177
U

Property:Sammanfattning

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök

Det här är en egenskap av typen Text.

Sidor som använder egenskapen "Sammanfattning"

Visar 177 sidor som använder den här egenskapen.

Visa (föregående 250 | nästa 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

B
Botkyrka - Delaktighet +För att uppnå målen och därigenom nyttja digitaliseringens potential för ökad måluppfyllelse och likvärdighet i Botkyrkas förskolor och skolor behöver förvaltningens olika nivåer medverka och samverka. [https://www.botkyrka.se/download/18.5e1b89615c8647290745059/1497942871219/Strategi%20fo%CC%88r%20barns%20och%20elevers%20la%CC%88rande%20i%20en%20digital%20va%CC%88rld_200170620.pdf Strategi för barns och elevers lärande i en digital värld] tydliggör vilka förväntningar som ställs på de olika nivåerna för att nå samsyn och utveckling i hela förvaltningen.  +
Botkyrka - Infrastruktur +Utbildningsförvaltningen har tillsammans med IT-support arbetat sedan 2015 med att utveckla ett digitalt ekosystem för utbildningsförvaltningen. Det innebär att man arbetar för att få en inloggning till skolans alla digitala tjänster och läromedel. Det innebär också utökad tillgänglighet för eleverna och pedagoger kan nu komma åt tjänsterna oberoende av tid, plats och digital plattform. Kommunen ser detta som ett led i vårt arbete mot ökad tillgänglighet och likvärdighet.  +
Botkyrka - Juridik +Botkyrka har genomfört två utredningar i förarbetet inför beslut om införande av molntjänst. Införande av G-suite i det digitala ekosystemet påbörjades 2016. Idag september 2017 har vi infört G-suite på 20 av våra skolor och drygt 30 av våra förskolor.  +
Botkyrka - Kompetens + * Erfarenheten av ett strukturerat införande inklusive kompetensutveckling och kontinuerlig utvärdering av 1:1 * Utbildningsnämnden antog “Strategi för barns och elevers lärande i en digital värld” som ska till beslut i utbildningsnämnden i juni 2017. * En av de prioriterade områden blir Kompetens och strategisk kompetens för förvaltningsledning, förskolechefer, skolledare, vårdnadshavare och pedagoger   +
Botkyrka - Ledarskap +För att uppnå målen och därigenom nyttja digitaliseringens potential för ökad måluppfyllelse och likvärdighet i Botkyrkas förskolor och skolor behöver förvaltningens olika nivåer medverka och samverka. Strategin tydliggör vilka förväntningar som ställs på de olika nivåerna för att nå samsyn och utveckling i hela förvaltningen.  +
Botkyrka - Målbild +Utbildningsförvaltningens vision är att Botkyrkas barn och elever skapar världen, bygger kunskap och mening, utmanar och öppnar gränser samt visar solidaritet och tilltro till andra.  +
Botkyrka - Nytta och insikt +Botkyrka har en tydlig fokus på omvärldsbevakning för att kunna bättre förstår vår omvärld och anpassa till omvärdstryck.  +
Botkyrka - Organisation och kultur +I juni 2017 antog utbildningsnämnden [https://www.botkyrka.se/barn--utbildning/larande-i-en-digital-varld/strategi-for-larande-i-en-digital-varld.html Strategi för barns och elevers lärande i en digital värld]. Ett prioriterat område blir Förvaltningsövergripande och lokala stödstrukturer - Modeller för förvaltningsövergripande och lokala stödstrukturer behöver utvecklas dels för att öka kompetensen, dels för att kunna skala upp goda praktiker, modeller och innovationsmiljöer. Detta ger förutsättningar för en lärande organisation.  +
Botkyrka - Styrning +Att [[Hela_styrkedjan_med|hela styrkedjan är med]] har varit och är Botkyrkas styrka i den pågående förändringsresan kring utvecklingsprocesserna kopplade till digitalisering.  +
G
Göteborg - Arbetsprocesser +Verksamhetsutvecklingen i Göteborgs stad drivs utifrån gemensamt beskrivna och beslutade processer. En särskild stödorganisation ansvarar för samordningen av processarbetet.  +
Göteborg - Infrastruktur +I Göteborgs kommun finns ett utvecklat koncept för att skapa mobila tjänster som ger förutsättningar för mobila arbetssätt. Staden har en befintlig bredbandsstrategi som i en kommande revidering kommer att beskriva hur åtkomst till trådlösa nät möjliggörs både till anställda och brukare, exempelvis boende på stadens äldreboenden. Göteborg har också säkerhetslösningar för informationshantering på plats.  +
Göteborg - Juridik +Juridiska frågeställningar som Göteborgs Stad arbetat med  +
Göteborg - Kompetens +Göteborg har en uppbyggd organisation för kompetensförsörjning, gemensamma planer och uppföljning. Andra viktiga kompetensrelaterade insatser är: * LEVLA = strategisk marknadsföringsplan för att attrahera unga till både studier och arbete inom vård och omsorg. Kortfilmer som marknadsför vård- och omsorgsyrken. * [http://services.goteborg.se/processer/PA%20Publik/GöteborgsDokument/Kompetensförsörjning/Kompetensmodellen%20vad%20hur.pdf Tydlig kompetensmodell] för karriärvägar. Planeringsverktyg för kompetenskartläggning i verksamheterna. * Webbaserad introduktionsutbildning för nya USK på äldreboende och hemtjänst. * Yrkeshögskoleutbildning med riksintag inom välfärdsteknik framtagen och beviljad som svarar mot arbetsgivares behov. * I etablerade nätverk, bl.aa Vård- och omsorgscollege, erbjuder kommunen dialogdagar med tema välfärdsteknik. * Skapat nya befattningar och uppdrag (roller) som t.ex. omsorgshandledare och IT-ambassadör  +
Göteborg - Målbild +Göteborgs stads väg till e-samhället, är ett program för digitalisering som antogs 2014 av kommunstyrelsen. Det anger målsättningen för stadens digitala utveckling och innehåller handlingsplaner med konkreta åtgärder och aktiviteter. Den övergripande målsättningen är att den digitala servicen ska vara så enkel, öppen och effektiv att den är det naturliga förstahandsvalet.  +
Göteborg - Nytta och insikt +Arbetar med nyttorealisering i ett hela staden. Perspektivet är i enlighet med E-delegationens koncept.  +
