177
U

Property:Sammanfattning

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök

Det här är en egenskap av typen Text.

Sidor som använder egenskapen "Sammanfattning"

Visar 50 sidor som använder den här egenskapen.

Visa (föregående 50 | nästa 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

B
Botkyrka - Delaktighet +För att uppnå målen och därigenom nyttja digitaliseringens potential för ökad måluppfyllelse och likvärdighet i Botkyrkas förskolor och skolor behöver förvaltningens olika nivåer medverka och samverka. [https://www.botkyrka.se/download/18.5e1b89615c8647290745059/1497942871219/Strategi%20fo%CC%88r%20barns%20och%20elevers%20la%CC%88rande%20i%20en%20digital%20va%CC%88rld_200170620.pdf Strategi för barns och elevers lärande i en digital värld] tydliggör vilka förväntningar som ställs på de olika nivåerna för att nå samsyn och utveckling i hela förvaltningen.  +
Botkyrka - Infrastruktur +Utbildningsförvaltningen har tillsammans med IT-support arbetat sedan 2015 med att utveckla ett digitalt ekosystem för utbildningsförvaltningen. Det innebär att man arbetar för att få en inloggning till skolans alla digitala tjänster och läromedel. Det innebär också utökad tillgänglighet för eleverna och pedagoger kan nu komma åt tjänsterna oberoende av tid, plats och digital plattform. Kommunen ser detta som ett led i vårt arbete mot ökad tillgänglighet och likvärdighet.  +
Botkyrka - Juridik +Botkyrka har genomfört två utredningar i förarbetet inför beslut om införande av molntjänst. Införande av G-suite i det digitala ekosystemet påbörjades 2016. Idag september 2017 har vi infört G-suite på 20 av våra skolor och drygt 30 av våra förskolor.  +
Botkyrka - Kompetens + * Erfarenheten av ett strukturerat införande inklusive kompetensutveckling och kontinuerlig utvärdering av 1:1 * Utbildningsnämnden antog “Strategi för barns och elevers lärande i en digital värld” som ska till beslut i utbildningsnämnden i juni 2017. * En av de prioriterade områden blir Kompetens och strategisk kompetens för förvaltningsledning, förskolechefer, skolledare, vårdnadshavare och pedagoger   +
Botkyrka - Ledarskap +För att uppnå målen och därigenom nyttja digitaliseringens potential för ökad måluppfyllelse och likvärdighet i Botkyrkas förskolor och skolor behöver förvaltningens olika nivåer medverka och samverka. Strategin tydliggör vilka förväntningar som ställs på de olika nivåerna för att nå samsyn och utveckling i hela förvaltningen.  +
Botkyrka - Målbild +Utbildningsförvaltningens vision är att Botkyrkas barn och elever skapar världen, bygger kunskap och mening, utmanar och öppnar gränser samt visar solidaritet och tilltro till andra.  +
Botkyrka - Nytta och insikt +Botkyrka har en tydlig fokus på omvärldsbevakning för att kunna bättre förstår vår omvärld och anpassa till omvärdstryck.  +
Botkyrka - Organisation och kultur +I juni 2017 antog utbildningsnämnden [https://www.botkyrka.se/barn--utbildning/larande-i-en-digital-varld/strategi-for-larande-i-en-digital-varld.html Strategi för barns och elevers lärande i en digital värld]. Ett prioriterat område blir Förvaltningsövergripande och lokala stödstrukturer - Modeller för förvaltningsövergripande och lokala stödstrukturer behöver utvecklas dels för att öka kompetensen, dels för att kunna skala upp goda praktiker, modeller och innovationsmiljöer. Detta ger förutsättningar för en lärande organisation.  +
Botkyrka - Styrning +Att [[Hela_styrkedjan_med|hela styrkedjan är med]] har varit och är Botkyrkas styrka i den pågående förändringsresan kring utvecklingsprocesserna kopplade till digitalisering.  +
G
Göteborg - Arbetsprocesser +Verksamhetsutvecklingen i Göteborgs stad drivs utifrån gemensamt beskrivna och beslutade processer. En särskild stödorganisation ansvarar för samordningen av processarbetet.  +
Göteborg - Infrastruktur +I Göteborgs kommun finns ett utvecklat koncept för att skapa mobila tjänster som ger förutsättningar för mobila arbetssätt. Staden har en befintlig bredbandsstrategi som i en kommande revidering kommer att beskriva hur åtkomst till trådlösa nät möjliggörs både till anställda och brukare, exempelvis boende på stadens äldreboenden. Göteborg har också säkerhetslösningar för informationshantering på plats.  +
