Kompetens

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök

Kompetens

Maja Kompetens-v2.png

Vad?

Kompetens för att kunna kommunicera, interagera och informera på nya digitala sätt är avgörande för att lyckas i en digitaliserad värld. Digital kompetens förändras över tid och därför är kontinuerlig kompetensutveckling ett naturligt förhållningssätt och en del av verksamhetsutvecklingen för en modern organisation.

Vem?

Ansvaret för att utveckla medarbetarnas digitala kompetens ligger dels hos arbetsgivaren som behöver anpassa sin verksamhet utifrån förändrade direktiv och omvärldens förväntningar, dels hos den enskilde medarbetaren som själv måste följa med i den digitala utvecklingen utifrån behov och arbetsuppgifter.

Hur?


Introbild-leda-1024px.jpg

Så gör Mittköping

Mittköping

Kompetensutveckling är nyckeln till framgång

I Mittköping sker kompetensutveckling på tre nivåer:

 • Gemensamma kompetensutvecklingsinsatser baserade på prioriterade områden som innebär förändringar för hela verksamheten, från högsta ledning till de som finns längst ut i organisationen.
 • Kompetensutvecklingsinsatser som är gemensamma på respektive enhet och definierade av chef utifrån aktuella mål, utvecklingsområden och prioriteringar för enheten.
 • Individuell kompetensutveckling som planeras mellan anställd och chef, i syfte att utveckla verksamheten genom att utveckla medarbetarnas kompetens.

Läs mer..


Kommunernas berättelser.jpg

Exempel från kommuner i Sverige

Botkyrka

Kompetens - ett prioriterat område

 • Erfarenheten av ett strukturerat införande inklusive kompetensutveckling och kontinuerlig utvärdering av 1:1
 • Utbildningsnämnden antog “Strategi för barns och elevers lärande i en digital värld” som ska till beslut i utbildningsnämnden i juni 2017.
 • En av de prioriterade områden blir Kompetens och strategisk kompetens för förvaltningsledning, förskolechefer, skolledare, vårdnadshavare och pedagoger
Läs mer..

Göteborg

Organisation för kompetensförsörjning

Göteborg har en uppbyggd organisation för kompetensförsörjning, gemensamma planer och uppföljning. Andra viktiga kompetensrelaterade insatser är:

 • LEVLA = strategisk marknadsföringsplan för att attrahera unga till både studier och arbete inom vård och omsorg. Kortfilmer som marknadsför vård- och omsorgsyrken.
 • Tydlig kompetensmodell för karriärvägar. Planeringsverktyg för kompetenskartläggning i verksamheterna.
 • Webbaserad introduktionsutbildning för nya USK på äldreboende och hemtjänst.
 • Yrkeshögskoleutbildning med riksintag inom välfärdsteknik framtagen och beviljad som svarar mot arbetsgivares behov.
 • I etablerade nätverk, bl.aa Vård- och omsorgscollege, erbjuder kommunen dialogdagar med tema välfärdsteknik.
 • Skapat nya befattningar och uppdrag (roller) som t.ex. omsorgshandledare och IT-ambassadör
Läs mer..

Halmstad

Metodstödjare ökar medarbetarens digitala kunskaper

En metodstödjare är en anställd undersköterska inom hemtjänst. Metodstödjare skall hjälpa och stödja kolleger inom hemtjänst för att möta de krav som en ökad digitalisering ställer på dem. Mål är att tekniken upplevs som ett stöd i det dagliga arbetet och blir ett komplement för att öka kundens upplevelse av delaktighet och inflytande. Metodstödjare kan bokas av enhetschefer hemtjänst där enhetschefen ser att behov av metodstödjarens insatser finns

Läs mer..

Halmstad

Så lyfter vi IT-nivån hos medarbetare

Med rätt kunskaper skapar vi bättre förutsättningar för att lyckas med digitala satsningar och maximera nyttoeffekterna. Kunskapsnivåerna är olika och det gäller att både rikta insatser och gå på bredden. De medarbetare som själva klassade sin kunskapsnivå inom datoranvändning mm som mycket låg erhöll intensivutbildning med verksamhetskoppling och alla medarbetare i kommunen genomgick e-medarbetaren.

Läs mer..