Göteborg - Organisation och kultur +Samverkan sker på olika nivåer, internt och externt, regionalt och lokalt. Kommunen har många eldsjälar som driver frågor både lokalt och centralt i staden, och man har erfarenhet av ett arbetssätt som innebär att man testar lösningar i verksamheten innan det fattas beslut om att upphandla.  +
Göteborg - Styrning +Göteborgs stad arbetar strategiskt med frågorna för att skapa kundnytta, från vision till nyttorealisering. Detta betyder att: *Staden har ett ramverk och arbetssätt för att att prioritera och finansiera gemensamma utvecklingsinitiativ *Staden har utarbetat riktlinjer och verktyg för att arbeta med nyttorealisering *Vi har en gemensam process för strategisk utveckling *En övergripande målsättning med den digitala servicen (formulerad i program för e-samhälle, KS-beslut) *Ett pågående arbete med att ta fram en servicepolicy. *Ett politiskt beslutat innovationsprogram.  +
H
Halmstad - Arbetsprocesser +Genombrottsmetoden används som en förbättringsmetod inom Hemvårdsförvaltningens kvalitets- och förbättringsarbete. Målet är att personal inom hemvårdsförvaltningen ska kunna använda sig av genombrottsmetoden i det dagliga arbetet och bidra till en god äldreomsorg i Halmstads kommun. Metoden utgår ifrån ett s.k. PGSA- hjul, där ”planera-pröva-analysera-agera” är ledorden. PGSA-hjulet används för strukturering och dokumentering av förändringsarbeten och bygger på tanken att de som utför arbetet är också de som kan förändra det.  +
Halmstad - Delaktighet +Ett systematiskt arbete med invånardeltagande ligger i linje med Halmstad kommuns vision och värdegrund som bygger på demokratiska värden. Syftet med invånardialogerna är att via dialog med invånarna få in synpunkter. Synpunkterna har sammanställts med mål att utgöra en del i kommande planerings-arbete och strategiska beslut  +
Halmstad - Delaktighet +I Mittköping är det av vikt att skapa delaktighet och tillgänglighet för alla medborgare. För att underlätta för personer med funktionsnedsättning, som exempelvis synnedsättning, eller för personer som har svårt för det svenska språket, kan digitala lösningar användas och där är digital brevlåda en relativt ny tjänst på marknaden.  +
Halmstad - Infrastruktur +Kommunen valde att satsa på en modern IT-infrastruktur som grund för att påbörja den digitala utvecklingsresan. Specifika satsningar lyfte miljön och etablerade modeller för att säkerställa en god ändamålsenlig infrastruktur. Tidig satsning på stadsnät ger idag fibermöjligheter till både invånare, företag och offentlig verksamhet.  +
Halmstad - Kommunikation +Precis som med allt förändringsarbete är delaktighet och bred förankring en framgångsfaktor. I vårt arbete med digitalisering har vi haft en målsättning om att öka den digitala mognadsgraden i organisationen genom att kontinuerligt "prata" om digitalisering, välfärdsteknik, möjligheter och utmaningar med olika målgrupper ökar vi graden av delaktighet och engagemang.  +
Halmstad - Kompetens +Med rätt kunskaper skapar vi bättre förutsättningar för att lyckas med digitala satsningar och maximera nyttoeffekterna. Kunskapsnivåerna är olika och det gäller att både rikta insatser och gå på bredden. De medarbetare som själva klassade sin kunskapsnivå inom datoranvändning mm som mycket låg erhöll intensivutbildning med verksamhetskoppling och alla medarbetare i kommunen genomgick e-medarbetaren.  +
Halmstad - Kompetens +En metodstödjare är en anställd undersköterska inom hemtjänst. Metodstödjare skall hjälpa och stödja kolleger inom hemtjänst för att möta de krav som en ökad digitalisering ställer på dem. Mål är att tekniken upplevs som ett stöd i det dagliga arbetet och blir ett komplement för att öka kundens upplevelse av delaktighet och inflytande. Metodstödjare kan bokas av enhetschefer hemtjänst där enhetschefen ser att behov av metodstödjarens insatser finns  +
Halmstad - Ledarskap +Utvecklande Ledarskap (UL) är ett förhållningssätt som handlar om att stärka vars och ens personliga ledarskap och bidra till att utveckla beteenden som skapar delaktighet, motivation och kreativitet. Utvecklande ledarskap är således ett sätt att utveckla vår kultur i den riktning vi önskar.  +
Halmstad - Målbild +Inom hälsa och omsorg har Halmstads kommun jobbat med området gemensam målbild. Halmstad har utgått från kommunens övergripande strategi- och handlingsplan och kompletterat med berörd nämnd/förvaltnings ambitioner och specifika målsättning. Mål och viljeinriktning med digitalisering preciseras i så väl övergripande dokument som i verksamhetsplaner.  +
Halmstad - Nytta och insikt +Genom en regional samverkansstruktur har området digitalisering av de Halländska kommunerna och Region Halland identifierats som ett särskilt fokusområde.  +
Halmstad - Organisation och kultur +Tillsammans är vi starkare och får större effekter av våra gemensamma insatser. Begreppet Tillsammans är ett ledord i kommunens styrmodell och via gemensamma kluster skapas förutsättningar för samarbete. Exempel på samarbete är vård- och omsorgsförvaltningarnas gemensamma projekt med kommunala bolag för stadsnät och bostadsbolag.  +
Halmstad - Organisation och kultur +Halmstad arbetar med planeringsprocess - en lyckad metodik och ett arbete som krävs för att prioritera, planera och genomföra.  +
Halmstad - Styrning +Halmstad samlar alla processer, rutiner och andra dokument i ett ledningssystem. Det ska vara enkelt att göra rätt och att ta del av gällande information. Digitaliseringsrealterade processer återfinns även detta i ledningssystemet, t.ex. process för etablering av välfärdsteknik eller IT-system.  +
Helsingborg - Juridik +Kommunen har erfarenhet kring upphandling baserad på funktioner och inte teknikaliteter. Man har bland annat utarbetat underlag för juridiken kring testmiljö, t.ex. avtalsmallar.  +
Helsingborg - Kommunikation +Helsingborgs stad lever efter principen [https://oppna.helsingborg.se/oppna-allt/ ''Öppna allt'']. I kommunen är avsikten att arbeta med öppen programvara, öppna licenser, öppen kunskap, öppet allt – och inte minst ett öppet erfarenhetsutbyte.  +
