Göteborg - Nytta och insikt

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök
Kommun Göteborg Till kommunsidan
Nyckelområde Nytta och insikt Till nyckelområdets huvudsida

Nyttorealisering i hela staden

Sammanfattning

Arbetar med nyttorealisering i ett hela staden. Perspektivet är i enlighet med E-delegationens koncept.

Detaljer


Göteborgs Stad bedriver alltmer gemensamt förändringsarbete för att värna likvärdig service och kostnadseffektiva lösningar ur ett hela staden perspektiv. Projekten är ofta omfattande och många parter är inblandade. Basen för detta initiativ är stadens program för e-samhälle som beslutats i KS 2014-06-11. Beslut fattades 2015-05-26 att ta fram en för staden gemensam modell för nyttorealisering. Modellen har fastställts som ett styrande dokument.

Program för e-samhälle har förstärkt målsättningen för den gemensamma utvecklingen av digitalisering i staden. Projekt där digitalisering är en del av lösningen innebär ofta ansenliga initiala kostnader med förväntade nyttor över tid. Nyttor ska realiseras i olika organisationer, på olika nivåer och i olika tidsskeden vilket innebär särskilda utmaningar i styrningen och kontrollen av hemtagning. Därför ser staden behov av att förbättra sin styrning. Stadens riktlinje för nyttorealisering har sin utgångspunkt i nationella vägledningen som E-delegationen tog fram och Ekonomistyrningsverket förvaltar. Nyttorealisering är ett koncept framtaget för att stärka förmågan att bedriva förändringsarbete. E-delegationens vägledning för nyttorealisering som tagits fram i det nationella arbetet med Sveriges digitala agenda skärper kraven framförallt på två steg i arbetsgången: i) fullödigare förarbeten och underlag vid beslut om förändringsinsatser och ii) att hemtagning och uppföljning av förväntade nyttor verkligen genomförs. Kraven i nyttorealiseringsmodellen fokuserar kritiska moment som staden vill stärka och bedöms ge positiva effekter i form av: • Ökad kvalitet i beslutsunderlagen. • Ökad möjlighet till en mer likvärdig värdering. • Ökad möjlighet att prioritera utvecklingsinitiativ utifrån verksamhetens mål. • Ökade hemtagningseffekter utifrån ett ekonomiskt och/eller kvalitativt perspektiv.