Halmstad - Delaktighet

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök
Kommun Halmstad Till kommunsidan
Nyckelområde Delaktighet Till nyckelområdets huvudsida

Invånardialoger visar oss vad medborgaren behöver

Sammanfattning

Ett systematiskt arbete med invånardeltagande ligger i linje med Halmstad kommuns vision och värdegrund som bygger på demokratiska värden. Syftet med invånardialogerna är att via dialog med invånarna få in synpunkter. Synpunkterna har sammanställts med mål att utgöra en del i kommande planerings-arbete och strategiska beslut

Detaljer

Genom invånardialoger vill vi ta del av invånarnas engagemang, och på så sätt strävar vi efter att hitta nya vägar för invånarna att komma till tals och få inflytande samt delaktighet

Dialogcafé är den metod som valts för invånardialogmötena. Metoden motiveras av att den väl överensstämmer med möjligheterna att uppnå syftet med dialogerna. Kännetecknande för dialogcafé är att forumet inbjuder till utbyte av tankar och ofta sker vid flera tillfällen. Deltagaren lämnar synpunkter och resonemang förs om olika idéer.

Viktigt att ha utgångspunkt behovsdriven utveckling och med det menar vi att utgångspunkten är individens behov, det vill säga invånarens-, brukarens-, elevens behov. Identifierade behov är sedan grunden för att utveckla verksamheten med stöd av arbetsmetoder och modeller