Helsingborg - Kompetens +Helsingborg jobbar med utveckling av roller inom vård- och omsorgsverksamheten och karriärvägar för att kunna möta kundernas förändrade behov. Man arbetar även med employeer branding och området Attraktiv arbetsgivare.  +
Helsingborg - Styrning +I Helsingborg beslutar kommunfullmäktige om ett program för mandatperioden (fyra år) som beskriver den politiska viljeinriktningen. Utifrån programmet fattar kommunfullmäktige beslut om stadens mål. Nämnder, bolagsstyrelser och verksamheter utgår sedan från stadens mål när de skapar sina mål och planer. Den politiska viljan är mycket tydlig – I Helsingborg ska vi tillvarata digitaliseringens möjligheter för att nå vår vision och ge en god service till våra medborgare.  +
Härryda - Arbetsprocesser +En av principerna för samverkan mellan IT och sektor UTK är att frågeställningar ska behandlas och beslutas i rätt forum. Arbetsgruppen IT-UTK har formats som resultat av detta.  +
Härryda - Arbetsprocesser +Härryda kommun har ett flertal nätverk både IRL och digitalt.  +
Härryda - Delaktighet +Härryda kommun arbetar med medborgardialog. Det handlar om att politiker i Härryda kommun ställer frågor och lyssnar på vad medborgare har att säga. De åsikter som kommer fram används sedan som ett av underlagen inför politiska beslut.  +
Härryda - Infrastruktur +Infrastrukturen för hela skolverksamheten bygger på följande byggstenar: * Fiber med 100/100, samt trådlösa nät på samtliga enheter. * Enkel inloggning med skolfederation * Molntjänster i första hand * 1:1 från årskurs 4, samt hög täthet med enheter i yngre åldrar  +
Härryda - Juridik +Härryda kommun har utarbetat ett bra upphandlingsavtal med hårdvaruleverantörer genom ett övergripande leveransavtal. Kommunen har också tecknat personuppgiftsbiträdesavtal med Google.  +
Härryda - Kommunikation +Härryda Kommun har ett flertal system för att kommunicera, både inom kommunen och utåt till vårdnadshavarna.Ett utvecklingsområde för kommunen är att informationen än så länge inte är tillgänglig på flera språk.  +
Härryda - Kompetens +[http://www.harryda.se/barnochutbildning/forskolaochbarnomsorg/rotterochvingarvarhelhetside.4.398d641613ed5a7e30f19c9.html Rötter och vingar] är ledorden för hur kommunen vill att barn och elever i Härryda ska vara rustade när de lämnar den kommunala för- och grundskolan. Rötter och vingar har vuxit fram genom samverkan med pedagoger, elever, vårdnadshavare och skolledare. Rötterna står för de värden som barnen och eleverna får med sig genom möten och relationer. Det är trygghet, social förmåga och självkänsla. Vingarna står för nyfikenheten, modet och viljan att upptäcka och lära sig nytt, att våga pröva nya idéer och tankar. Genom ett systematiskt utvecklingsarbete utvecklas lärandet hand i hand med den digitala utvecklingen. Samarbete med kommunens IT-enhet och en samsyn i styrkedjan har skapat en gedigen grund. Verksamhetsutvecklare har skapat och drivit olika nätverk som gett stöd i arbetet med utvecklingen och har genom det pedagogiska erfarenhetsutbytet bidragit till likvärdighet.  +
Härryda - Kompetens +Härryda kommun startar hösten 2017 en chefsutbildning med digitaliseringsinriktning. Utbildningen syftar till att göra ledare inom UTK väl förberedda på att möta de utmaningar och möjligheter som digitaliseringen ger, samt att vara goda ledare i detta med en förståelse om adekvat digital kompetens och med ett förebildligt ledarskap.  +
Härryda - Kompetens +Lärstämman är en gemensam fortbildningsdag för hela sektor UTK. Lärstämman genomförs en gång varje år, och har alltid ett övergripande tema - t ex mångfald.  +
Härryda - Kompetens +Tellus är ett resurscenter som riktar sig till barn och elever samt pedagoger inom kommunens för- och grundskola.  +
Härryda - Ledarskap +I kommunen arbetar IT-chef och direktör i samma ledningsgrupp. Direktören tar ansvar för IT-frågorna. Förskolechefer och rektorer är nyckelpersoner. Ett konstaterande är att det är viktigt att vara generös med tid.  +
Härryda - Målbild +Hulebäcksgymnasiets slogan lyder "Kom som du är, bli den du vill", och riktar sig till både pedagoger och elever. I grunden finns en ledningsdeklaration med ett antal principer som är styrande och vägledande för skolans arbete.  +
Härryda - Målbild +Vi har en helhetside -Rötter och Vingar som styr och stödjer oss.  +
Härryda - Nytta och insikt +Verksamhetens behov har tydligt fått styra val av verktyg och organisation. Härryda kommun besöker mässor som BETT och SETT med representanter från både verksamheter och ledning. Samverkansavtal inom GR-kommunerna (GöteborgsRegionen) finns också i olika grupperingar.  +
Härryda - Organisation och kultur +I Härryda kommun finns det tydlig ansvarsfördelning vem i styrkedjan som skall göra vad och hur arbetet ska utvärderas. Se exempel i tabellen för [[Ansvarsfördelning_i_Härryda|'''ansvarsfördelningen i Härryda''']].  +
Härryda - Styrning +Gymnasiets IKT-riktlinjer har arbetats fram utifrån Skolverkets förslag på nationella digitala strategier och kommunens och skolans egna utvärderingar.  +
Härryda - Styrning +Härryda kommun tar nu ett helhetsgrepp på digitaliseringen och ansvaret för de övergripande frågorna flyttas till en central utvecklingsenhet. Detta för att åstadkomma en tydligare och mer sammanhållen styrning och ledning av digitaliseringsprocesserna i hela kommunen.  +
Härryda - Styrning +2016 togs IT-riktlinjer fram på uppdrag av politikerna. Dessa riktlinjer om omfattar alla pedagoger, förskolechefer och rektorer. Riktlinjerna har arbetats fram utifrån Skolverkets förslag på nationella IT-strategier och kommunens egna utvärderingar, bland annat baserat på LIKA-värderingen.  +
K
Karlskrona - Infrastruktur +I Karlskrona är uppkoppling och utrustning grunden för att kunna arbeta aktivt med digitalisering. Det satsas stort på wifi och idag finns öppen wifi inom kommunen, t.ex. på de särskilda boendena och i hemtjänstlokalerna. ALLA medarbetare har även tillgång till bra datorer och telefoner.  +
