Kommun:Umeå

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök


Umeå

Introduktion

Digitaliseringen i Umeå kommun sker med medborgarfokus och öppenhet. Man eftersträvar hållbara lösningar och automatiseringar som frigör resurser där de bäst behövs i kommunen. Den övergripande utmaningen handlar inte om nya lösningar eller system, utan om att öka verksamheternas förståelse för vad digitalisering innebär.

I Umeå finns sedan 2006 ett KompetensCentrum för Digitalt Lärande (KDL). Syftet med KDL är att fungera som ett skolgemensamt strategiskt och operativt stöd för verksamheten. KDL ska vara en resurs för utvecklingen av skolan i Umeå och fungera som katalysator med syftet att utveckla och effektivisera skolans verksamheter med att prioritera, långsiktigt planera, utföra och följa upp det IT-pedagogiska utvecklingsarbetet. Ett konkret exempel på KDL:s arbete var införandet av GAFE (Google Apps for Education) - något som idag används av alla verksamheter i kommunen.

Hjältar

Elza Dunkels

Roll i kommunen: Medborgare och forskare på Umeå universitet
Läs merMicke Hermansson

Roll i kommunen: Grundskollärare
Läs merWilliam Spetz

Roll i kommunen: Medborgare och före detta elev
Läs mer

Wikiredaktörer

Katarina Sjöström

Roll i kommunen:
Läs mer


Infrastruktur

Edit symbol.jpg

IT-plan som skapar framförhållning i teknikförsörjningsprocessen

Till huvudsida för nyckelområde Infrastruktur

I Umeå kommun så har man beslutat att alla verksamhetsområden ska ta fram en IT-plan.
Läs mer..

Juridik

Edit symbol.jpg

Identifiera risker och svaga punkter innan någon annan gör det

Till huvudsida för nyckelområde Juridik

Umeå kommuns målsättning är att följa de riktlinjer och råd som finns från Datainspektionen kring hantering av sitt data och behandling av personuppgifter. Under åren har det tagits fram risk- och sårbarhetsanalyser i samråd med IT-säkerhetssamordnare och kommunens jurister. Det har framförallt gällt övergången till molntjänster vilket ställer stora krav på att kommunen att ha tänkt igenom hur elevernas personliga integritet bör skyddas när personuppgifter behandlas via internet.

Läs mer..
Edit symbol.jpg

GDPR- hela kommunens angelägenhet

Till huvudsida för nyckelområde Juridik

GDPR- den nya dataskyddsförordningen kommer att omfatta alla medlemsländerna i EU från och med 25 maj 2018. Den omfattar bland annat hur personuppgifter får behandlas. Datainspektionen har tagit fram en guide som kortfattat berättar kring vad GDPR är som man kan använda sig av om ett informationsbehov finns.
Läs mer..

Kompetens

Edit symbol.jpg

Hjälp att vidareutveckla pedagogiskt arbete

Till huvudsida för nyckelområde Kompetens

I Umeå finns en tioårig erfarenhet av att driva ett kompetenscentrum för digitalt lärande. Man arbetar även med att forma och genomföra processtödsutbildning för att hjälpa pedagoger att vidareutveckla det pedagogiska arbetet.
Läs mer..

Organisation och kultur

Hittade inget objekt om nyckelområdet organisation och kultur. Skapa ett nytt objekt genom att klicka här

Styrning

Edit symbol.jpg

Starkt politiskt stöd för digitalisering

Till huvudsida för nyckelområde Styrning

I Umeå finns en förvaltning - men alla nämnderna är kvar. Kommunen satsade tidigt på trådlösa nätverk och 1:1-datorer, inte minst på grund av trycket från omvärlden. På gymnasiet har det sedan länge funnits 1:1 och numera finns det även för årskurs 7-9. Politiskt sett finns ett starkt stöd för digitalisering, och kommunen har även ett eget kompetenscentrum för utveckling.
Läs mer..

Arbetsprocesser

Hittade inget objekt om nyckelområdet arbetsprocesser. Skapa ett nytt objekt genom att klicka här

Kommunikation

Hittade inget objekt om nyckelområdet kommunikation för denna kommun. Skapa ett nytt objekt genom att klicka här

Målbild

Hittade inget objekt om nyckelområdet målbild för denna kommun. Skapa ett nytt objekt genom att klicka här

Ledarskap

Edit symbol.jpg

Ledarskap genom medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar

Till huvudsida för nyckelområde Ledarskap

I Umeå kommun ska allt arbete utgå från en kommungemensam plattform som består av en vision, verksamhetsidé och värdegrund. Vi ska ha en gemensam syn på vårt uppdrag, oavsett i vilken verksamhet vi arbetar. Detta har formulerats i en gemensam värdegrund:

  • Medborgarfokus: Vi skapar värde för dem vi finns till för.
  • Öppenhet: Vi är tillgängliga, tydliga och lyssnar med omtanke.
  • Tillit: Vi har förtroende för varandra och vår förmåga att möta utmaningar.
  • Ständiga förbättringar: Vi utvecklas positivt genom ständiga förbättringar och förnyelse.


Läs mer..

Delaktighet

Edit symbol.jpg

Gör användarresor- få nya upptäckter

Till huvudsida för nyckelområde Delaktighet

När du är delaktig i hur något tar form så växer din motivation och du värdesätter det mer. I Mittköping vill vi förstå vad vad medborgarna behöver samt hur de vill använda en tjänst. Vi tar nämligen på största allvar hur användarna önskar, tänker och framförallt vad de tror på. Mittköping använder sig av SKLs material Innovationsguiden för att hitta nya metoder och sätt att tänka kring utveckling i offentlig sektor. Helt enkelt skapa smartare tjänster. (http://innovationsguiden.se/)

I Mittköping använder vi “Användarresa” som en metod i ett större koncept. Metoden syftar till att identifiera och åtgärda det som Mittköpings medborgare upplever som ’’smärtpunkter’’ i kontakten med kommunen och de samhällstjänster som kommunen erbjuder. Användarresorna synliggör gömda eller helt nya användarbehov och skapar en helhetssyn av medborgarnas upplevelse. Att inom kommunen få en förståelse för hur användarna anser att olika delar av tjänster hänger ihop och hur de påverkar varandra.

Läs mer..
Edit symbol.jpg

Samlade kompetenser synliggör behov och skapar engagemang

Till huvudsida för nyckelområde Delaktighet

Skolorna i kommunen har långtgående befogenheter och stort ansvar för hur det interna arbetet ska läggas upp och utvecklas. Kontinuerlig transparent uppföljning och analys av den pedagogiska verksamheten och dess resultat ligger till grund för beslut om utvecklingsområden både på skolnivå och på huvudmannanivå. Ledning och styrningsprinciper utgår från delaktighet mellan olika ledningsnivåer, dialog och förankring och olika mötesplatser för lärande och förbättringsarbete. Delaktighet är absolut att eftersträva utifrån ett flertal aspekter. Dels har medarbetarna inom verksamheterna många värdefulla idéer, dels skapar delaktighet engagemang och dialog mellan ledning, personal, barn och elever samt vårdnadshavare.

Några exempel på hur vi på utvecklingsavdelningen i Umeå har jobbat för att skapa delaktighet inom digitalisering är workshops, digitaliseringsprojekt och levandegöra exempel från verkligheten.
Läs mer..

Nytta och insikt

Hittade inget objekt om nyckelområdet nytta och insikt för denna kommun. Skapa ett nytt objekt genom att klicka här