Kommun:Skellefteå

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sökIntroduktion

Skellefteå kommun lever den digitala transformationen och strategiskt arbete har börjat omsättas till operativt. Insikten och acceptansen kring att teknikens möjlighet är här och nu, inte i framtiden, har förankrats på såväl samhälls-, organisations- och individnivå. För att fortsätt vara en attraktiv kommun att leva, bo och verka i så behöver vi hänga med i den digitala förändringen - för att bidra till ökad delaktighet, självständighet och meningsfullhet. För alla.

Skellefteå kommun gör stora satsningar inom digitalisering, bland annat inom äldreomsorgen där man drivit olika pilotprojekt såsom digital nattillsyn och positioneringslarm med GPS testats och utvärderats.

Därutöver har en treårig plan för digitalisering har tagits fram för Socialkontoret där fokus är att främja den digitala utvecklingen hos både invånare och medarbetare. Till den kommer också en kommunikationsplan att kopplas för att förstärka och förenkla breddspridning och genomslag.

Kommunen vill också storsatsa på öppna data och har även tagit fram en handlingsplan för digitalisering i för- och grundskola i kommunen. I handlingsplanen är upplägget att följa samma linje som den nationella strategin och fokusera på fyra utvecklingsområden, digital kompetens, likvärdig tillgång till IT, digitaliseringens möjligheter i undervisning och administration, samt forskning och uppföljning.

Några av de viktigaste aktiviteterna för Skellefteå under 2017 är:

  • Fortsatt utbyggande av infrastrukturen
  • Införandet av flexibel klientplattform
  • Utöka Skoldatatekets verksamhet till att även omfatta förskola
  • På försök införa fjärrundervisning på modersmål och moderna språk
  • Fortsatt kartläggning av digitaliseringsprocessen med hjälp av LIKA

Hjältar

Aktivitetssamordnare

Roll i kommunen: Aktivitetssamordnare
Läs merArbetsterapeut

Roll i kommunen: Arbetsterapeut
Läs merEarly adoptive seniors

Roll i kommunen: Early adoptive seniors
Läs merUndersköterskor i verksamheten

Roll i kommunen: Undersköterskor
Läs merÄldreomsorgschef

Roll i kommunen: Äldreomsorgschef
Läs mer

Wikiredaktörer

Petra Liuski

Roll i kommunen: Strateg
Läs mer


Infrastruktur

Edit symbol.jpg

Digital infrastruktur skapar förutsättningar för utveckling och mobila arbetssätt

Till huvudsida för nyckelområde Infrastruktur

Digital infrastruktur är ett fundament som utvecklingen är beroende av att det ska fungera och den ska vara anpassat till verksamheternas behov. En stabil och anpassad internetuppkoppling med välfungerande hårdvara är en grundbult för att kunna nyttja digitaliseringens möjligheter för kommunens kunder och personal.
Läs mer..

Juridik

Edit symbol.jpg

Digitalisering och juridiken

Till huvudsida för nyckelområde Juridik

I arbetet med digitalisering är en av nyckelfaktorerna för att lyckas att ta hänsyn till rådande lagstiftning. Ett sätt att komma framåt i detta arbete är att jobba med framtagandet av modeller för att skapa en rättssäker hantering då lagstiftningen är otydlig. Modeller är en förutsättning för att kunna använda teknik för personer med nedsatt beslutsförmåga. Modellerna tas med fördel fram av olika professioner med stöd av jurist.
Läs mer..

Kompetens

Edit symbol.jpg

Erfarenhetsutbyte, fortbildning och ständigt lärande

Till huvudsida för nyckelområde Kompetens

Utbildning i flera små steg som ger direkt tillämpning i arbetet. Formativt arbetssätt där deltagarna är varandras lärresurser. Tillgänglighet till utbildningsmaterial via webben. Neka aldrig fortbildning!
Läs mer..

Organisation och kultur

Edit symbol.jpg

Med utveckling som en självklar del i verksamheten

Till huvudsida för nyckelområde Organisation och kultur

Förankring och arbete med den egna organisationen för att få med alla på samma spår. Eldsjälar och viktiga nyckelpersoner är centrala för att lyckas med utvecklingsfrågor/införande Ett koncept med testbädd medför att man vågar misslyckas, lära nytt och/eller ompröva beslut Det finns även ett regionalt samarbete kring digitaliseringsfrågorna.
Läs mer..

Styrning

Edit symbol.jpg

Digitalisering prioriterad av kommunledning

Till huvudsida för nyckelområde Styrning

I Skellefteå kommun är digitaliseringsfrågan högt prioriterad från kommunledningen. Tillgång till smarta digitala tjänster i vardagen är viktigt för kommunens invånare. likväl för kommunens personal. Offentlig sektor har halkat efter och digitaliseringen är en av nycklarna till om finansieringen av den framtida välfärden ska klaras av. I Skellefteå arbetar man med förankring och den egna organisationen för att få med alla på samma spår. Det finns handlingsplaner kopplat till digitalisering framtagna, klicka på detaljer för att ta del av detta.
Läs mer..