Karlskrona - Juridik +I utvecklingsarbetet av det digitala verktyget BarnSam (uppföljningssamtal med familjehemsplacerade barn inom Socialförvaltnignen) använde sig Karlskrona Kommun av en innovationsupphandling för att få tillgång till lämpliga, externa resurser och för att hitta en partner i arbetet med att utveckla processen.  +
Karlskrona - Kompetens +Utvecklingsarbete av nya arbetsprocesser och teknik i en modern miljö (t.ex Sveriges bästa boende 2015) för att utveckla morgondagens äldreomsorg. Ett starkt team och nära samarbete med regionen.  +
Karlskrona - Organisation och kultur +För Karlskrona är ''stabil flexibilitet'' nyckeln till framgång inom digitalisering och andra förändringsprocesser. Därför skapades en grundläggande och övergripande struktur för förändringsledning genom programmet '''Det Smarta Karlskrona''', inom vilket det finns stort svängrum för utveckling utifrån kommunens vision och mål.  +
Karlskrona - Styrning +För att få en gemensam bild av vilka mål äldreförvaltningen har för utvecklingen av välfärdsteknik och eHälsa, samt beskriva hur det behovsdrivna arbetet ska genomföras, har en [http://www.karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/Aldre/Kvalite/Ny-teknik-i-aldreomsorgen-/ utvecklingsplan] tagits fram, med god förankring i nämnd, kommunala pensionärsråd och facklig samverkan. Det finns även en [http://www.karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/Aldre/Kvalite/Ny-teknik-i-aldreomsorgen-/ länsövergripande eHälsoplan].  +
L
Lidingö - Kompetens +Med dagens samhällsutveckling och behov av fortlöpande kompetensförsörjning behöver kompetensutveckling organiseras och struktureras utifrån ett förhållningssätt där alla nivåer i en organisation är delaktiga och tar ansvar. Utifrån gemensamma prioriterade mål resp utvecklingsområden är det möjligt att genom en väl fungerande styrkedja få utväxling på de insatser som sätts in centralt, lokalt och individuellt. Modellen kom till då det finns ett behov av tydliggöra på vilka nivåer olika kompetensutvecklingsinsatser planeras att göras och hur dessa hänger ihop.  +
Lidingö - Organisation och kultur +Det IT-strategiska, kommunövergripande arbetet bortom separata stuprör där pragmatiskt arbete löst utmaningar kring bl.a. e-arkiv, informationssäkerhet, e-tjänster, insyn och transparens.  +
Lidingö - Styrning +Att lagar gäller även digitalisering kan många se som självklart. Men ofta tillkommer även andra regler som är extra viktigt att efterleva i dessa sammanhang. Framförallt gäller det som i andra sammanhang ansvar, informationshantering men också finansiering och processer.  +
Linköping - Infrastruktur +Den digitala infrastrukturen ska bygga på pedagogikens villkor: lättanvänt, pålitligt och tillgängligt.  +
Linköping - Juridik +Linköpings kommuns erfarenhet är att juridiska frågor bör hanteras tidigt i förändringsprojekt. Därigenom minskas risken för fel och sena stora korrigeringar. Det är en utmaning att se juridiken som ett medel till bättre verksamhet och inte som ett hinder för ändringar.  +
Linköping - Kompetens +Didaktikcenter kommer att vara ett stöd för personalen inom förskolan/skolan/fritidshem i att utveckla undervisning för att fördjupa barns-och elevers lärande. Personalen ska ges möjlighet att utvecklas i sin profession genom att bli skickligare att undervisa. Verksamheten ska vara klassrumsnära och inriktas mot användbara verktyg och strategier som kan appliceras direkt i undervisningen.  +
Linköping - Ledarskap +Utbildningar för samtliga förskolechefer, rektorer och förstelärare.  +
Linköping - Organisation och kultur +Organisationen är viktig för att nå ut till barn/elever och personal. Organisationen ska byggas för att vara ett så effektivt stöd som möjligt för verksamheten men också göra omvärldsanalys och planera för att se helheter.  +
Linköping - Organisation och kultur +Organisationen är viktig för att nå ut till barn/elever och personal. Organisationen ska byggas för att vara ett så effektivt stöd som möjligt för verksamheten men också göra omvärldsanalys och planera för att se helheter.  +
M
Malmö - Arbetsprocesser +Fungerande processer mellan IT centralt och verksamheterna  +
Malmö - Delaktighet +Google Apps for Education, (Malmö Apps), och massiva utbildningsinsatser från Pedagogisk Inspiration Malmö (PI) har möjliggjort för lärarna att kunna planera och bedriva sin undervisning med hjälp av dokumentdelning i en miljö som gjord för formativt lärande och samarbete.  +
Malmö - Infrastruktur +Väl utbyggd infrastruktur, ex. tillgång till dator, internet, wifi i grupputrymmen, gemensamt supporterad premiumplattform.  +
Malmö - Juridik +Malmö kommun har inom området lärande bland annat arbetat med upphandling och stöd för att säkerställa tillgänglighet och inkludering.  +
Malmö - Kommunikation +Kommunen har tagit fram kommunikationspolicy och handbok i sociala medier.  +
Malmö - Kompetens +Inom skolan arbetar verksamheten med '''lärande kollegiala nätverk''' som övergripande strategi för kompetensutveckling. '''Webblärande i Lär-Kan''' (Kanal för lärande) är en webbaserad utbildning som är kvalitetssäkrad och förankrad i arbetet.  +
Malmö - Ledarskap +Inom Malmö Stad har utvecklingsavdelningen Pedagogisk Inspiration ett ledarskapsstöd för rektorer. Denna resurs handlar dels om att stöd i kritiska situationer, dels om förändringsarbete.  +
Malmö - Målbild +Högsta ledningen betraktar digitalisering som en del av den ordinarie verksamhetsutvecklingen. Stadens högsta ledning har insikt i att digitalisering inte är en stödprocess utan något som omformar villkoren för verksamheten, samt hur man ska bedriva verksamheten. Man tar ansvar för den egna digitaliseringen och samverkar i god relation med central IT/digitaliseringsenhet.  +
Malmö - Nytta och insikt +Malmö stad etablerar fokusområden som arenor för tvärsektoriellt samarbete gällande digitalisering. Dessa är både ett sätt att strukturera våra utmaningar, teknologiområde men även ett sätt att organisera digitaliseringsarbete.  +