Göteborg - Juridik +Juridiska frågeställningar som Göteborgs Stad arbetat med  +
Göteborg - Kompetens +Göteborg har en uppbyggd organisation för kompetensförsörjning, gemensamma planer och uppföljning. Andra viktiga kompetensrelaterade insatser är: * LEVLA = strategisk marknadsföringsplan för att attrahera unga till både studier och arbete inom vård och omsorg. Kortfilmer som marknadsför vård- och omsorgsyrken. * [http://services.goteborg.se/processer/PA%20Publik/GöteborgsDokument/Kompetensförsörjning/Kompetensmodellen%20vad%20hur.pdf Tydlig kompetensmodell] för karriärvägar. Planeringsverktyg för kompetenskartläggning i verksamheterna. * Webbaserad introduktionsutbildning för nya USK på äldreboende och hemtjänst. * Yrkeshögskoleutbildning med riksintag inom välfärdsteknik framtagen och beviljad som svarar mot arbetsgivares behov. * I etablerade nätverk, bl.aa Vård- och omsorgscollege, erbjuder kommunen dialogdagar med tema välfärdsteknik. * Skapat nya befattningar och uppdrag (roller) som t.ex. omsorgshandledare och IT-ambassadör  +
Göteborg - Målbild +Göteborgs stads väg till e-samhället, är ett program för digitalisering som antogs 2014 av kommunstyrelsen. Det anger målsättningen för stadens digitala utveckling och innehåller handlingsplaner med konkreta åtgärder och aktiviteter. Den övergripande målsättningen är att den digitala servicen ska vara så enkel, öppen och effektiv att den är det naturliga förstahandsvalet.  +
Göteborg - Nytta och insikt +Arbetar med nyttorealisering i ett hela staden. Perspektivet är i enlighet med E-delegationens koncept.  +
Göteborg - Organisation och kultur +Samverkan sker på olika nivåer, internt och externt, regionalt och lokalt. Kommunen har många eldsjälar som driver frågor både lokalt och centralt i staden, och man har erfarenhet av ett arbetssätt som innebär att man testar lösningar i verksamheten innan det fattas beslut om att upphandla.  +
Göteborg - Styrning +Göteborgs stad arbetar strategiskt med frågorna för att skapa kundnytta, från vision till nyttorealisering. Detta betyder att: *Staden har ett ramverk och arbetssätt för att att prioritera och finansiera gemensamma utvecklingsinitiativ *Staden har utarbetat riktlinjer och verktyg för att arbeta med nyttorealisering *Vi har en gemensam process för strategisk utveckling *En övergripande målsättning med den digitala servicen (formulerad i program för e-samhälle, KS-beslut) *Ett pågående arbete med att ta fram en servicepolicy. *Ett politiskt beslutat innovationsprogram.  +
H
Halmstad - Arbetsprocesser +Genombrottsmetoden används som en förbättringsmetod inom Hemvårdsförvaltningens kvalitets- och förbättringsarbete. Målet är att personal inom hemvårdsförvaltningen ska kunna använda sig av genombrottsmetoden i det dagliga arbetet och bidra till en god äldreomsorg i Halmstads kommun. Metoden utgår ifrån ett s.k. PGSA- hjul, där ”planera-pröva-analysera-agera” är ledorden. PGSA-hjulet används för strukturering och dokumentering av förändringsarbeten och bygger på tanken att de som utför arbetet är också de som kan förändra det.  +
Halmstad - Delaktighet +I Mittköping är det av vikt att skapa delaktighet och tillgänglighet för alla medborgare. För att underlätta för personer med funktionsnedsättning, som exempelvis synnedsättning, eller för personer som har svårt för det svenska språket, kan digitala lösningar användas och där är digital brevlåda en relativt ny tjänst på marknaden.  +
Halmstad - Delaktighet +Ett systematiskt arbete med invånardeltagande ligger i linje med Halmstad kommuns vision och värdegrund som bygger på demokratiska värden. Syftet med invånardialogerna är att via dialog med invånarna få in synpunkter. Synpunkterna har sammanställts med mål att utgöra en del i kommande planerings-arbete och strategiska beslut  +
Halmstad - Infrastruktur +Kommunen valde att satsa på en modern IT-infrastruktur som grund för att påbörja den digitala utvecklingsresan. Specifika satsningar lyfte miljön och etablerade modeller för att säkerställa en god ändamålsenlig infrastruktur. Tidig satsning på stadsnät ger idag fibermöjligheter till både invånare, företag och offentlig verksamhet.  +