Helsingborg

E-learning för kompetensutveckling

Helsingborg jobbar med utveckling av roller inom vård- och omsorgsverksamheten och karriärvägar för att kunna möta kundernas förändrade behov. Man arbetar även med employeer branding och området Attraktiv arbetsgivare.

Läs mer..

Härryda

Rötter och vingar - en helhetsidé

Rötter och vingar är ledorden för hur kommunen vill att barn och elever i Härryda ska vara rustade när de lämnar den kommunala för- och grundskolan. Rötter och vingar har vuxit fram genom samverkan med pedagoger, elever, vårdnadshavare och skolledare. Rötterna står för de värden som barnen och eleverna får med sig genom möten och relationer. Det är trygghet, social förmåga och självkänsla. Vingarna står för nyfikenheten, modet och viljan att upptäcka och lära sig nytt, att våga pröva nya idéer och tankar. Genom ett systematiskt utvecklingsarbete utvecklas lärandet hand i hand med den digitala utvecklingen. Samarbete med kommunens IT-enhet och en samsyn i styrkedjan har skapat en gedigen grund. Verksamhetsutvecklare har skapat och drivit olika nätverk som gett stöd i arbetet med utvecklingen och har genom det pedagogiska erfarenhetsutbytet bidragit till likvärdighet.

Läs mer..

Härryda

Tellus

Tellus är ett resurscenter som riktar sig till barn och elever samt pedagoger inom kommunens för- och grundskola.

Läs mer..

Härryda

Att leda i en digital värld

Härryda kommun startar hösten 2017 en chefsutbildning med digitaliseringsinriktning. Utbildningen syftar till att göra ledare inom UTK väl förberedda på att möta de utmaningar och möjligheter som digitaliseringen ger, samt att vara goda ledare i detta med en förståelse om adekvat digital kompetens och med ett förebildligt ledarskap.

Läs mer..

Härryda

Lärstämma

Lärstämman är en gemensam fortbildningsdag för hela sektor UTK. Lärstämman genomförs en gång varje år, och har alltid ett övergripande tema - t ex mångfald.

Läs mer..

Karlskrona

Nya processer för modern miljö

Utvecklingsarbete av nya arbetsprocesser och teknik i en modern miljö (t.ex Sveriges bästa boende 2015) för att utveckla morgondagens äldreomsorg. Ett starkt team och nära samarbete med regionen.

Läs mer..

Lidingö

Övergripande organisation och struktur i kompetensutveckling

Med dagens samhällsutveckling och behov av fortlöpande kompetensförsörjning behöver kompetensutveckling organiseras och struktureras utifrån ett förhållningssätt där alla nivåer i en organisation är delaktiga och tar ansvar. Utifrån gemensamma prioriterade mål resp utvecklingsområden är det möjligt att genom en väl fungerande styrkedja få utväxling på de insatser som sätts in centralt, lokalt och individuellt. Modellen kom till då det finns ett behov av tydliggöra på vilka nivåer olika kompetensutvecklingsinsatser planeras att göras och hur dessa hänger ihop.

Läs mer..

Linköping

Didaktikcenter

Didaktikcenter kommer att vara ett stöd för personalen inom förskolan/skolan/fritidshem i att utveckla undervisning för att fördjupa barns-och elevers lärande. Personalen ska ges möjlighet att utvecklas i sin profession genom att bli skickligare att undervisa.

Verksamheten ska vara klassrumsnära och inriktas mot användbara verktyg och strategier som kan appliceras direkt i undervisningen.

Läs mer..

Malmö

Kanaler för lärande

Inom skolan arbetar verksamheten med lärande kollegiala nätverk som övergripande strategi för kompetensutveckling.

Webblärande i Lär-Kan (Kanal för lärande) är en webbaserad utbildning som är kvalitetssäkrad och förankrad i arbetet.

Läs mer..

Nordmaling

En stark delakultur

I Nordmalings kommun arbetar man för att nå en förändrad syn på lärande inklusive strukturerat arbete med nya undervisningsmetoder. Alla omfattas av fortbildning och alla skolledare har gått en förändringsledarutbildning. I kommunen finns och utvecklas även en stark delakultur.

Läs mer..