Malmö - Organisation och kultur +Organisation med systemspecifika experter, så kallade ÖSA-organisation (övergripande superanvändare).  +
Malmö - Organisation och kultur +Den kultur som närs i Malmö handlar om lärande och delande. Detta kommer till uttryck i de kollegiala nätverk som organiseras i alla tre skolförvaltningarna i Malmö stad.  +
Malmö - Styrning +På kommunövergripande nivå har kommunfullmäktige under våren 2017 antagit programmet ''Det digitala Malmö.'' Programmet beskriver de värden och effekter digitaliseringen ska bidra till för de som bor och verkar i Malmö. ''Det digitala Malmö'' sätter mycket fokus på hur digitaliseringsarbetet ska bedrivas från hur samarbete kring digitalisering ska struktureras (se fokusområden och handlingsplaner) till vilka principer som ska prägla digitaliseringsarbetet.  +
Mittköping - Arbetsprocesser +Mittköping använder '''processutvecklingsmetoden''' för att nå målet att öka hastigheten, nyttan och kvaliteten i införandet av digitala lösningar. Metoden är kvalitetssäkrad för verksamhetsutveckling, och kan användas i samtliga förvaltningar. Processutvecklingsmetoden innebär att verksamheten kartläggs, visioner utvecklas och en handlingsplan för att nå dit arbetas fram tillsammans med mål och mått för verksamheten.  +
Mittköping - Delaktighet +Vid införande av välfärdsteknik i Mittköping är det viktigt att få en så bred delaktighet som möjligt och låta så många som möjligt bjudas med på resan så tidigt som möjligt. Delaktighet kan innebära olika saker för olika målgrupper vid olika tider. I Mittköping gör man medvetna val gällande delaktighet och förstår att det skapar olika effekter. Förslag på målgrupper som kan göras delaktiga är: *Medborgare *Intresseorganisationer *Politiker *Medarbetare *Andra förvaltningar och samarbetspartners  +
Mittköping - Infrastruktur +Mittköping har sedan några år tillbaka en fullt utbyggd infrastruktur. Hela kommunen har tillgång till fiber och trådlösa nätverk är självklart i alla verksamheter. Det finns stabil internetuppkoppling och våra medarbetare har välfungerande hårdvara.  +
Mittköping - Juridik +I Mittköping genomförs just nu ett stort arbete för att säkerställa att man följer och uppfyller EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR. Förordningen stärker dataskyddet genom att sätta mer fokus på ansvar och säkerhet. Eftersom Mittköping behandlar personuppgifter kommer man nu att tvingas inte bara att följa den nya lagstiftningen utan också visa att man har uppfyllt kraven.  +
Mittköping - Kommunikation +Mittköping har sett betydelsen av '''tydlig och inkluderande kommunikation''' både externt och internt - för en framgångsrik digital transformation. Mittköping utgår från en övergripande och långsiktig [[Kommunikationsarbete#Kommunikationsstrategi|'''kommunikationsstrategi''']] som kompletteras med en kortsiktig [[Kommunikationsarbete#Kommunikationsplan|'''kommunikationsplan''']].  +
Mittköping - Kompetens +I Mittköping sker kompetensutveckling på tre nivåer: * Gemensamma kompetensutvecklingsinsatser '''baserade på prioriterade områden''' som innebär förändringar för hela verksamheten, från högsta ledning till de som finns längst ut i organisationen. * Kompetensutvecklingsinsatser som är '''gemensamma på respektive enhet''' och definierade av chef utifrån aktuella mål, utvecklingsområden och prioriteringar för enheten. * '''Individuell kompetensutveckling''' som planeras mellan anställd och chef, i syfte att utveckla verksamheten genom att utveckla medarbetarnas kompetens.  +
Mittköping - Ledarskap +[[Fil:Samarbete analogt digitalt illustration bildbank maja.png|miniatyr]] I Mittköping kliver ledningen fram och visar att “vi har bestämt oss”. Ledningen visar öppenhet och ger stöd till att testa och prova på nya utvecklingsprojekt. Ledarskapet har en gedigen grund att stå på, brinner för förändring och visar med all tydlighet ut riktningen. Ledningens uppgift är att tala om vad och verksamheten tar sedan fram hur.  +
Mittköping - Målbild +För att möta behov, önskemål och förväntningar involverar Mittköping alla i att ta fram målbild och vision - från politisk ledning till chefer, medarbetare och invånare. Målbilden ger en '''helhetssyn''', är '''tydlig''' och fungerar som en '''drivkraft och guide''' under den digitala resan. Målbilden [[Kommunikation|kommuniceras]] utifrån den digitala agendan och den framtagna [[Kommunikationsarbete#Kommunikationsstrategi|kommunikationsstrategin]].  +
Mittköping - Nytta och insikt +Att lyssna till behov och därefter göra verktygsval är en självklarhet i Mittköping. Lika säkert är det att Mittköpingsborna fattar beslut baserat på '''nyttorealisering, erfarenheter och insikter'''. Att samarbeta och samverka såväl lokalt, regionalt och nationellt är också en framgångsfaktor i Mittköping, precis som omvärldsbevakning generellt.  +
Mittköping - Organisation och kultur +I Mittköping strävar vi efter att skapa en flexibel organisation. Därför har Mittköping lagt stor vikt vid arbetet med '''grundläggande organisation''', '''styrkedjan''', ett '''systematiskt utvecklingsarbete''' utifrån vision och mål, och inte minst '''alla medarbetares attityder'''.  +
Mittköping - Styrning +Mittköping verkar i en [[Omvärlden|värld]] där [[den digitala transformationen]] är inte avgränsad utan är ett kommunövergripande ansvar att förhålla sig till. Vårt ställningstagande i vår [[Vision|vision]] är att vi omfamnar och är delaktiga i transformationen från ett industrisamhälle till ett digitalt samhälle. Resan kommer att förändra: vad vi gör, hur vi gör det och vad som går att göra, och vi står redo att möta förändringen. Utifrån vårt [[Gemensam syfte och mål med digitalisering | gemensamma syfte och mål med digitaliseringen]] kan vi möta och omfamna potentialen och utmaning i nuet och i framtiden.  +
N
Nordmaling - Delaktighet +Fokus i digitaliseringsutvecklingen är hela tiden elevernas lärande och utveckling. I Nordmaling har, redan från start, allas delaktighet varit självklar.  +
