Kommun:Halmstad

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök


Halmstad

Introduktion

Halmstad kommun har utarbetat en handlingsplan som ska hjälpa till att öka den digitala förmågan och införa digital teknologi.

Planen bär namnet Ett smartare Halmstad och är kommunstyrelsens handlingsplan för genomförande av IT-riktlinjerna 2016-2018. De fem nyckelinitiativen i planen är:

  • Öka kunskapen om digitalisering i Kommunstyrelsen
  • Inför digitaliseringsansvariga
  • Använd e-Delegationens nyttorealiseringsmodell
  • Implementera fler digitala självtjänster
  • Utveckla fler digitala hjälpmedel.

Hjältar

Inga hjältar finns beskrivna för denna kommun. Berätta om någon genom att klicka här

Wikiredaktörer

Mia Lundholm

Roll i kommunen: Kvalitetsutvecklare
Läs merSofie Andersson

Roll i kommunen:
Läs mer


Infrastruktur

Edit symbol.jpg

Med en bred digital motorväg finns inga hinder, bara förutsättningar för digitalisering

Till huvudsida för nyckelområde Infrastruktur

Kommunen valde att satsa på en modern IT-infrastruktur som grund för att påbörja den digitala utvecklingsresan. Specifika satsningar lyfte miljön och etablerade modeller för att säkerställa en god ändamålsenlig infrastruktur. Tidig satsning på stadsnät ger idag fibermöjligheter till både invånare, företag och offentlig verksamhet.
Läs mer..

Juridik

Hittade inget objekt om nyckelområdet juridik för denna kommun. Skapa ett nytt objekt genom att klicka här

Kompetens

Edit symbol.jpg

Metodstödjare ökar medarbetarens digitala kunskaper

Till huvudsida för nyckelområde Kompetens

En metodstödjare är en anställd undersköterska inom hemtjänst. Metodstödjare skall hjälpa och stödja kolleger inom hemtjänst för att möta de krav som en ökad digitalisering ställer på dem. Mål är att tekniken upplevs som ett stöd i det dagliga arbetet och blir ett komplement för att öka kundens upplevelse av delaktighet och inflytande. Metodstödjare kan bokas av enhetschefer hemtjänst där enhetschefen ser att behov av metodstödjarens insatser finns

Läs mer..
Edit symbol.jpg

Så lyfter vi IT-nivån hos medarbetare

Till huvudsida för nyckelområde Kompetens

Med rätt kunskaper skapar vi bättre förutsättningar för att lyckas med digitala satsningar och maximera nyttoeffekterna. Kunskapsnivåerna är olika och det gäller att både rikta insatser och gå på bredden. De medarbetare som själva klassade sin kunskapsnivå inom datoranvändning mm som mycket låg erhöll intensivutbildning med verksamhetskoppling och alla medarbetare i kommunen genomgick e-medarbetaren.
Läs mer..

Organisation och kultur

Edit symbol.jpg

Samarbete skapar mervärde

Till huvudsida för nyckelområde Organisation och kultur

Tillsammans är vi starkare och får större effekter av våra gemensamma insatser. Begreppet Tillsammans är ett ledord i kommunens styrmodell och via gemensamma kluster skapas förutsättningar för samarbete. Exempel på samarbete är vård- och omsorgsförvaltningarnas gemensamma projekt med kommunala bolag för stadsnät och bostadsbolag.

Läs mer..
Edit symbol.jpg

Organisation med planeringsprocess

Till huvudsida för nyckelområde Organisation och kultur

Halmstad arbetar med planeringsprocess - en lyckad metodik och ett arbete som krävs för att prioritera, planera och genomföra.
Läs mer..

Styrning

Edit symbol.jpg

Ledningssystemet skapar tydlighet

Till huvudsida för nyckelområde Styrning

Halmstad samlar alla processer, rutiner och andra dokument i ett ledningssystem. Det ska vara enkelt att göra rätt och att ta del av gällande information. Digitaliseringsrealterade processer återfinns även detta i ledningssystemet, t.ex. process för etablering av välfärdsteknik eller IT-system.
Läs mer..

Arbetsprocesser

Edit symbol.jpg

Genombrottsmetoden hjälper oss att pröva nytt

Till huvudsida för nyckelområde Arbetsprocesser

Genombrottsmetoden används som en förbättringsmetod inom Hemvårdsförvaltningens kvalitets- och förbättringsarbete. Målet är att personal inom hemvårdsförvaltningen ska kunna använda sig av genombrottsmetoden i det dagliga arbetet och bidra till en god äldreomsorg i Halmstads kommun. Metoden utgår ifrån ett s.k. PGSA- hjul, där ”planera-pröva-analysera-agera” är ledorden. PGSA-hjulet används för strukturering och dokumentering av förändringsarbeten och bygger på tanken att de som utför arbetet är också de som kan förändra det.
Läs mer..

Kommunikation

Edit symbol.jpg

Delaktighet kräver bred kommunikation

Till huvudsida för nyckelområde Kommunikation

Precis som med allt förändringsarbete är delaktighet och bred förankring en framgångsfaktor. I vårt arbete med digitalisering har vi haft en målsättning om att öka den digitala mognadsgraden i organisationen genom att kontinuerligt "prata" om digitalisering, välfärdsteknik, möjligheter och utmaningar med olika målgrupper ökar vi graden av delaktighet och engagemang.
Läs mer..

Målbild

Edit symbol.jpg

Utgår från övergripande strategi

Till huvudsida för nyckelområde Målbild

Inom hälsa och omsorg har Halmstads kommun jobbat med området gemensam målbild. Halmstad har utgått från kommunens övergripande strategi- och handlingsplan och kompletterat med berörd nämnd/förvaltnings ambitioner och specifika målsättning. Mål och viljeinriktning med digitalisering preciseras i så väl övergripande dokument som i verksamhetsplaner.
Läs mer..

Ledarskap

Edit symbol.jpg

Utvecklande ledarskap (UL) skapar delaktighet, motivation och kreativitet

Till huvudsida för nyckelområde Ledarskap

Utvecklande Ledarskap (UL) är ett förhållningssätt som handlar om att stärka vars och ens personliga ledarskap och bidra till att utveckla beteenden som skapar delaktighet, motivation och kreativitet. Utvecklande ledarskap är således ett sätt att utveckla vår kultur i den riktning vi önskar.
Läs mer..

Delaktighet

Edit symbol.jpg

Invånardialoger visar oss vad medborgaren behöver

Till huvudsida för nyckelområde Delaktighet

Ett systematiskt arbete med invånardeltagande ligger i linje med Halmstad kommuns vision och värdegrund som bygger på demokratiska värden. Syftet med invånardialogerna är att via dialog med invånarna få in synpunkter. Synpunkterna har sammanställts med mål att utgöra en del i kommande planerings-arbete och strategiska beslut

Läs mer..
Edit symbol.jpg

Alla medborgare ska kunna ta del av sin post

Till huvudsida för nyckelområde Delaktighet

I Mittköping är det av vikt att skapa delaktighet och tillgänglighet för alla medborgare. För att underlätta för personer med funktionsnedsättning, som exempelvis synnedsättning, eller för personer som har svårt för det svenska språket, kan digitala lösningar användas och där är digital brevlåda en relativt ny tjänst på marknaden.
Läs mer..

Nytta och insikt

Edit symbol.jpg

Fokus på digitalisering i en regional samverkan

Till huvudsida för nyckelområde Nytta och insikt

Genom en regional samverkansstruktur har området digitalisering av de Halländska kommunerna och Region Halland identifierats som ett särskilt fokusområde.
Läs mer..