Skillnad mellan versioner av "Styrning"

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök
Rad 7: Rad 7:
 
Styrningen bygger också på en väl fungerande [[Kommunikation|kommunikation]]. Genom tydlig kommunikationspolicy och formaliserade kommunikationsvägar skapar Mittköping engagemang hos medborgare och anställda. Alla äger samma bild av vart man är på väg och hur man förväntas ta sig dit.  
 
Styrningen bygger också på en väl fungerande [[Kommunikation|kommunikation]]. Genom tydlig kommunikationspolicy och formaliserade kommunikationsvägar skapar Mittköping engagemang hos medborgare och anställda. Alla äger samma bild av vart man är på väg och hur man förväntas ta sig dit.  
  
En [[Flexibel organisation|kultur av medskapande]] på alla nivåer uppmuntras också utifrån idén om att alla både förväntas och kan göra skillnad. [[Organisation och kultur|Organisatoriskt]] avspeglar det sig i tanken att det gärna får finnas experter och eldsjälar, men ännu hellre att alla är experter att bidra till att utveckla sin verksamhet. Att alla är experter bygger på att det alltid finns ett överskott av ledarskap i en grupp som är möjlig att ta till vara. [[Organisation och kultur|Mittköpings flexibla organisation]] präglad av Inflytande och en delakultur skapas genom samskapande mötesformer och utvecklingsmetoder.
+
En [[Flexibel organisation|kultur av medskapande]] på alla nivåer uppmuntras också utifrån idén om att alla både förväntas och kan göra skillnad. [[Organisation och kultur|Organisatoriskt]] avspeglar det sig i tanken att det gärna får finnas experter och eldsjälar, men ännu hellre att alla är experter när det gäller att bidra till att utveckla sin verksamhet. Att alla är experter bygger på att det alltid finns ett överskott av ledarskap i en grupp som är möjlig att ta till vara. [[Organisation och kultur|Mittköpings flexibla organisation]] präglad av Inflytande och en delakultur skapas genom samskapande mötesformer och utvecklingsmetoder.
  
 
=== Vem? ===
 
=== Vem? ===

Versionen från 16 oktober 2017 kl. 16.14

Styrning - en sammanfattning:

En gemensam riktning att verka inom..png

Vad?

Mittköpings digitaliseringsarbete vilar på en levande vision med riktlinjer och prioriteringar kopplade till hur mervärden skapas i verksamheten (t.ex hur elevers lärande gynnas eller hur brukare ska kunna leva ett så rikt liv som möjligt). Målbilden är tydlig för alla, vilket är en viktig del för att kunna styra på ett sätt som involverar både anställda och medborgare oavsett nivå. Såväl på politisk nivå som på ledningsnivå, är man i Mittköping enig om att digitaliseringen är något prioriterat och man visar mod och uthållighet i sitt digitala ledarskap.

Styrningen bygger också på en väl fungerande kommunikation. Genom tydlig kommunikationspolicy och formaliserade kommunikationsvägar skapar Mittköping engagemang hos medborgare och anställda. Alla äger samma bild av vart man är på väg och hur man förväntas ta sig dit.

En kultur av medskapande på alla nivåer uppmuntras också utifrån idén om att alla både förväntas och kan göra skillnad. Organisatoriskt avspeglar det sig i tanken att det gärna får finnas experter och eldsjälar, men ännu hellre att alla är experter när det gäller att bidra till att utveckla sin verksamhet. Att alla är experter bygger på att det alltid finns ett överskott av ledarskap i en grupp som är möjlig att ta till vara. Mittköpings flexibla organisation präglad av Inflytande och en delakultur skapas genom samskapande mötesformer och utvecklingsmetoder.

Vem?

I Mittköping kan man ta del av viktiga nyckelområden kopplat till hur man arbetar med organisation och kultur samt ledarskap.