Nordmaling - Infrastruktur +Snabbt, trådlöst nät med accesspunkter på alla skolor. 1-1 lösning med personliga chromebooks till alla elever och lärare som automatiskt ansluter till det trådlösa nätet. Chromebooks eftersom det är kostnadseffektivt och har ett bra dokumentsystem Enheterna är lätta att administrera och nollställa. Eftersom allt sparas medan man skriver så är risken för borttappade dokument minimal. Appar går enkelt att distribuera till alla enheter och lagras på användarnivå i molnet och inte i den fysiska enheten. Detta innebär att om en enhet går sönder är den enkel att ersätta och användaren behöver bara logga in på den nya för att komma åt alla sina dokument och appar.  +
Nordmaling - Kommunikation +I Nordmalings kommun inkluderas alla - såväl ledning och personal som elever. Andra viktiga faktorer är: * Skolledarna har gått en förändringsledningsutbildning * Det finns en dela-kultur * Kommunen har IT-pedagoger * Man satsar på kompetensutbildning  +
Nordmaling - Kompetens +I Nordmalings kommun arbetar man för att nå en förändrad syn på lärande inklusive strukturerat arbete med nya undervisningsmetoder. Alla omfattas av fortbildning och alla skolledare har gått en förändringsledarutbildning. I kommunen finns och utvecklas även en stark delakultur.  +
Nordmaling - Ledarskap +Samarbete och engagemang runt gemensamma mål genomsyrar ledarskapet. Organisationens storlek kräver en helhetssyn där vi undviker detaljstyrning och främjar medarbetarskapet. Decentralisering, flexibilitet och ett systematiskt kvalitetsarbete genomsyrar all verksamhet.  +
Nordmaling - Målbild +Alla barn och elever ska ges IT-stöd som förbereder för ett livslångt lärande. Att digitaliseringens möjligheter tas tillvara så att de digitala verktygen och resurserna bidrar till att resultaten förbättras och verksamheten effektiviseras.  +
Nordmaling - Nytta och insikt +Rätt använda är digitala verktyg i skolan ett oerhört viktigt hjälpmedel för att elever ska kunna nå målen. I Nordmaling är datorn och andra digitala verktyg självklara att tänka in vid extra anpassningar och särskilt stöd. I undervisningen ger de helt nya möjligheter till läranande. Att skriva sig till läsning är ett exempel på det. Digitala läromedel ett annat. Genom att lägga undervisningen på Internet skapas nya arenor och innovativa lärmiljöer. Verktygen skapar också nya möjligheter och arenor för både kollegialt lärande och feedback till elever - de två områden om metaforskning kring skolutveckling pekar ut som de viktigaste faktorerna för hög måluppfyllelse. På samma sätt öppnar digitala verktyg nya möjligheter för kommunikation mellan hem och skola.  +
Nordmaling - Organisation och kultur +Arbetet och resan i en kommun som tidigt var i framkant när det gäller satsningar för skolans digitalisering, men som inte fick de resultat som förväntades och därmed gjorde omtag. Man har också arbetat med en ny Digitaliseringsplan.  +
Nordmaling - Styrning +I slutet av 2014 trädde en ny politisk organisation för Nordmalings kommun i kraft. En organisation som präglas av närhet, samarbete och ett tydligare medborgarfokus. Politiken är som i många mindre kommuner nära verksamheten och har en god insyn. Både i 1-1 satsningen och LEDA-projektet har politiker varit involverade med kontinuerlig uppföljning och nyfikenhet.  +
S
Skellefteå - Arbetsprocesser +Metoden används i många olika sammanhang i Skellefteå kommun och i alla förvaltningar.  +
Skellefteå - Delaktighet +För att lyckas med förbättrade arbetssätt och digitalisering behövs delaktighet och medskapande medarbetare. En del i detta arbete har varit Lärresan, där vi samlat medarbetare, chefer, seniorer och samarbetspartners för att tillsammans stanna upp, reflektera och utbyta erfarenheter. Inför nya implementeringar har mycket resurser lagts på information till medarbetare och seniorer med gott resultat.  +
Skellefteå - Infrastruktur +Digital infrastruktur är ett fundament som utvecklingen är beroende av att det ska fungera och den ska vara anpassat till verksamheternas behov. En stabil och anpassad internetuppkoppling med välfungerande hårdvara är en grundbult för att kunna nyttja digitaliseringens möjligheter för kommunens kunder och personal.  +
Skellefteå - Juridik +I arbetet med digitalisering är en av nyckelfaktorerna för att lyckas att ta hänsyn till rådande lagstiftning. Ett sätt att komma framåt i detta arbete är att jobba med framtagandet av modeller för att skapa en rättssäker hantering då lagstiftningen är otydlig. Modeller är en förutsättning för att kunna använda teknik för personer med nedsatt beslutsförmåga. Modellerna tas med fördel fram av olika professioner med stöd av jurist.  +
Skellefteå - Kommunikation +I Skellefteå har t.ex. äldreomsorgen [https://mittkoping.skl.se/wiki/Kommunikationsarbete#Kommunikationsstrategi en tydlig vision och målbild]: Jag vill kunna klara mig själv och Leva livet bäst möjligt (underförstått med stöd av teknikens möjlighet). En vision som präglar den övergripande [https://mittkoping.skl.se/wiki/Kommunikationsarbete#Kommunikationsstrategi kommunikationsstrategin] och [https://mittkoping.skl.se/wiki/Kommunikationsarbete#Exempel_p.C3.A5_aktiviteter_kring_digitalisering_i_intern_kommunikation kommunikationsplanen] där också digitaliseringen är en naturlig del.  +
Skellefteå - Kompetens +Utbildning i flera små steg som ger direkt tillämpning i arbetet. Formativt arbetssätt där deltagarna är varandras lärresurser. Tillgänglighet till utbildningsmaterial via webben. Neka aldrig fortbildning!  +