Skellefteå

Erfarenhetsutbyte, fortbildning och ständigt lärande

Utbildning i flera små steg som ger direkt tillämpning i arbetet. Formativt arbetssätt där deltagarna är varandras lärresurser. Tillgänglighet till utbildningsmaterial via webben. Neka aldrig fortbildning!

Läs mer..

Sollentuna

Kompetensförsörjning i skola samt vård och omsorg

 • Utbildning

LUC är en satsning på kollegialt lärande för att fördjupa lärarkompetensen och därmed kontinuerligt höja alla elevers och skolors resultat.

 • Vård och omsorg

Utförarportalen är en webbplats där vi har samlat information till våra olika utförare inom vård- och omsorg.

Läs mer..

Stockholm

Ledarskap i digitalisering för alla rektorer inom grundskolan

Utbildningen "Ledarskap i digitalisering för alla grundskolerektorer" är beslutad av grundskoledirektören med målet att skapa likvärdighet. Det finns flera skäl till att grundskoleavdelningen valt att satsa på att utbilda samtliga rektorer. En nationell IT-strategi för skolväsendet är på gång, digitalisering är ett prioriterat område för grundskolan, en förstudie om en eventuell 1:1-satsning inom grundskolan har presenterats för skolborgarrådet samt stadens egna satsningar på Skolplattform Stockholm och att en ny gemensam IT-service snart en reell verklighet. Allt tillsammans ställer stora krav på att rektor är initierad i frågor som rör digitalisering.

Läs mer..

Trelleborg

Vikten av att utveckla den egna kompetensen

Den 1 januari 2017 inrättades en enhet för teknik och utveckling för att ytterligare stärka socialförvaltningens arbete inom digitalisering. Fram till dess låg fokus främst på att ta fram lösningar inom äldreomsorgen men nu arbetar organisationen för att digitalisera på bredare front. I takt med att mycket har utvecklats och implementerats genom åren har också kompetensen internt vuxit.

Läs mer..

Uddevalla

Mötesplats ShowIT, återkommande lokala kompetensutvecklingsträffar för kollegialt lärande

ShowIT började 2011 som en mässa där elever och pedagoger från förskolan upp till vuxenutbildningen visade sitt arbete med IT i undervisningen. 2012 blev ShowIT både en mässa samt en kompetensutvecklingsdag där både externa föreläsare och lokala workshopledare inspirerade personalen i grundskolan och gymnasiet. Nästa steg blev Mötesplats ShowIT, som är återkommande kompetensutvecklingsträffar tre gånger per år där pedagoger från kommunens alla olika verksamheter visar och delar med sig av sina bästa tips till andra pedagoger. Mötesplats ShowIT är återkommande träffar i ett litet format. Syftet är främst att erbjuda kompetensutveckling genom att lyfta lokala projekt och visa hur IT används i vår vardagliga undervisning. Det är också tänkt som en trevlig träffpunkt där pedagoger möts, fikar, inspireras och inspirerar.

Läs mer..

Umeå

Hjälp att vidareutveckla pedagogiskt arbete

I Umeå finns en tioårig erfarenhet av att driva ett kompetenscentrum för digitalt lärande. Man arbetar även med att forma och genomföra processtödsutbildning för att hjälpa pedagoger att vidareutveckla det pedagogiska arbetet.

Läs mer..

Uppsala

Stödjande organisation

I Uppsala finns en stödjande organisation kring utbildning, utveckling och samordning av lärresurser. Man använder LIKA-verktyget för att identifiera nuläge och utvecklingsbehov.

Läs mer..

Västerås

Lärmodeller med superanvändare

I Västerås har man rekryterat en digitaliseringsdirektör i staden, samt digitaliseringsstrateg inom förvaltningen. Kommunen har också webbaserade utbildningar, och det finns även lärmodeller för olika verksamhetssystem, exempelvis med superanvändare ute i verksamheterna.

Läs mer..

Östersund

Central organisation för välfärdsteknik med hög kompetens

I Vård och omsorgsförvaltningen finns en enhet som sköter all teknik, teknik och Service Den servar alla medborgare och all personal vare sig man arbetar inom hemtjänst, särskilda boenden, LSS eller externa utförare. En organisation med hög kompetens är kostnadseffektiv och ger bättre och snabbare stöd. Medborgarna ska via sin personal få snabb service.

Läs mer..