Kommuner

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök

Följande kommuner ingår i projektet LEDA för smartare välfärd: Botkyrka, Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Härryda, Karlskrona, Lidingö, Linköping, Malmö, Mittköping, Mittköping, Nordmaling, Skellefteå, Sollentuna, Stockholm, Trelleborg, Uddevalla, Umeå, Uppsala, Vara, Västerås, Östersund

Klicka på någon av ovanstående kommunnamn för att läsa mer. En kort introduktion till respektive kommuns digitaliseringsarbete följer här:

KommunIntroduktion
BotkyrkaI Botkyrka är vi övertygade om att ökat stöd för lärande i en digital värld har gynnsam inverkan på elevers resultat, att det stärker likvärdigheten samt att digitaliseringen kan fungera som katalysator eller hävstång för förändrad och utvecklad undervisning och för lärande. Digitaliseringen möjliggör också kompensatoriska lösningar med utgångspunkt i individuella behov, med stöd av de möjligheter till anpassningar av arbetssätt som verktygen medger.

Framtidens förskola och skola, och den pågående samhällsutvecklingen, förutsätter former för lärande, design för lärande, som på bästa sätt nyttjar de möjligheter som digitaliseringen erbjuder. Den digitala utvecklingen pågår oavbrutet, berör oss alla och medger möjligheter som fortfarande är outforskade. Däribland ett ökat deltagande i de demokratiska processer som möjliggörs genom digitaliseringen.

Genom att skapa samsyn och en gemensam kunskapsgrund som innebär att vi förtydligar det digitala kunskapsinnehållet, så blir denna strategi ett viktigt verktyg i det fortsatta utvecklingsarbetet. Det ger våra barn och elever förutsättningar att möta såväl dagens som framtidens utmaningar med kunskap, med god digital kompetens och med tilltro till egna och andras förmågor.

Bakgrund

Digitaliseringen som en transformerande kraft ställer höga krav på förvaltningens och verksamheternas förmåga att arbeta strategiskt men ger också möjligheter till att utveckla undervisningen och elevernas måluppfyllelse. I utbildningsnämndens ettårsplan 2016 framkommer att en strategi, som avser att utveckla den digitala didaktiken, ska förankras och genomföras i alla skolformer. I utbildningsnämndens mål och budget för 2017 med plan för 2018-2020 har utbildningsnämnden i september 2016 fattat beslut om nämndmålet att “Botkyrkas förskolor och skolor arbetar aktivt för att utveckla alla barns och elevers digitala förmåga”. Åtagandet är att förvaltningen ska stödja utvecklingen av den digitala didaktiken vilket adresseras i denna strategi och kommande handlingsplan.

Vision

Utbildningsförvaltningens vision är att Botkyrkas barn och elever skapar världen, bygger kunskap och mening, utmanar och öppnar gränser samt visar solidaritet och tilltro till andra.

I en digital kontext får visionen följande innebörd

Botkyrkas barn och elever verkar i en föränderlig värld och har den digitala kompetensen som ett aktivt medborgarskap och ett livslångt lärande kräver nu och i framtiden.

I Botkyrkas förskolor och skolor är digitaliseringen en katalysator för pedagogisk utveckling och kollegialt lärande med likvärdighet i fokus.

Botkyrkas barn och elever delar kunskap och mening, utmanar och öppnar gränser, inspirerar och nätverkar i ett globalt sammanhang.


Följ länken för att ta del av hela strategin Strategi för lärande i en digital värld. Utbildningsnämnden antog strategi för barns och elevers lärande i en digital värld i juni 2017.
GöteborgGöteborgs Stad arbetar aktivt med digitalisering inom flera områden, bland annat inom utbildningsområdet, inom vård och omsorg, stadsutveckling, demokrati och miljö. Det pågår även arbete med en bredbandsstrategi för Göteborg, innovationsplattform och verksamhetsplaner som tydliggör behovet av digitalisering. Man använder digitaliseringen för att stärka Göteborgs konkurrenskraft och innovationsförmåga samtidigt som stadens hållbara utveckling säkras. Länk till Göteborgs Stads digitala tjänster
HalmstadHalmstad kommun har utarbetat en handlingsplan som ska hjälpa till att öka den digitala förmågan och införa digital teknologi.