Skellefteå - Ledarskap +Inom Socialkontorets verksamhet är ledningsgruppen öppen för att testa och vara med i utvecklingsprojekt. Man har även modet att fatta beslut och kliva fram och visa att ”vi har bestämt oss”. Möjligheten att vara med och utveckla och testa nya produkter/tjänster inom digitalisering leder ofta till insikter om behovet av förändrat arbetssätt. Inom Skellefteås äldreomsorg har ett omfattande förbättringsarbete påbörjats och de första stegen till en kulturförändring har också tagits – en kulturförändring som gör verksamheten redo att möta framtiden. En stor del av förändringsarbetet ligger i ledarskapet. Att leda i förändring handlar för Skellefteås äldreomsorg bland annat om att ha följsamhet till det som bestämts,att gå från ord till handling och att mäta för att göra. Det hela bygger också på ett coachande förhållningssätt i ledarskapet utifrån en coachingmodell som tagits fram för verksamheten. De första åren av den påbörjade kulturförändringen är beskrivna i en skrift, däri finns också coachingmodellen: [https://mittkoping.skl.se/images/d/d7/Leva_livet_b%C3%A4st_m%C3%B6jligt_Skellefte%C3%A5_-_Skrift.pdf Jag vill kunna klara mig själv och leva livet bäst möjligt - Handlingskraft för storskalig förändring i komplexa system i en kommun.] Främjande faktorer inom ledarskap är att: prioritera verksamhetsnära utveckling tillsammans med verksamheten. Involvera de politiska-, fackliga- och brukarföreträdare i frågor kring digitaliseringen i ett tidigt skede. Ställa krav på uppföljning och målstyrning och följsamheten till det som är beslutat och ”om den väg som valts, tar oss till målet”. Skellefteå arbetar bland annat med [[Hörnstensmodellen]] och erfarenheten visar att utvecklingsarbetet utan engagerat ledarskap är waste. Hörnstenarna vilar på ett fundament av engagerat ledarskap. Ett engagerat ledarskap bygger på att högsta ledningen i organisationen genomsyrar verksamheten med sitt stöd i förbättringsarbetet.  +
Skellefteå - Målbild +Skellefteå har en vision att vara en framsynt och jämställd tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i, med målet att ha 80 000 invånare år 2030. De kommunövergripande målen som är framtagna för 2017-2018 är indelade i 4 områden. I området effektvitet är ett av målen bättre digitaliserad välfärd vilket indikerar att digitalisering är en prioriterad fråga i hela kommunen.  +
Skellefteå - Nytta och insikt +I Skellefteå finns en kommungemensam projektlista och ett råd för utveckling (CIO-grupp) som jobbar med kommunövergripande prioriteringar. På Socialförvaltningen finns en styrgrupp för utveckling med representanter från individ och familje- äldreomsorgen och stöd och service. I deras arbete är det behov och nytta som styr prioritering. Ett stöd i detta arbete är att använda nyttorealisering kan laddas ner här: * [https://mittkoping.skl.se/images/4/4f/Nyttov%C3%A4rdering_mall.xlsm Nyttorealisering]  +
Skellefteå - Organisation och kultur +Förankring och arbete med den egna organisationen för att få med alla på samma spår. Eldsjälar och viktiga nyckelpersoner är centrala för att lyckas med utvecklingsfrågor/införande Ett koncept med testbädd medför att man vågar misslyckas, lära nytt och/eller ompröva beslut Det finns även ett regionalt samarbete kring digitaliseringsfrågorna.  +
Skellefteå - Styrning +I Skellefteå kommun är digitaliseringsfrågan högt prioriterad från kommunledningen. Tillgång till smarta digitala tjänster i vardagen är viktigt för kommunens invånare. likväl för kommunens personal. Offentlig sektor har halkat efter och digitaliseringen är en av nycklarna till om finansieringen av den framtida välfärden ska klaras av. I Skellefteå arbetar man med förankring och den egna organisationen för att få med alla på samma spår. Det finns handlingsplaner kopplat till digitalisering framtagna, klicka på detaljer för att ta del av detta.  +
Sollentuna - Arbetsprocesser +I Sollentuna kommun har vi valt att arbeta med en gemensam förvaltningsmodell. Modellen syftar till att hjälpa oss att styra vår förvaltningsverksamhet för att säkerställa hög verksamhetsnytta. Modellen anpassas så att den passar våra befintliga processer.  +
Sollentuna - Delaktighet +Sollentuna kommuns personalpolicy handlar om medarbetarskap och att allas bidrag är viktigt.  +
Sollentuna - Infrastruktur +Infrastrukturen i Sollentuna kommun ska finnas utan att synas, den ska förenkla för användaren att nå de resurser som behövs för att utföra arbetet oavsett om det är i skolan, vård eller parkförvaltning. Gemensamt nät, wifi, inloggningslösning för sso och 2fa. Administrativa windowssystem finns tillgängliga i en virtuell desktop som gör det möjligt att hantera informationen säkert på nästan alla olika mojänger som finns.  +
Sollentuna - Juridik +Sollentuna har lång erfarenhet av digitala satsningar på uppdrag av politiken. Man har provat olika upphandlingsmodell med att både “köpa” via investeringslån och att leasa samt att köpa allt som en tjänst.  +
Sollentuna - Kommunikation +Sollentuna kommun arbetar med kommunikation som ett viktigt strategiskt verktyg.  +
Sollentuna - Kompetens + *''' Utbildning ''' LUC är en satsning på kollegialt lärande för att fördjupa lärarkompetensen och därmed kontinuerligt höja alla elevers och skolors resultat. *''' Vård och omsorg ''' Utförarportalen är en webbplats där vi har samlat information till våra olika utförare inom vård- och omsorg.   +
Sollentuna - Ledarskap +Sollentuna kommun har en ledarskapspolicy, som alla chefer ska omvandla från ord till handling. Vi arbetar i enlighet med det transformerande ledarskapet, som består av fem utmaningar  +
Sollentuna - Målbild +Målstyrningsmodellen ger en tydlig struktur för hur kommunens mål på olika nivåer hänger ihop hela vägen från gemensam vision till individuella mål. Den visar hur den politiska plattformen – där majoritetens uttrycker sina ambitioner och satsningar – utgör basen för målstyrningen och genomsyrar alla målnivåer. En viktig ambition med kommunens målstyrningsmodell är att uppnå mindre ”topp-styrning” där varje nivå i organisationen arbetar med egna mål utifrån verksamhetens behov av utveckling och förbättring. Med hjälp av föredrag, fokusgrupper och presentationer förmedlas en bild av omvärlden och vart vi och den är på väg. Genom att digitaliseringen är en del i kommunens verksamhetsplanering och planer utvecklas kommunen med stöd av digitalisering.  +
