Malmö - Styrning

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök
Kommun Malmö Till kommunsidan
Nyckelområde Styrning Till nyckelområdets huvudsida

Det digitala Malmö - fokus på digitaliseringsarbete

Sammanfattning

På kommunövergripande nivå har kommunfullmäktige under våren 2017 antagit programmet Det digitala Malmö. Programmet beskriver de värden och effekter digitaliseringen ska bidra till för de som bor och verkar i Malmö. Det digitala Malmö sätter mycket fokus på hur digitaliseringsarbetet ska bedrivas från hur samarbete kring digitalisering ska struktureras (se fokusområden och handlingsplaner) till vilka principer som ska prägla digitaliseringsarbetet.

Detaljer

Effekter och vägval har medskapats med verksamhetsutvecklare och beslutsfattare från hela organisationen i form av workshops med kommunövergripande teman inom fyra fokusområden:

  • Välfärdsutmaningar och sociala innovationer
  • Den smarta staden
  • Det digitala mötet
  • Framtidens arbetsplats


Fokusområdena är samarbetsarenor som skapats utifrån

  • det kommunala uppdraget och samhällsutmaningarna
  • teknologiska utvecklingsfronter
  • en tillräckligt hög abstraktionsnivå för att främja verksamhetsövergripande samtal och samarbete


Verksamhetsutvecklare och beslutsfattare från olika typer av verksamheter deltog i varje workshop för att bredda diskussionerna och möjliggöra nya infallsvinklar på temat för att tillsammans skapa nya insikter och göra gemensamma vägval.

Fokusområden och handlingsplaner

Fokusområdenas roll är att fungera som samarbetsarenor och deras huvudsakliga uppdrag är att utarbeta handlingsplaner med tillhörande mätpunkter (och följa upp dem) utifrån de formulerade effekterna i programmet. Handlingsplanerna är sedan styrande för alla verksamheter. Detta kommungemensamma planerings- och prioriteringsarbete (som kan involvera externa aktörer) utförs av verksamhetsrepresentanter från skilda delar av Malmös stads organisation. Då staden är decentraliserad utgör verksamhetsrepresentanterna som länkar till och från sina verksamheter.

Förhållningssätt för digitaliseringsarbetet

Styrande principer för hur digitaliseringsarbete ska bedrivas, beskrivs också i det Digitala Malmö. Förhållningssättet formuleras i tre principer:

  • Behov och upplevelser i centrum
  • Gränsöverskridande samarbete och medskapande
  • Skapa värden på nya sätt