Halmstad - Kommunikation +Precis som med allt förändringsarbete är delaktighet och bred förankring en framgångsfaktor. I vårt arbete med digitalisering har vi haft en målsättning om att öka den digitala mognadsgraden i organisationen genom att kontinuerligt "prata" om digitalisering, välfärdsteknik, möjligheter och utmaningar med olika målgrupper ökar vi graden av delaktighet och engagemang.  +
Halmstad - Kompetens +Med rätt kunskaper skapar vi bättre förutsättningar för att lyckas med digitala satsningar och maximera nyttoeffekterna. Kunskapsnivåerna är olika och det gäller att både rikta insatser och gå på bredden. De medarbetare som själva klassade sin kunskapsnivå inom datoranvändning mm som mycket låg erhöll intensivutbildning med verksamhetskoppling och alla medarbetare i kommunen genomgick e-medarbetaren.  +
Halmstad - Kompetens +En metodstödjare är en anställd undersköterska inom hemtjänst. Metodstödjare skall hjälpa och stödja kolleger inom hemtjänst för att möta de krav som en ökad digitalisering ställer på dem. Mål är att tekniken upplevs som ett stöd i det dagliga arbetet och blir ett komplement för att öka kundens upplevelse av delaktighet och inflytande. Metodstödjare kan bokas av enhetschefer hemtjänst där enhetschefen ser att behov av metodstödjarens insatser finns  +
Halmstad - Ledarskap +Utvecklande Ledarskap (UL) är ett förhållningssätt som handlar om att stärka vars och ens personliga ledarskap och bidra till att utveckla beteenden som skapar delaktighet, motivation och kreativitet. Utvecklande ledarskap är således ett sätt att utveckla vår kultur i den riktning vi önskar.  +
Halmstad - Målbild +Inom hälsa och omsorg har Halmstads kommun jobbat med området gemensam målbild. Halmstad har utgått från kommunens övergripande strategi- och handlingsplan och kompletterat med berörd nämnd/förvaltnings ambitioner och specifika målsättning. Mål och viljeinriktning med digitalisering preciseras i så väl övergripande dokument som i verksamhetsplaner.  +
Halmstad - Nytta och insikt +Genom en regional samverkansstruktur har området digitalisering av de Halländska kommunerna och Region Halland identifierats som ett särskilt fokusområde.  +
Halmstad - Organisation och kultur +Halmstad arbetar med planeringsprocess - en lyckad metodik och ett arbete som krävs för att prioritera, planera och genomföra.  +
Halmstad - Organisation och kultur +Tillsammans är vi starkare och får större effekter av våra gemensamma insatser. Begreppet Tillsammans är ett ledord i kommunens styrmodell och via gemensamma kluster skapas förutsättningar för samarbete. Exempel på samarbete är vård- och omsorgsförvaltningarnas gemensamma projekt med kommunala bolag för stadsnät och bostadsbolag.  +
Halmstad - Styrning +Halmstad samlar alla processer, rutiner och andra dokument i ett ledningssystem. Det ska vara enkelt att göra rätt och att ta del av gällande information. Digitaliseringsrealterade processer återfinns även detta i ledningssystemet, t.ex. process för etablering av välfärdsteknik eller IT-system.  +
Helsingborg - Juridik +Kommunen har erfarenhet kring upphandling baserad på funktioner och inte teknikaliteter. Man har bland annat utarbetat underlag för juridiken kring testmiljö, t.ex. avtalsmallar.  +
Helsingborg - Kommunikation +Helsingborgs stad lever efter principen [https://oppna.helsingborg.se/oppna-allt/ ''Öppna allt'']. I kommunen är avsikten att arbeta med öppen programvara, öppna licenser, öppen kunskap, öppet allt – och inte minst ett öppet erfarenhetsutbyte.  +
Helsingborg - Kompetens +Helsingborg jobbar med utveckling av roller inom vård- och omsorgsverksamheten och karriärvägar för att kunna möta kundernas förändrade behov. Man arbetar även med employeer branding och området Attraktiv arbetsgivare.  +
Helsingborg - Styrning +I Helsingborg beslutar kommunfullmäktige om ett program för mandatperioden (fyra år) som beskriver den politiska viljeinriktningen. Utifrån programmet fattar kommunfullmäktige beslut om stadens mål. Nämnder, bolagsstyrelser och verksamheter utgår sedan från stadens mål när de skapar sina mål och planer. Den politiska viljan är mycket tydlig – I Helsingborg ska vi tillvarata digitaliseringens möjligheter för att nå vår vision och ge en god service till våra medborgare.  +
