Kommun:Sollentuna

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök


Sollentuna

Introduktion

Sollentuna kommun har tillsammans med de kommunala bolagen tagit fram en digitaliseringspolicy som anger inriktningen för kommunens digitaliseringsarbete de närmaste fem åren. I policyn framgår att Sollentuna ska vara en av Sveriges ledande kommuner inom digital utveckling, med ökad möjlighet till service och delaktighet för invånare och företagare. Digitaliseringspolicyn omfattar fem prioriterade digitaliseringsområden som kommunen ska arbeta med: Digital kompetens, digital demokrati, digital innovation och samverkan, digitala tjänster samt digital infrastruktur. Läs mer här. Sollentuna är även nominerad till priset Sveriges digitaliseringskommun 2017 som delas ut i november.

Hjältar

Inga hjältar finns beskrivna för denna kommun. Berätta om någon genom att klicka här

Wikiredaktörer

Andreas Cassne

Roll i kommunen: Förvaltningsledare
Läs merCaroline Lindmark

Roll i kommunen: Utvecklingssamordnare e-hälsa
Läs mer


Infrastruktur

Edit symbol.jpg

Infrastruktur med verksamhetsnytta

Till huvudsida för nyckelområde Infrastruktur

Infrastrukturen i Sollentuna kommun ska finnas utan att synas, den ska förenkla för användaren att nå de resurser som behövs för att utföra arbetet oavsett om det är i skolan, vård eller parkförvaltning. Gemensamt nät, wifi, inloggningslösning för sso och 2fa. Administrativa windowssystem finns tillgängliga i en virtuell desktop som gör det möjligt att hantera informationen säkert på nästan alla olika mojänger som finns.
Läs mer..

Juridik

Edit symbol.jpg

Digitala satsningar på politiskt uppdrag

Till huvudsida för nyckelområde Juridik

Sollentuna har lång erfarenhet av digitala satsningar på uppdrag av politiken. Man har provat olika upphandlingsmodell med att både “köpa” via investeringslån och att leasa samt att köpa allt som en tjänst.
Läs mer..

Kompetens

Edit symbol.jpg

Kompetensförsörjning i skola samt vård och omsorg

Till huvudsida för nyckelområde Kompetens

  • Utbildning

LUC är en satsning på kollegialt lärande för att fördjupa lärarkompetensen och därmed kontinuerligt höja alla elevers och skolors resultat.

  • Vård och omsorg

Utförarportalen är en webbplats där vi har samlat information till våra olika utförare inom vård- och omsorg.
Läs mer..

Organisation och kultur

Edit symbol.jpg

Vård/omsorg: Samarbete lyfts fram

Till huvudsida för nyckelområde Organisation och kultur

Den lokala IT-organisationen bygger på samarbete och gemensamt ansvarstagande. En förutsättning för det är kunniga, drivna och modiga medarbetare samt en god förankring av arbetssättet i organisationen i övrigt.

Läs mer..
Edit symbol.jpg

Utbildning: Etablerad dela-kultur

Till huvudsida för nyckelområde Organisation och kultur

I skolan finns en etablerad dela-kultur där användandet av digitala ytor och verktyg är självklar. Centralt placerad IKT-strateg som har ett helhetsgrepp kring satsningar, teknik och omvärldsbevakning. Stor pedagogisk och digital frihet har lett till att många av kommunens lärare besitter en hög kompetens och bidrar till att höja kollektivets kompetens.
Läs mer..

Styrning

Edit symbol.jpg

Utbildning: Fokus på samsyn

Till huvudsida för nyckelområde Styrning

Fokus på samsyn och förståelse för alla deltagare i förändringsarbetet är en framgångsfaktor. Fokus på elevernas progression i lärandet och skolornas resultat som regelbundet följs upp inom hela styrkedjan i det systematiska kvalitetsarbetet ä.r grunden för skolutvecklingen

Läs mer..
Edit symbol.jpg

Vård/omsorg: Förankring genom referensgrupp

Till huvudsida för nyckelområde Styrning

Sollentuna har arbetat systematiskt med politisk förankring på flera olika sätt. Ett exempel är en referensgrupp bestående av två politiker från nämnden och en representant från kommunala pensionärsrådet. Nämnden fattar årligen beslut om en plan för välfärdsteknikutvecklingen under det kommande året.
Läs mer..

Arbetsprocesser

Edit symbol.jpg

Kvalitet & Införande

Till huvudsida för nyckelområde Arbetsprocesser

I Sollentuna kommun har vi valt att arbeta med en gemensam förvaltningsmodell. Modellen syftar till att hjälpa oss att styra vår förvaltningsverksamhet för att säkerställa hög verksamhetsnytta. Modellen anpassas så att den passar våra befintliga processer.
Läs mer..

Kommunikation

Edit symbol.jpg

Naturligt fokus på kommunikation

Till huvudsida för nyckelområde Kommunikation

Sollentuna kommun arbetar med kommunikation som ett viktigt strategiskt verktyg.
Läs mer..

Målbild

Edit symbol.jpg

Målinriktat arbete med digitalisering

Till huvudsida för nyckelområde Målbild

Målstyrningsmodellen ger en tydlig struktur för hur kommunens mål på olika nivåer hänger ihop hela vägen från gemensam vision till individuella mål. Den visar hur den politiska plattformen – där majoritetens uttrycker sina ambitioner och satsningar – utgör basen för målstyrningen och genomsyrar alla målnivåer. En viktig ambition med kommunens målstyrningsmodell är att uppnå mindre ”topp-styrning” där varje nivå i organisationen arbetar med egna mål utifrån verksamhetens behov av utveckling och förbättring. Med hjälp av föredrag, fokusgrupper och presentationer förmedlas en bild av omvärlden och vart vi och den är på väg. Genom att digitaliseringen är en del i kommunens verksamhetsplanering och planer utvecklas kommunen med stöd av digitalisering.
Läs mer..

Ledarskap

Edit symbol.jpg

Ledarskap

Till huvudsida för nyckelområde Ledarskap

Sollentuna kommun har en ledarskapspolicy, som alla chefer ska omvandla från ord till handling. Vi arbetar i enlighet med det transformerande ledarskapet, som består av fem utmaningar
Läs mer..

Delaktighet

Edit symbol.jpg

Medarbetarskap

Till huvudsida för nyckelområde Delaktighet

Sollentuna kommuns personalpolicy handlar om medarbetarskap och att allas bidrag är viktigt.
Läs mer..

Nytta och insikt

Edit symbol.jpg

Nyttor och insikter inom skola samt vård och omsorg

Till huvudsida för nyckelområde Nytta och insikt

  • Utbildning

Skriva sig till lärande (STL) är en modell som ökar lärandet och språkutvecklingen genom att kombinera pedagogik och digital teknik.

  • Vård och omsorg

Vi har samlat alla system som rör vård- och omsorg hos våra tre systemförvaltare, då vi har insett vikten av att kunna hantera ett system för att få ut bäst effekt för våra utförare och kunder.
Läs mer..