Arbetsprocesser

Edit symbol.jpg

Processutveckling: en metod att kartlägga och förbättra arbetsprocesser

Till huvudsida för nyckelområde Arbetsprocesser

Metoden används i många olika sammanhang i Skellefteå kommun och i alla förvaltningar.
Läs mer..

Kommunikation

Edit symbol.jpg

Dedikerad resurs för kommunikationsarbetet

Till huvudsida för nyckelområde Kommunikation

I Skellefteå har t.ex. äldreomsorgen en tydlig vision och målbild: Jag vill kunna klara mig själv och Leva livet bäst möjligt (underförstått med stöd av teknikens möjlighet). En vision som präglar den övergripande kommunikationsstrategin och kommunikationsplanen där också digitaliseringen är en naturlig del.
Läs mer..

Målbild

Edit symbol.jpg

Bättre digitaliserad välfärd ett kommunövergripande mål

Till huvudsida för nyckelområde Målbild

Skellefteå har en vision att vara en framsynt och jämställd tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i, med målet att ha 80 000 invånare år 2030. De kommunövergripande målen som är framtagna för 2017-2018 är indelade i 4 områden. I området effektvitet är ett av målen bättre digitaliserad välfärd vilket indikerar att digitalisering är en prioriterad fråga i hela kommunen.
Läs mer..

Ledarskap

Edit symbol.jpg

Engagerat ledarskap med digitalisering och utveckling i fokus

Till huvudsida för nyckelområde Ledarskap

Inom Socialkontorets verksamhet är ledningsgruppen öppen för att testa och vara med i utvecklingsprojekt. Man har även modet att fatta beslut och kliva fram och visa att ”vi har bestämt oss”. Möjligheten att vara med och utveckla och testa nya produkter/tjänster inom digitalisering leder ofta till insikter om behovet av förändrat arbetssätt.

Inom Skellefteås äldreomsorg har ett omfattande förbättringsarbete påbörjats och de första stegen till en kulturförändring har också tagits – en kulturförändring som gör verksamheten redo att möta framtiden. En stor del av förändringsarbetet ligger i ledarskapet. Att leda i förändring handlar för Skellefteås äldreomsorg bland annat om att ha följsamhet till det som bestämts,att gå från ord till handling och att mäta för att göra. Det hela bygger också på ett coachande förhållningssätt i ledarskapet utifrån en coachingmodell som tagits fram för verksamheten. De första åren av den påbörjade kulturförändringen är beskrivna i en skrift, däri finns också coachingmodellen: Jag vill kunna klara mig själv och leva livet bäst möjligt - Handlingskraft för storskalig förändring i komplexa system i en kommun.

Främjande faktorer inom ledarskap är att: prioritera verksamhetsnära utveckling tillsammans med verksamheten. Involvera de politiska-, fackliga- och brukarföreträdare i frågor kring digitaliseringen i ett tidigt skede. Ställa krav på uppföljning och målstyrning och följsamheten till det som är beslutat och ”om den väg som valts, tar oss till målet”. Skellefteå arbetar bland annat med Hörnstensmodellen och erfarenheten visar att utvecklingsarbetet utan engagerat ledarskap är waste. Hörnstenarna vilar på ett fundament av engagerat ledarskap. Ett engagerat ledarskap bygger på att högsta ledningen i organisationen genomsyrar verksamheten med sitt stöd i förbättringsarbetet.
Läs mer..

Delaktighet

Edit symbol.jpg

Medskapande ger delaktiga medarbetare

Till huvudsida för nyckelområde Delaktighet

För att lyckas med förbättrade arbetssätt och digitalisering behövs delaktighet och medskapande medarbetare. En del i detta arbete har varit Lärresan, där vi samlat medarbetare, chefer, seniorer och samarbetspartners för att tillsammans stanna upp, reflektera och utbyta erfarenheter. Inför nya implementeringar har mycket resurser lagts på information till medarbetare och seniorer med gott resultat.
Läs mer..

Nytta och insikt

Edit symbol.jpg

Styrgrupp utveckling gör nyttovärdering av projekt/piloter

Till huvudsida för nyckelområde Nytta och insikt

I Skellefteå finns en kommungemensam projektlista och ett råd för utveckling (CIO-grupp) som jobbar med kommunövergripande prioriteringar. På Socialförvaltningen finns en styrgrupp för utveckling med representanter från individ och familje- äldreomsorgen och stöd och service. I deras arbete är det behov och nytta som styr prioritering. Ett stöd i detta arbete är att använda nyttorealisering kan laddas ner här:


Läs mer..