Planen bär namnet Ett smartare Halmstad och är kommunstyrelsens handlingsplan för genomförande av IT-riktlinjerna 2016-2018. De fem nyckelinitiativen i planen är:

 • Öka kunskapen om digitalisering i Kommunstyrelsen
 • Inför digitaliseringsansvariga
 • Använd e-Delegationens nyttorealiseringsmodell
 • Implementera fler digitala självtjänster
 • Utveckla fler digitala hjälpmedel.
HelsingborgHelsingborg har sedan 2004 arbetat för att konsolidera stadens IT-drift och fått en kostnadseffektiv och stabil plattform.
 • Plattformen servar 23.000 användare plus elever, på över 400 platser i staden.
 • I systemet ingår över 20.000 datorer och och surfplattor.
 • Helpdesk får 50.000 samtal varje år.
 • Över 170 e-tjänster ingår.
 • Sedan några år tillbaka har Helsingborg ett ledarskap som uppmuntrar mod och transparens, att våga prova och misslyckas och inte minst att se möjligheter och att ha digitalisering på ledningens agenda. Helsingborg vann utmärkelsen årets IT-kommun 2015 och har massor av spännande digitaliseringsaktiviteter bubblande i stan, i allt från digitaliserad bygglovsprocess och socialmöten via Skype till direktsänd kommunfullmäktige på Facebook. Kommunen har ett öppet, sökbart diarie samt ett öppet intranät, baserad på öppen källkod.

  Staden har antagit en vision, Vision Helsingborg 2035. Som ett steg på vägen har man satt upp en gemensam målbild att staden genom digitalisering redan år 2025 ska kunna erbjuda en sammanhållen, smidig och individuell service till varje invånare.

  Läs mer i Digitaliseringsbloggen.
  Härryda
  Rötter och vingar - en helhetsidé

  År 2010 lanserade Härryda kommun konceptet ”Rötter och vingar” – en helhetsidé för hur man vill att kommunens barn och elever ska stå rustade när de lämnar den kommunala för- och grundskolan.

  "Rötter och vingar" blev startskottet på en spännande resa som nu prisas med utmärkelsen Guldtrappan, en kvalitetsutmärkelse som syftar till att inspirera kommuner och andra skolhuvudmän till skolutveckling med tillvaratagande av digitaliseringens möjligheter.

  2010 infördes också 1:1-konceptet på Hulebäcksgymnasiet, vilket innebar att alla nya elever plus personal fick ett eget digitalt verktyg. Skälet var att flexibelt kunna använda verktyget i alla lokaler, utan att vara låsta till bokningsbara datasalar.

  1:1 realiserades genom ett beslut från politikerna, där det tillsköts ekonomiska medel specifikt för detta. Detta beslut gällde också för för- och grundskolans personal där man satsade på att öka tätheten av digitala verktyg för pedagogerna, för att även här skapa en högre flexibilitet.

  För att öka kompetensen och sprida goda exempel kring dom nya verktygen genomfördes 2010 en tredagars intern mässa, "Viktigmässan", där pedagoger ta del av föreläsningar och demonstrationer både från interna och externa resurser. Viktigmässan riktade sig till hela sektorn för Utbildning och Kultur (UTK), blev enormt uppskattad - inte minst av kommunens pensionärer som för första gången fick chansen att pröva på att använda en iPad! Mässan genomfördes ytterligare två gånger, då också i samverkan med sektorn för Socialtjänst.
  Karlskrona11-Karlskrona.png  Karlskrona har Sveriges bästa boende för äldre 2015, Handelsträdgården. På omsorgsboendet utvärderas nya arbetsprocesser och teknik i en modern miljö för att utveckla morgondagens äldreomsorg.

  Andra exempel från Karlskronas arbete med digitalisering:

