Kategori:Stubbar

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök

Uddevalla - tydlig och bra dialog med politiken. Modiga politiker. Man har vågat göra en ekonomisk satsning utan säker avkastning. Infrastrukturarbetet har skett i god dialog med IT. Jobbat mycket i pilotprojekt. Gemensamma kompetensutvecklingsinsatser.

Sollentuna - 2010 bestämde BUN att vi skulle ha 1:1 2013. Tydliga förväntningar och god timing mellan förvaltning och politik. En klar tanke med vad digitaliseringen skulle leda till. En klar tanke för resultatförbättring. Gemensamma strategier för att hålla en likvärdig nivå mellan alla skolor. Gemensamt system för att följa upp det systematiska kvalitetsarbetet. Hela styrkedjan med -från barn/elev till lärare - skolledning - förvaltningsledning - politik - IT-avdelning

Härryda - fsk till gy. Beslut om 1:1 utifrån konkurrenssituationen. Fanns ingen pedagogisk plan men en infrastrukturplan. Nära samarbete med IT avd. Det ger goda förutsättningar. Politikerna litar på tjänstemännen. Det som idag saknas är lite tydligare styrning kring strukturer och riktlinjer. Finns två verksamhetsutvecklare som jobbar med de pedagogiska frågorna.Finns flera grupperingar som möts och jobbar fram olika förslag och idéer.

Göteborg - Politiskt beslutat program för e-samhälle och stadens digitalisering. Vägledningsdokument rörande E-hälsa. Stor organisation vilket kräver samordning för likvärdig service. Det finns stödstrukturer för gemensam samordnad digitalisering och processutveckling.

Satsar på IT-ambassadörer för att stödja och nå ut brett med digitaliseringen. Välfärdens processer kopplade till Ledningssystemet för kvalitet enligt Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd och till stadens styrsystem..

Trelleborg - Gott samarbete med politiken. Tydliga mål om vad som förväntas uppnås. En teknik och utvecklingsenhet mot äldreomsorgen som ska bredda sitt uppdrag. Ett system för uppföljning av målstyrningen från förvaltningschef till medarbetare. Digitaliseringen är en av flera delar som mäts här. Jobbar med LIN-tavlor på alla enheter.

Umeå - Tidiga med digitalisering 1:1 redan 2010 på gy. Tydlig vilja från politiken. Efter det har grundskolan kommit med. Lärplattform för att digitalisera den pedagogiska processen. Förvaltningschefen hade en vision där digitaliseringen var bärande. KDL (Kompetenscenter för Digitalt Lärande) resurs för rektorer och lärare. Möjliggör likvärdighet mellan olika skolor. Ger även support. Alla utgör de tyngsta förvaltningarna i sina respektive kommuner. Vi har tusentals användare

i våra system kontinuerligt vilket kräver ett nära samarbete med IT avdelningarna (stödfunktion). Fanns en samsyn mellan politiker och verksamheter rörande behovet. Det blir inte så ekonomiskt fördelaktigt som kvalitativt fördelaktigt.

Halmstad - En självklarhet på regional nivå (Regional samverkansstruktur med repr. från kommuner och Region), kommunnivå (kommunstyrelsenivå) och förvaltningsnivå (nämnder). Verksamhetsplan där möjligheterna lyfts fram med konkreta digitala mål. Finns en röd tråd i hela Halland kring digitaliseringen genom hela styrkedjan. Utmaningen är att kunna leverera det som faktiskt efterfrågas. Alla initiativ ska kunna kopplas mot de övergripande målen för att leverera bra tjänster och vara en attraktiv arbetsgivare. I Halmstad finns en gemensam handlingsplan för ett smartare Halmstad (KS-nivå). Slutsatsen är att det finns en politisk vilja att satsa på digitalisering, utmaningen är att få till en effektiv och strategiskt rätt handlingsplan och att det finns uthållighet på sikt. Samverkan är nödvändigt inom kommunen.

Lidingö - Bra grundstruktur för den tidigare efterfrågan. Gott samarbete med IT avdelningen. Har det senaste året tagit ett gemensamt grepp utifrån den nya nationella digitaliseringsstrategin. Brottas med att å ena sidan få infrastrukturen på plats och å andra sidan kompetensutveckling av personalen. Har haft ett jättejobb med att lägga upp strukturerna och få en utvecklingskedja i arbetet.

Nano-learning = säkerhetsutbildning  - skapa utbildningar i G-suite för att hitta nyan former för komptensutveckling på 3 nivåer - Förvaltning/enhet/individ. Vi måste hitta nya vägar för att kompetensutveckla medarbetare och elever.