Härryda - Arbetsprocesser +Härryda kommun har ett flertal nätverk både IRL och digitalt.  +
Härryda - Arbetsprocesser +En av principerna för samverkan mellan IT och sektor UTK är att frågeställningar ska behandlas och beslutas i rätt forum. Arbetsgruppen IT-UTK har formats som resultat av detta.  +
Härryda - Delaktighet +Härryda kommun arbetar med medborgardialog. Det handlar om att politiker i Härryda kommun ställer frågor och lyssnar på vad medborgare har att säga. De åsikter som kommer fram används sedan som ett av underlagen inför politiska beslut.  +
Härryda - Infrastruktur +Infrastrukturen för hela skolverksamheten bygger på följande byggstenar: * Fiber med 100/100, samt trådlösa nät på samtliga enheter. * Enkel inloggning med skolfederation * Molntjänster i första hand * 1:1 från årskurs 4, samt hög täthet med enheter i yngre åldrar  +
Härryda - Juridik +Härryda kommun har utarbetat ett bra upphandlingsavtal med hårdvaruleverantörer genom ett övergripande leveransavtal. Kommunen har också tecknat personuppgiftsbiträdesavtal med Google.  +
Härryda - Kommunikation +Härryda Kommun har ett flertal system för att kommunicera, både inom kommunen och utåt till vårdnadshavarna.Ett utvecklingsområde för kommunen är att informationen än så länge inte är tillgänglig på flera språk.  +
Härryda - Kompetens +Tellus är ett resurscenter som riktar sig till barn och elever samt pedagoger inom kommunens för- och grundskola.  +
Härryda - Kompetens +[http://www.harryda.se/barnochutbildning/forskolaochbarnomsorg/rotterochvingarvarhelhetside.4.398d641613ed5a7e30f19c9.html Rötter och vingar] är ledorden för hur kommunen vill att barn och elever i Härryda ska vara rustade när de lämnar den kommunala för- och grundskolan. Rötter och vingar har vuxit fram genom samverkan med pedagoger, elever, vårdnadshavare och skolledare. Rötterna står för de värden som barnen och eleverna får med sig genom möten och relationer. Det är trygghet, social förmåga och självkänsla. Vingarna står för nyfikenheten, modet och viljan att upptäcka och lära sig nytt, att våga pröva nya idéer och tankar. Genom ett systematiskt utvecklingsarbete utvecklas lärandet hand i hand med den digitala utvecklingen. Samarbete med kommunens IT-enhet och en samsyn i styrkedjan har skapat en gedigen grund. Verksamhetsutvecklare har skapat och drivit olika nätverk som gett stöd i arbetet med utvecklingen och har genom det pedagogiska erfarenhetsutbytet bidragit till likvärdighet.  +
Härryda - Kompetens +Härryda kommun startar hösten 2017 en chefsutbildning med digitaliseringsinriktning. Utbildningen syftar till att göra ledare inom UTK väl förberedda på att möta de utmaningar och möjligheter som digitaliseringen ger, samt att vara goda ledare i detta med en förståelse om adekvat digital kompetens och med ett förebildligt ledarskap.  +
Härryda - Kompetens +Lärstämman är en gemensam fortbildningsdag för hela sektor UTK. Lärstämman genomförs en gång varje år, och har alltid ett övergripande tema - t ex mångfald.  +
Härryda - Ledarskap +I kommunen arbetar IT-chef och direktör i samma ledningsgrupp. Direktören tar ansvar för IT-frågorna. Förskolechefer och rektorer är nyckelpersoner. Ett konstaterande är att det är viktigt att vara generös med tid.  +
Härryda - Målbild +Hulebäcksgymnasiets slogan lyder "Kom som du är, bli den du vill", och riktar sig till både pedagoger och elever. I grunden finns en ledningsdeklaration med ett antal principer som är styrande och vägledande för skolans arbete.  +
Härryda - Målbild +Vi har en helhetside -Rötter och Vingar som styr och stödjer oss.  +
Härryda - Nytta och insikt +Verksamhetens behov har tydligt fått styra val av verktyg och organisation. Härryda kommun besöker mässor som BETT och SETT med representanter från både verksamheter och ledning. Samverkansavtal inom GR-kommunerna (GöteborgsRegionen) finns också i olika grupperingar.  +
Härryda - Organisation och kultur +I Härryda kommun finns det tydlig ansvarsfördelning vem i styrkedjan som skall göra vad och hur arbetet ska utvärderas. Se exempel i tabellen för [[Ansvarsfördelning_i_Härryda|'''ansvarsfördelningen i Härryda''']].  +