  • Det finns en inspirations- och visningslägenhet där ny teknik testas och visas upp i labbmiljö inför skarpt införande.
  • Karlskrona driver regionalt samarbete tillsammans med landstinget där en ny eHälsoplan har antagits.
  • Socialtjänsten driver ett utvecklingsarbete avseende uppföljningssamtal för familjehemsplacerade barn. Metoden har stöd av digitalisering av formulär, analys och statistik på aggregerad nivå.
  • Ett kommunövergripande långsiktigt projekt för att samordna och kraftsamla förändringsarbete inom kommunen har startats av kommundirektören. E-hälsa är en av fyra områden i detta arbete.
  • En digitalisering pågår av skolorna i Karlskrona och innan 2020 ska alla lokaler i Karlskronas skolor ha tillgång till fritt wifi och digitala läromedel.
  • Som första kommun lanserar Karlskrona en e-tjänst för restaurangföretagare. Den är utvecklad i samarbete mellan kommuner, myndigheter, SKL och regeringen.
  • Karlskrona är en av fem kommuner som nominerats till utmärkelsen Sveriges Digitaliseringskommun 2017.
  LidingöLidingö kommun har en digitalt inspirerad och inspirerande ledningsgrupp på utbildningsförvaltningen och en god trygg grund att stå på. Kommunen har bestämt sig för att ta vara på eldsjälarnas entusiasm och se till att skolan kan fokusera på lärandet - att hitta, använda och utvärdera digitala verktyg som fungerar för just det. Lidingö har en vision att digitalisera skolan rejält, vilket resulterat i att det har införts Chromebooks i verksamheten. Kommunen satsar på system och plattformar som underlättar undervisningen, i form av t.ex. single sign on-lösningar, och man har sedan tidigare arbetat med G Suite (GAFE).

  Lidingö har varit noga med att skapa delaktighet och intresse. Det gör man bland annat med utbildning, föreläsningar och information för lärare, skolpersonal, föräldrar och politiker. Man har även börjat använda rektorernas värderingar som beslutsunderlag för it-satsningarna i kommunen.

  Nu arbetar Lidingö kommun vidare med att utveckla digital medvetenhet som speglar läroplanen, bland annat i form av programmering för eleverna.

  Lidingö har valt ut digitalisering som ett nyckelområde i sitt förändringsarbetet och driver utifrån det flera digitala projekt. Kommunen är bra på att smart få de grundförutsättningarna på plats som går bortom de enskilda ”stuprören” som skola, eller vård och omsorg.

  Bland kommunens digitaliseringsinsatser kan nämnas:

  • eArkiv etablerat för skoladministrativa systemet.
  • Insyn och transparens via nämndhandlingar på nätet och publicering av öppna data
  • Öppna trådlösa nät överallt där staden har verksamhet
  • Skolwebb för enkel ingång för vårdnadshavare
  • Ansluten till Mina Meddelanden
  LinköpingLinköpings kommun har tagit fram dokumentet Den Digitala Agendan för Linköping som beskriver de digitaliseringsinsatser som kommer att prioriteras av Linköpings kommun under perioden 2017-2019. Agendan tar avstamp i kommunfullmäktiges mål samt tar hänsyn till regionala, nationella och internationella mål och strategier inom digitaliseringsområdet.

  Följande insatsområden har bedömts som prioriterade:

  • Digitalisering som förstärker lärande
  • Mer individanpassad och kvalitativ vård och omsorg
  • Smart, effektiv och enkel förvaltning
  • Uppkopplat, innovativt och hållbart


  Linköping vill ha en ny myndighet för digitalisering placerad i staden och pekar på ett antal unika förutsättningar som finns samlade där. Det handlar bland annat om att Linköpings universitet länge både har utbildat och forskat inom IT samt att Linköpings kommun vid upprepade tillfällen har uppmärksammats för sina satsningar på bredband och digitala tjänster.
  MalmöArbetet med digitaliseringen i Malmö stad går under namnet "Det digitala Malmö". I det tar Malmö ett samlat grepp kring hur staden ska använda digitalisering som en positiv kraft för att förnya samhällsservicen. Läs mer i pdf-filen Det digitala Malmö eller kolla in filmen.

  Inom utbildningsområdet har Malmö gått från tio stadsdelar till fem utbildningsområden med en ny gemensam grundskoleförvaltning. En centraliserad styrning av Malmös skolor har inneburit enklare och snabbare beslutsvägar. Malmö stad har sedan maj 2017 tre socialnämnder som i respektive reglemente har ett uttalat ansvar för e-Hälsa och ansvar för att utveckla välfärdsteknologi inom nämndens verksamhetsområde.

