för finansiering av arbetet med att införa och kontinuerligt utveckla processen i verksamheten.
Ansvar Att bemanna processen. Att säkerställa att det finns resurser för att genomföra förändringsarbete. Att visa på tydlig prioritering och efterfråga resultat samt följa upp arbetet kontinuerligt. Att kommunicera, utbilda och motivera medarbetare som berörs av förändringen. Att skapa engagemang och förutsättningar för professionalitet och framsynthet hos medarbetare i processen. Att kartlägga vilket kompetensbehov som finns för processen och i samråd med uppdragsgivare bemanna processen.
Kvalitet och förnyelse
Syfte Stödja de olika rollerna genom handledning, samordning, utbildning, nätverk med mera.
Ansvar Att säkerställa att de olika rollerna har rätt stöd vid rätt tillfälle.

Att förvalta och utveckla metoder för de olika faserna.

Att omvärldsbevaka.

Att skapa nätverk för de olika rollerna.

Att informera och utbilda inom området.