I Mittköping är det av största vikt att chefer och ledare föregår med gott exempel och själva använder digitala verktyg i sitt arbete. Varje ledare måste prioritera egen och verksamhetens kompetensutveckling för att driva utvecklingen framåt. På den politiska nivån är det viktigt att det inom kommunen fortsättningsvis finns ett intresse för att driva och följa upp frågor om den digital utveckling inom verksamhetsområdet. I den framgångsrika kommunen Mittköping har nämnden gett ett tydligt mandat till ansvariga ledare att driva frågor om digitalisering. Det måste också finnas en naturlig styrning och uppföljning mellan politiken/nämnd och ledaren mot tydliga mål och utvecklingsområden

I Mittköping kliver ledningen fram och visar att “vi har bestämt oss”. Främjande är att ledningen visar öppenhet och ger stöd till att testa och prova på nya utvecklingsprojekt. Öppenhet till förändring leder till insikter om behovet av förändrat arbetssätt men också möjligheter att vara med och utveckla nya produkter/tjänster. Främjande är att visa tillit till verksamhetsnära utveckling och med verksamhetsutvecklare som står nära och är väl förankrade i verksamhetens uppdrag. Ledarskapet har en gedigen grund att stå på, brinner för förändring och visar med all tydlighet ut riktningen

I Mittköping strävar medarbetarna efter att skapa en flexibel organisation. I Mittköping har man lagt stor vikt vid arbetet med grundläggande organisation, styrkedjan, ett systematiskt utvecklingsarbete utifrån vision och mål, och inte minst alla medarbetares attityder. Om vardagen för medborgare eller personal i Mittköping präglas av otydliga ramar, bristande rutiner eller icke fungerande strukturer, saknas också kraften att vara flexibel. Att tillhandahålla tydliga strukturer är grunden för att uppbåda förändringskraft hos medarbetarna och uppmana till ett flexibelt tänkande där varje medarbetare förväntas göra skillnad.

Hur?

Maja styrning.png
I mittköping kan man ta del av viktiga nyckelområden kopplat till styrning.

I området arbetsprocesser används bland annat processutvecklingsmetoden för att kartlägga verksamheterna. Kartläggning genomförs tillsammans med medarbetare och utgår från invånarens behov och resa genom kommunens service. Resultat från detta arbete tillsammans med Mittköpings vision, mål, invånardialog leder fram till en gemensam plan för digitalisering med framtagna handlingsplaner. En förutsättning för att Mittköpings Vision, mål ska nås är delaktighet där stadens invånare, föreningar och företag är delaktiga i kommunens utveckling. Mittköping har satsat på en modern, ändamålsenlig infrastruktur som grund för att påbörja den digitala utvecklingsresan. I Mittköping finns ett stadsnät som ger uppkopplingsmöjligheter både via fast nät samt trådlöst mobilt till både invånare, företag och offentlig verksamhet. Infrastrukturen ger förutsättningarna för mobila arbetssätt och flexibel användning av system och tjänster. På en övergripande nivå samverkar Mittköpings chefer och verksamhetsansvariga kring frågor rörande informationshantering, juridik och säkerhet.

Kompetens är en nyckelfaktor i Mittköping och kompetensutveckling sker på olika nivåer: Gemensamma kompetensutvecklingsinsatser baserade på prioriterade områden som innebär förändringar för hela verksamheten, från högsta ledning till de som finns längst ut i organisationen. Kompetensutvecklingsinsatser som är gemensamma på respektive enhet och definierade av chef utifrån aktuella mål, utvecklingsområden och prioriteringar för enheten. Individuell kompetensutveckling som planeras mellan anställd och chef, i syfte att utveckla verksamheten genom att utveckla medarbetarnas kompetens.

Att komma till nytta och insikt är viktigt för att kunna avgöra vilka projekt och uppdrag som ska prioriteras i Mittköpings utvecklingsarbete. En förutsättning för att kunna fatta rätt beslut är att ha tillgång till produktionsdata. Därför finns realtids-data från områdena process, personal, och ekonomi samlat i ledningssystemet, ett stöd för att kunna arbete med daglig styrning.


Introbild-leda-1024px.jpg

Så gör Mittköping

Mittköping

Möter och omfamnar potentialen med digitalisering

Mittköping verkar i en värld där den digitala transformationen är inte avgränsad utan är ett kommunövergripande ansvar att förhålla sig till.

Vårt ställningstagande i vår vision är att vi omfamnar och är delaktiga i transformationen från ett industrisamhälle till ett digitalt samhälle. Resan kommer att förändra: vad vi gör, hur vi gör det och vad som går att göra, och vi står redo att möta förändringen.