  Malmö stad är en storstadskommun (geografisk indelade stadsområden, många anställda, i vissa fall längre till beslut) där verksamheterna har kommit till olika nivåer. Utgångspunkten är att individen ska få det beviljade stödet och att personalen kan arbeta obehindrat med olika system och digitala lösningar (utifrån fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet).
  MittköpingI den fiktiva kommunen Mittköping fungerar allting toppenbra när det gäller digitalisering. På den här sidan finns information om hur Mittköping arbetar med olika digitaliseringsmoment. Läs och bli inspirerad!
  MittköpingI den fiktiva kommunen Mittköping fungerar allting toppenbra när det gäller digitalisering. På den här sidan finns information om hur Mittköping arbetar med olika digitaliseringsmoment. Läs och bli inspirerad!
  NordmalingNordmalings kommun låg redan på 1990-talet i framkant gällande IT i undervisning med programmering och datorsalar. År 2014 påbörjade Nordmalings skolor en satsning för ökad digitalisering av skolan med det uttalade syftet att modernisera undervisningen och förbättra elevernas resultat. Utvecklingsarbetet innebar både nya tekniska lösningar och verktyg men framförallt en förändring av synen på lärande och hur man arbetar med kunskapsöverföring.

  Arbetet med digitalisering av skolan var omfattande och har inneburit en stor omställning för såväl rektorer, lärare som elever. Arbete har dock givit resultat. I SKL:s ranking över “Bästa skolor i Sverige” klättrade Nordmalings kommun på ett år från plats 248 till plats 14.

  Rent konkret använder kommunen GAFE och eleverna jobbar aktivt med googledokument, presentationer, programmering och delakulturen. Chromebook som hjälpmedel har blivit naturlig, inte minst för elever med svårigheter. Kommunen arbetar aktivt med att implementera, sprida och bygga nya kunskaper för att utveckla en digitaliserad skola. Dessutom är man mån om att dela med sig och sprida erfarenheterna till allmänheten, föräldrar och andra skolor. Kort sagt: Nordmaling visar att även mindre kommuner kan vara ledande inom digitalisering av skolan.
  SkellefteåSkellefteå kommun lever den digitala transformationen och strategiskt arbete har börjat omsättas till operativt. Insikten och acceptansen kring att teknikens möjlighet är här och nu, inte i framtiden, har förankrats på såväl samhälls-, organisations- och individnivå. För att fortsätt vara en attraktiv kommun att leva, bo och verka i så behöver vi hänga med i den digitala förändringen - för att bidra till ökad delaktighet, självständighet och meningsfullhet. För alla.

  Skellefteå kommun gör stora satsningar inom digitalisering, bland annat inom äldreomsorgen där man drivit olika pilotprojekt såsom digital nattillsyn och positioneringslarm med GPS testats och utvärderats.

  Därutöver har en treårig plan för digitalisering har tagits fram för Socialkontoret där fokus är att främja den digitala utvecklingen hos både invånare och medarbetare. Till den kommer också en kommunikationsplan att kopplas för att förstärka och förenkla breddspridning och genomslag.

  Kommunen vill också storsatsa på öppna data och har även tagit fram en handlingsplan för digitalisering i för- och grundskola i kommunen. I handlingsplanen är upplägget att följa samma linje som den nationella strategin och fokusera på fyra utvecklingsområden, digital kompetens, likvärdig tillgång till IT, digitaliseringens möjligheter i undervisning och administration, samt forskning och uppföljning.

  Några av de viktigaste aktiviteterna för Skellefteå under 2017 är:

  • Fortsatt utbyggande av infrastrukturen
  • Införandet av flexibel klientplattform
  • Utöka Skoldatatekets verksamhet till att även omfatta förskola
  • På försök införa fjärrundervisning på modersmål och moderna språk
  • Fortsatt kartläggning av digitaliseringsprocessen med hjälp av LIKA
  SollentunaSollentuna kommun har tillsammans med de kommunala bolagen tagit fram en digitaliseringspolicy som anger inriktningen för kommunens digitaliseringsarbete de närmaste fem åren. I policyn framgår att Sollentuna ska vara en av Sveriges ledande kommuner inom digital utveckling, med ökad möjlighet till service och delaktighet för invånare och företagare.

  Digitaliseringspolicyn omfattar fem prioriterade digitaliseringsområden som kommunen ska arbeta med: Digital kompetens, digital demokrati, digital innovation och samverkan, digitala tjänster samt digital infrastruktur. Läs mer här.

