Kommun:Härryda

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sökIntroduktion

Rötter och vingar - en helhetsidé

År 2010 lanserade Härryda kommun konceptet ”Rötter och vingar” – en helhetsidé för hur man vill att kommunens barn och elever ska stå rustade när de lämnar den kommunala för- och grundskolan.

"Rötter och vingar" blev startskottet på en spännande resa som nu prisas med utmärkelsen Guldtrappan, en kvalitetsutmärkelse som syftar till att inspirera kommuner och andra skolhuvudmän till skolutveckling med tillvaratagande av digitaliseringens möjligheter.

2010 infördes också 1:1-konceptet på Hulebäcksgymnasiet, vilket innebar att alla nya elever plus personal fick ett eget digitalt verktyg. Skälet var att flexibelt kunna använda verktyget i alla lokaler, utan att vara låsta till bokningsbara datasalar.

1:1 realiserades genom ett beslut från politikerna, där det tillsköts ekonomiska medel specifikt för detta. Detta beslut gällde också för för- och grundskolans personal där man satsade på att öka tätheten av digitala verktyg för pedagogerna, för att även här skapa en högre flexibilitet.

För att öka kompetensen och sprida goda exempel kring dom nya verktygen genomfördes 2010 en tredagars intern mässa, "Viktigmässan", där pedagoger ta del av föreläsningar och demonstrationer både från interna och externa resurser. Viktigmässan riktade sig till hela sektorn för Utbildning och Kultur (UTK), blev enormt uppskattad - inte minst av kommunens pensionärer som för första gången fick chansen att pröva på att använda en iPad! Mässan genomfördes ytterligare två gånger, då också i samverkan med sektorn för Socialtjänst.

Hjältar

Annika Gry

Roll i kommunen: Verksamhetschef förskolan (tidigare) nu för Utvecklings- och stödenheten
Läs merChristina Alström och Niklas Carlén

Roll i kommunen: Verksamhetsutvecklare IT i förskola och grundskola
Läs merLars Bohman

Roll i kommunen: IT-tekniker på gymnasiet
Läs mer

Wikiredaktörer

Hanna Eriksson

Roll i kommunen: Verksamhetsutvecklare IT
Läs mer


Infrastruktur

Edit symbol.jpg

Satsar på skolfederation och molntjänster

Till huvudsida för nyckelområde Infrastruktur

Infrastrukturen för hela skolverksamheten bygger på följande byggstenar:

  • Fiber med 100/100, samt trådlösa nät på samtliga enheter.
  • Enkel inloggning med skolfederation
  • Molntjänster i första hand
  • 1:1 från årskurs 4, samt hög täthet med enheter i yngre åldrar


Läs mer..

Juridik

Edit symbol.jpg

Utarbetar övergripande leveransavtal

Till huvudsida för nyckelområde Juridik

Härryda kommun har utarbetat ett bra upphandlingsavtal med hårdvaruleverantörer genom ett övergripande leveransavtal. Kommunen har också tecknat personuppgiftsbiträdesavtal med Google.
Läs mer..

Kompetens

Edit symbol.jpg

Rötter och vingar - en helhetsidé

Till huvudsida för nyckelområde Kompetens

Rötter och vingar är ledorden för hur kommunen vill att barn och elever i Härryda ska vara rustade när de lämnar den kommunala för- och grundskolan. Rötter och vingar har vuxit fram genom samverkan med pedagoger, elever, vårdnadshavare och skolledare. Rötterna står för de värden som barnen och eleverna får med sig genom möten och relationer. Det är trygghet, social förmåga och självkänsla. Vingarna står för nyfikenheten, modet och viljan att upptäcka och lära sig nytt, att våga pröva nya idéer och tankar. Genom ett systematiskt utvecklingsarbete utvecklas lärandet hand i hand med den digitala utvecklingen. Samarbete med kommunens IT-enhet och en samsyn i styrkedjan har skapat en gedigen grund. Verksamhetsutvecklare har skapat och drivit olika nätverk som gett stöd i arbetet med utvecklingen och har genom det pedagogiska erfarenhetsutbytet bidragit till likvärdighet.

Läs mer..
Edit symbol.jpg

Tellus

Till huvudsida för nyckelområde Kompetens

Tellus är ett resurscenter som riktar sig till barn och elever samt pedagoger inom kommunens för- och grundskola.

Läs mer..
Edit symbol.jpg

Att leda i en digital värld

Till huvudsida för nyckelområde Kompetens

Härryda kommun startar hösten 2017 en chefsutbildning med digitaliseringsinriktning. Utbildningen syftar till att göra ledare inom UTK väl förberedda på att möta de utmaningar och möjligheter som digitaliseringen ger, samt att vara goda ledare i detta med en förståelse om adekvat digital kompetens och med ett förebildligt ledarskap.