Utifrån vårt gemensamma syfte och mål med digitaliseringen kan vi möta och omfamna potentialen och utmaning i nuet och i framtiden.

Läs mer..


Kommunernas berättelser.jpg

Exempel från kommuner i Sverige

Botkyrka

Hela styrkedjan med - en styrka

Att hela styrkedjan är med har varit och är Botkyrkas styrka i den pågående förändringsresan kring utvecklingsprocesserna kopplade till digitalisering.

Läs mer..

Göteborg

Strategiskt arbete för att skapa kundnytta

Göteborgs stad arbetar strategiskt med frågorna för att skapa kundnytta, från vision till nyttorealisering. Detta betyder att:

  • Staden har ett ramverk och arbetssätt för att att prioritera och finansiera gemensamma utvecklingsinitiativ
  • Staden har utarbetat riktlinjer och verktyg för att arbeta med nyttorealisering
  • Vi har en gemensam process för strategisk utveckling
  • En övergripande målsättning med den digitala servicen (formulerad i program för e-samhälle, KS-beslut)
  • Ett pågående arbete med att ta fram en servicepolicy.
  • Ett politiskt beslutat innovationsprogram.
Läs mer..

Halmstad

Ledningssystemet skapar tydlighet

Halmstad samlar alla processer, rutiner och andra dokument i ett ledningssystem. Det ska vara enkelt att göra rätt och att ta del av gällande information. Digitaliseringsrealterade processer återfinns även detta i ledningssystemet, t.ex. process för etablering av välfärdsteknik eller IT-system.

Läs mer..

Helsingborg

Helsingborg styrs med fokus på digitalisering

I Helsingborg beslutar kommunfullmäktige om ett program för mandatperioden (fyra år) som beskriver den politiska viljeinriktningen. Utifrån programmet fattar kommunfullmäktige beslut om stadens mål. Nämnder, bolagsstyrelser och verksamheter utgår sedan från stadens mål när de skapar sina mål och planer. Den politiska viljan är mycket tydlig – I Helsingborg ska vi tillvarata digitaliseringens möjligheter för att nå vår vision och ge en god service till våra medborgare.

Läs mer..

Härryda

IT-riktlinjer - förskola och grundskola

2016 togs IT-riktlinjer fram på uppdrag av politikerna. Dessa riktlinjer om omfattar alla pedagoger, förskolechefer och rektorer. Riktlinjerna har arbetats fram utifrån Skolverkets förslag på nationella IT-strategier och kommunens egna utvärderingar, bland annat baserat på LIKA-värderingen.

Läs mer..

Härryda

Utveckling med genomgripande samarbete

Härryda kommun tar nu ett helhetsgrepp på digitaliseringen och ansvaret för de övergripande frågorna flyttas till en central utvecklingsenhet. Detta för att åstadkomma en tydligare och mer sammanhållen styrning och ledning av digitaliseringsprocesserna i hela kommunen.

Läs mer..

Härryda

IKT-riktlinjer - Gymnasiet

Gymnasiets IKT-riktlinjer har arbetats fram utifrån Skolverkets förslag på nationella digitala strategier och kommunens och skolans egna utvärderingar.

Läs mer..

Karlskrona

En gemensam plan för välfärdsteknik och eHälsa

För att få en gemensam bild av vilka mål äldreförvaltningen har för utvecklingen av välfärdsteknik och eHälsa, samt beskriva hur det behovsdrivna arbetet ska genomföras, har en utvecklingsplan tagits fram, med god förankring i nämnd, kommunala pensionärsråd och facklig samverkan. Det finns även en länsövergripande eHälsoplan.

Läs mer..

Lidingö

Riktlinjer och policys

Att lagar gäller även digitalisering kan många se som självklart. Men ofta tillkommer även andra regler som är extra viktigt att efterleva i dessa sammanhang. Framförallt gäller det som i andra sammanhang ansvar, informationshantering men också finansiering och processer.

Läs mer..

Linköping


Läs mer..