  Sollentuna är även nominerad till priset Sveriges digitaliseringskommun 2017 som delas ut i november.
  StockholmStockholms stads vision är att Stockholm ska vara en stad där alla kan växa. Visionen är uppdelad i fyra områden:
  • Ett Stockholm som håller samman
  • Ett klimatsmart Stockholm
  • Ett ekonomiskt hållbart Stockholm
  • Ett demokratiskt hållbart Stockholm
  I april 2017 antog kommunfullmäktige en strategi för att samordna Stockholms stads arbete med digitalisering för att vidareutveckla den smarta staden. Det är en strategi som tagits fram tillsammans med stockholmarna. Strategin utgår från stadens fyra hållbarhetsområden. Dessutom går den på tvärs över alla 50 förvaltningar och bolag. Vägen till att göra Stockholm till en smart och uppkopplad stad går genom innovativa lösningar, öppenhet och uppkoppling.
  TrelleborgTrelleborgs kommun ligger i framkant när det gäller digitalisering. Det största steget att ta är att ändra förhållningssätt och att våga prova nya sätt att arbeta. Bland annat har Trelleborg infört en handläggarrobot som gör det möjligt att automatisera delar av arbetet.

  Utvecklingsarbetet med handläggarroboten har uppmärksammats under året. Trelleborgs kommun tilldelades Guldlänken den 31 maj och den 11 oktober vann Trelleborg även e-förvaltningspriset eDiamond Award som delades ut i samband med eFörvaltningsdagarna.

  Trelleborg har också nominerats till Sveapriset och är en av fem finalister. Vinnaren av Sveapriset presenteras under Kvalitetsmässan i mitten av november.
  UddevallaUddevalla kommun arbetar aktivt för att säkerställa elevernas digitala kompetens. Varje barn i Uddevallas kommunala förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg skall garanteras förutsättningar att erhålla digital kompetens. Tillgång till lärarkompetens och teknisk utrustning som behövs ska vara en självklarhet.

  På kort tid har Uddevallas skolor gått från en situation där digitaliseringen varit ojämnt fördelad och präglats av brist på samordning, till en gemensam helhetslösning byggd kring en samarbetskultur. Tidigare skötte varje skolform sig själv och även om IT-avdelningen utgick från att verksamhetens behov skulle styra, förblev digitaliseringen mycket ojämnt fördelad. Detta då enskilda skolors rektorer avgjorde i vilken mån man tyckte sig har råd eller behov av digitala verktyg. Gymnasieskolan var tidigt ute med att erbjuda elever 1:1. På vissa program infördes detta redan 2004. Hela gymnasieskolan införde 1:1 år2011. Det var dock en svårmanagerad och supportkrävande lösning med en blandning av PC/Mac/Ipad. Idag är denna situation helt förändrad. Alla skolformer - från förskola till vuxenutbildning - jobbar tillsammans mot gemensamma mål. Och inte minst tillsammans med IT-avdelningen. Verksamhetens behov utifrån elever, personal och föräldrars perspektiv styr arbetet. På gymnasieskolan och grundskolan har man gemensamt enats om att Chromebook och Google Apps for Education ska vara huvudalternativet för all utbildning.

  Genom politisk enighet kring att skapa digital likvärdighet, en långsiktig kalkyl för genomförande, samverkan i alla skolformer med GAFE och Chromebooks som grund, har på kort tid Uddevallas skolor digitaliserats i grunden.
  UmeåDigitaliseringen i Umeå kommun sker med medborgarfokus och öppenhet. Man eftersträvar hållbara lösningar och automatiseringar som frigör resurser där de bäst behövs i kommunen. Den övergripande utmaningen handlar inte om nya lösningar eller system, utan om att öka verksamheternas förståelse för vad digitalisering innebär.

  I Umeå finns sedan 2006 ett KompetensCentrum för Digitalt Lärande (KDL). Syftet med KDL är att fungera som ett skolgemensamt strategiskt och operativt stöd för verksamheten. KDL ska vara en

  resurs för utvecklingen av skolan i Umeå och fungera som katalysator med syftet att utveckla och effektivisera skolans verksamheter med att prioritera, långsiktigt planera, utföra och följa upp det IT-pedagogiska utvecklingsarbetet. Ett konkret exempel på KDL:s arbete var införandet av GAFE (Google Apps for Education) - något som idag används av alla verksamheter i kommunen.
  UppsalaUppsala har varit med om en förändringsresa från en splittrad IT-miljö till en av landets mest drivande kommuner kring digitalisering.