Läs mer..
Edit symbol.jpg

Lärstämma

Till huvudsida för nyckelområde Kompetens

Lärstämman är en gemensam fortbildningsdag för hela sektor UTK. Lärstämman genomförs en gång varje år, och har alltid ett övergripande tema - t ex mångfald.
Läs mer..

Organisation och kultur

Edit symbol.jpg

Tydlig ansvarsfördelning vem som gör vad

Till huvudsida för nyckelområde Organisation och kultur

I Härryda kommun finns det tydlig ansvarsfördelning vem i styrkedjan som skall göra vad och hur arbetet ska utvärderas. Se exempel i tabellen för ansvarsfördelningen i Härryda.
Läs mer..

Styrning

Edit symbol.jpg

Utveckling med genomgripande samarbete

Till huvudsida för nyckelområde Styrning

Härryda kommun tar nu ett helhetsgrepp på digitaliseringen och ansvaret för de övergripande frågorna flyttas till en central utvecklingsenhet. Detta för att åstadkomma en tydligare och mer sammanhållen styrning och ledning av digitaliseringsprocesserna i hela kommunen.

Läs mer..
Edit symbol.jpg

IT-riktlinjer - förskola och grundskola

Till huvudsida för nyckelområde Styrning

2016 togs IT-riktlinjer fram på uppdrag av politikerna. Dessa riktlinjer om omfattar alla pedagoger, förskolechefer och rektorer. Riktlinjerna har arbetats fram utifrån Skolverkets förslag på nationella IT-strategier och kommunens egna utvärderingar, bland annat baserat på LIKA-värderingen.

Läs mer..
Edit symbol.jpg

IKT-riktlinjer - Gymnasiet

Till huvudsida för nyckelområde Styrning

Gymnasiets IKT-riktlinjer har arbetats fram utifrån Skolverkets förslag på nationella digitala strategier och kommunens och skolans egna utvärderingar.
Läs mer..

Arbetsprocesser

Edit symbol.jpg

Pedagogiska nätverk

Till huvudsida för nyckelområde Arbetsprocesser

Härryda kommun har ett flertal nätverk både IRL och digitalt.

Läs mer..
Edit symbol.jpg

Arbetsgrupp IT-UTK

Till huvudsida för nyckelområde Arbetsprocesser

En av principerna för samverkan mellan IT och sektor UTK är att frågeställningar ska behandlas och beslutas i rätt forum. Arbetsgruppen IT-UTK har formats som resultat av detta.
Läs mer..

Kommunikation

Edit symbol.jpg

Lärplattformar och digitala system

Till huvudsida för nyckelområde Kommunikation

Härryda Kommun har ett flertal system för att kommunicera, både inom kommunen och utåt till vårdnadshavarna.Ett utvecklingsområde för kommunen är att informationen än så länge inte är tillgänglig på flera språk.
Läs mer..

Målbild

Edit symbol.jpg

Vi utbildar världsmeborgare

Till huvudsida för nyckelområde Målbild

Vi har en helhetside -Rötter och Vingar som styr och stödjer oss.

Läs mer..
Edit symbol.jpg

Var den du är, bli vad du vill!

Till huvudsida för nyckelområde Målbild

Hulebäcksgymnasiets slogan lyder "Kom som du är, bli den du vill", och riktar sig till både pedagoger och elever. I grunden finns en ledningsdeklaration med ett antal principer som är styrande och vägledande för skolans arbete.
Läs mer..

Ledarskap

Edit symbol.jpg

Gränsöverskridande samarbete i ledningsgruppen

Till huvudsida för nyckelområde Ledarskap

I kommunen arbetar IT-chef och direktör i samma ledningsgrupp. Direktören tar ansvar för IT-frågorna. Förskolechefer och rektorer är nyckelpersoner. Ett konstaterande är att det är viktigt att vara generös med tid.
Läs mer..

Delaktighet

Edit symbol.jpg

Att ställa frågor - och att lyssna!

Till huvudsida för nyckelområde Delaktighet

Härryda kommun arbetar med medborgardialog. Det handlar om att politiker i Härryda kommun ställer frågor och lyssnar på vad medborgare har att säga. De åsikter som kommer fram används sedan som ett av underlagen inför politiska beslut.
Läs mer..

Nytta och insikt

Edit symbol.jpg

Verksamhetsbehov styr verktygsval

Till huvudsida för nyckelområde Nytta och insikt

Verksamhetens behov har tydligt fått styra val av verktyg och organisation. Härryda kommun besöker mässor som BETT och SETT med representanter från både verksamheter och ledning. Samverkansavtal inom GR-kommunerna (GöteborgsRegionen) finns också i olika grupperingar.
Läs mer..