Malmö

Det digitala Malmö - fokus på digitaliseringsarbete

På kommunövergripande nivå har kommunfullmäktige under våren 2017 antagit programmet Det digitala Malmö. Programmet beskriver de värden och effekter digitaliseringen ska bidra till för de som bor och verkar i Malmö. Det digitala Malmö sätter mycket fokus på hur digitaliseringsarbetet ska bedrivas från hur samarbete kring digitalisering ska struktureras (se fokusområden och handlingsplaner) till vilka principer som ska prägla digitaliseringsarbetet.

Läs mer..

Nordmaling

Gemensam övertygelse

I slutet av 2014 trädde en ny politisk organisation för Nordmalings kommun i kraft. En organisation som präglas av närhet, samarbete och ett tydligare medborgarfokus. Politiken är som i många mindre kommuner nära verksamheten och har en god insyn. Både i 1-1 satsningen och LEDA-projektet har politiker varit involverade med kontinuerlig uppföljning och nyfikenhet.

Läs mer..

Skellefteå

Digitalisering prioriterad av kommunledning

I Skellefteå kommun är digitaliseringsfrågan högt prioriterad från kommunledningen. Tillgång till smarta digitala tjänster i vardagen är viktigt för kommunens invånare. likväl för kommunens personal. Offentlig sektor har halkat efter och digitaliseringen är en av nycklarna till om finansieringen av den framtida välfärden ska klaras av. I Skellefteå arbetar man med förankring och den egna organisationen för att få med alla på samma spår. Det finns handlingsplaner kopplat till digitalisering framtagna, klicka på detaljer för att ta del av detta.

Läs mer..

Sollentuna

Utbildning: Fokus på samsyn

Fokus på samsyn och förståelse för alla deltagare i förändringsarbetet är en framgångsfaktor. Fokus på elevernas progression i lärandet och skolornas resultat som regelbundet följs upp inom hela styrkedjan i det systematiska kvalitetsarbetet ä.r grunden för skolutvecklingen

Läs mer..

Sollentuna

Vård/omsorg: Förankring genom referensgrupp

Sollentuna har arbetat systematiskt med politisk förankring på flera olika sätt. Ett exempel är en referensgrupp bestående av två politiker från nämnden och en representant från kommunala pensionärsrådet. Nämnden fattar årligen beslut om en plan för välfärdsteknikutvecklingen under det kommande året.

Läs mer..

Stockholm

Styrdokument och centralt fattade beslut

I Stockholm finns centralt fattade beslut om en gemensam infrastruktur. Det finns även centrala styrdokument när det gäller digitalisering av undervisningen och om molntjänster och säkerhet. Det finns också ett kommunfullmäktigebeslut  om 1:1 på alla gymnasieskolor. Digitaliseringsresan för Årstaskolan är ett bra exempel på digitaliseringsresan.

Läs mer..

Trelleborg

Tydligt mandat och starkt stöd

I Trelleborg finns ett starkt politiskt stöd för digitalisering och socialnämnden har gett ett tydligt mandat till förvaltningschefen att driva frågor om digitalisering inom socialförvaltningen. Mål med koppling till digitaliseringsarbetet har tagits fram och följs upp löpande i verksamheten. I arbetet sätts också fokus på att utveckla det lokala och regionala samarbetet, såväl med region som med andra kommuner. En kommunövergripande e-strategi är under revidering.

Läs mer..

Uddevalla

Styrning med samverkan

Uddevalla kommun arbetar med en styrning och organisation som bygger på samverkan och tillit, vilket också avspeglar sig i de tekniska förutsättningarna.

Läs mer..

Umeå

Starkt politiskt stöd för digitalisering

I Umeå finns en förvaltning - men alla nämnderna är kvar. Kommunen satsade tidigt på trådlösa nätverk och 1:1-datorer, inte minst på grund av trycket från omvärlden. På gymnasiet har det sedan länge funnits 1:1 och numera finns det även för årskurs 7-9. Politiskt sett finns ett starkt stöd för digitalisering, och kommunen har även ett eget kompetenscentrum för utveckling.

Läs mer..

Uppsala

Arbetar med etablerade modeller

Uppsala arbetar med långsiktiga modeller för inköp-/finansieringsprocesser.

Läs mer..

Västerås

Vision 2026 - staden utan gränser

Västerås kommunfullmäktige antog år 2010 Vision 2026 - en stad utan gränser. I den finns koppling till digitalisering och styrning av kommunen.

Läs mer..