  I kommunens policy för IT-utveckling och digitalisering ingår bland annat att:

  • Vända klimat- och samhällsutmaningar till framgångar
  • Stärka allmänhetens möjlighet till insyn och delaktighet i den demokratiska processen
  • Stärka innovationskraften för invånare och företag genom tillgängliggörande av kommunens informationsresurser


  Uppsalas fokusområden för det digitala arbetet framöver är:

  • Skapa ett kommungemensamt e-arkiv som bevarar och gör Uppsala kommuns digitala kulturarv tillgängligt för alla.
  • Göra kommunens data mer tillgängligt för användare utanför kommunens organisation. Här handlar det om öppna data, information som är fri och tillgänglig för alla.
  • Den digitala kontakten blir norm. Detta innebär bland annat att när en kommuninvånare vill komma i kontakt med kommunen är det i första hand via en digital tjänst, till exempel via webben, sociala medier eller e-post.
  • Satsa på ny teknik och bidra till att Uppsala blir en region där innovationer och innovatörer frodas och utvecklas.
  • Byta kunskaper om digital utveckling med andra länder. Uppsala ska ha ett aktivt nationellt och internationellt kunskapsutbyte inom digital utveckling.


  Uppsala är även nominerad till utmärkelsen Sveriges Digitaliseringskommun 2017.
  VaraI Vara kommun har alla kommuninvånare och företag idag har tillgång till fiber, både på landsbygden och tätort. År 2015 blev Vara den kommun i Sverige som i PTS rankning gått fram mest i fiberutbyggnaden på landsbygden i Sverige.

  År 2007 blev Vara kommun först i Sverige med att införa nyckelfri hemtjänst genom att använda mobilen för att låsa upp brukares dörr. Idag dokumenteras det även direkt in i verksamhetssystemet via mobilen. Personalen kan nu tillsammans med brukaren föra in viktig dokumentation samt även läsa den aktuella genomförandeplanen.

  Vara Digital är ett Vinnovafinansierat projekt som Vara kommun driver. Målet är att utveckla kommuninvånarnas digitala kompetens och ge dem mer verktyg för medverkan i kommunens digitala framtid och tjänsteutveckling. Läs mer i personaltidningen Varaktigt.

  Vara kommun har tagit fram ett verktyg för att visa på arbets- och informationsflöden. Med hjälp av processkartläggning / värdeflödeskartläggning går det att skapa en tydlig bild över nuläget vilket underlättar när man vill hitta förbättringsområden. Läs mer här om Varas processkartläggning.

  Varadigital.png
  VästeråsVästerås har sedan 2006 arbetat med digitalisering av socialtjänsten och då främst inom äldreomsorgen, såväl i ordinärt som särskilt boende. Arbetet har präglats av brukarmedverkan, behovsstyrning och implementeringsinriktning. Tydligt engagemang från berörda politiker och nära samverkan med utförare av vård och omsorg har varit framgångsfaktorer.

  Appen Mitt Västerås är Västerås stads officiella app, där man samlar nyheter, service och tjänster. I appen kan kommunens invånare snabbt och enkelt komma åt tjänster och information från Västerås stad. Där finns bland annat lediga jobb, läsårstider, jämför service, e-förslag, e-tjänsten vigsel och felanmälan gata.

  I maj 2017 tilldelades Västerås utmärkelsen Guldtrappan för sitt arbete med digitalisering inom förskolan. Det fick man bland annat för att man arbetat långsiktigt och strukturerat med hela styrkedjan och skapat en förskola där digitalisering är en del av den ordinarie verksamheten. Det viktiga nätverket med ”lärcoacher” kompletteras nu med ”pedagogistor” för att stärka arbetet med digital dokumentation och reflektion. Man har en väl utbyggd infrastruktur med trådlösa nät och rikt med digitala verktyg, som nu ytterligare förstärks.
  ÖstersundDigitala trygghetslarm inom hemtjänsten, planeringsverktyg och dokumentation genom en app i smarttelefon, digitala nycklar istället för nyckelknippa och snart trådlöst bredband på alla särskilda boenden. Det är bara några exempel på digitala lösningar inom vård och omsorg som Östersunds kommun har satsat på de senaste åren.

  Östersunds kommun har även skapat webbplatsen DigiPedagog, med stöd och verktyg för digitalisering. I pipeline ligger just nu arbete med Google-formulär, kalkylark och presentationer.

  I februari arrangerades Digitaldagen för andra året i rad - med toppskiktet inom digitalisering och framtidsfrågor.


  Skapa ett nytt objekt