Sollentuna - Nytta och insikt + *'''Utbildning''' Skriva sig till lärande (STL) är en modell som ökar lärandet och språkutvecklingen genom att kombinera pedagogik och digital teknik. *'''Vård och omsorg''' Vi har samlat alla system som rör vård- och omsorg hos våra tre systemförvaltare, då vi har insett vikten av att kunna hantera ett system för att få ut bäst effekt för våra utförare och kunder.   +
Sollentuna - Organisation och kultur +I skolan finns en etablerad dela-kultur där användandet av digitala ytor och verktyg är självklar. Centralt placerad IKT-strateg som har ett helhetsgrepp kring satsningar, teknik och omvärldsbevakning. Stor pedagogisk och digital frihet har lett till att många av kommunens lärare besitter en hög kompetens och bidrar till att höja kollektivets kompetens.  +
Sollentuna - Organisation och kultur +Den lokala IT-organisationen bygger på samarbete och gemensamt ansvarstagande. En förutsättning för det är kunniga, drivna och modiga medarbetare samt en god förankring av arbetssättet i organisationen i övrigt.  +
Sollentuna - Styrning +Sollentuna har arbetat systematiskt med politisk förankring på flera olika sätt. Ett exempel är en referensgrupp bestående av två politiker från nämnden och en representant från kommunala pensionärsrådet. Nämnden fattar årligen beslut om en plan för välfärdsteknikutvecklingen under det kommande året.  +
Sollentuna - Styrning +Fokus på samsyn och förståelse för alla deltagare i förändringsarbetet är en framgångsfaktor. Fokus på elevernas progression i lärandet och skolornas resultat som regelbundet följs upp inom hela styrkedjan i det systematiska kvalitetsarbetet ä.r grunden för skolutvecklingen  +
Stockholm - Delaktighet +Tillammans utvecklar vi den smarta staden.  +
Stockholm - Infrastruktur +Stadsnätet är grunden för stadens digitalisering. Utifrån ett fungerande stadsnät har Stockholm stad har valt en centraliserad it-miljö för att förvaltningar och bolag ska kunna fokusera på sitt kärnuppdrag.  +
Stockholm - Juridik +Stockholm har arbetar intensivt med förberederlse inför att PUL ersätts med den nya dataskyddsförordningen GDPR den 28 maj 2018. Här delar vi med oss av vårt arbete.  +
Stockholm - Kompetens +Utbildningen "Ledarskap i digitalisering för alla grundskolerektorer" är beslutad av grundskoledirektören med målet att skapa likvärdighet. Det finns flera skäl till att grundskoleavdelningen valt att satsa på att utbilda samtliga rektorer. En nationell IT-strategi för skolväsendet är på gång, digitalisering är ett prioriterat område för grundskolan, en förstudie om en eventuell 1:1-satsning inom grundskolan har presenterats för skolborgarrådet samt stadens egna satsningar på Skolplattform Stockholm och att en ny gemensam IT-service snart en reell verklighet. Allt tillsammans ställer stora krav på att rektor är initierad i frågor som rör digitalisering.  +
Stockholm - Målbild +Stockholms stad ska vara en stad för alla. En vision tagits fram för att arbeta mot målen: Ett Stockholm som håller samman, ett klimatsmart Stockholm, Ett ekonomisk hållbart Stockholm samt ett demokratiskt Stockholm.  +
Stockholm - Organisation och kultur +För att öka den digitala mognaden och den digitala användningen i Stockholm stads skolor utvecklade staden ett eget självskattningsverktyg.  +
Stockholm - Styrning +I Stockholm finns centralt fattade beslut om en gemensam infrastruktur. Det finns även centrala styrdokument när det gäller digitalisering av undervisningen och om molntjänster och säkerhet. Det finns också ett kommunfullmäktigebeslut  om 1:1 på alla gymnasieskolor. Digitaliseringsresan för Årstaskolan är ett bra exempel på digitaliseringsresan.  +
T
Trelleborg - Arbetsprocesser +I Trelleborg jobbar vi för att göra medarbetarna delaktiga och fånga upp deras erfarenheter och koppla ihop detta med medborgarens behov. I processarbetet är steg 1 att kartlägga processen för att synliggöra hur den ser ut i dag. Förbättringsförslag leder sedan till att arbetsprocessen kan förändras och optimeras. Steg 2 blir sedan, i de fall det är möjligt, att automatisera hela eller delar av en process. Detta kan göras först när processen är kartlagd och optimerad.  +
Trelleborg - Delaktighet +Att medarbetarna och medborgarna är med på tåget är helt avgörande. Under ett projekt med testbädd/verklighetslabb blev det för Trelleborgs del tydligt hur en gemensam omvärldsbevakning kan bidra till en hög grad av delaktighet. När mobila trygghetslarm testades i ett område blev det lyckosamt tack vare en tät dialog med medborgarna. Gemensamma inspirationsdagar på temat teknik för all personal inom äldreomsorgen är ett annat exempel på delaktighet. Utöver det hålls en löpande dialog internt på till exempel APT och externt via diverse intresseorganisationer.  +
Trelleborg - Infrastruktur +Trelleborg satsar på god infrastruktur för att möjliggöra ett mobilt arbetssätt. Flera verksamheter och samlingslokaler har trådlöst nätverk och det ingår i planeringen vid all om- och nybyggnad. Personalen har tillgång till datorer och smartphones vilket legat till grund för införandet av ett mobilt arbetssätt inom hemvården. Trelleborg har nu också börjat införa ett digitalt planeringssystem på särskilt boende.  +
Trelleborg - Juridik +Det är centralt med juridisk kompetens vid införandet av digitala lösningar och inte minst att den juridiska aspekten belyses från allra första början, inte mot slutet av en process när något redan är uppbyggt och redo att användas. I Trelleborg har vi ett utvecklat samarbete med upphandlingsenhet och kommunens jurister i sådana frågor. Socialförvaltningen har dessutom en egen förvaltningsjurist som kopplas in i ett tidigt stadium och kan löpande bistå verksamheten med vägledning. I övrigt följer Trelleborg de riktlinjer och råd som finns från Datainspektionen. Det pågår ett stort arbete kopplat till införandet av GDPR i maj 2018.  +
Trelleborg - Kommunikation +Det är viktigt att berätta för andra om utvecklingsarbetet, inte bara i den egna verksamheten och i den egna kommunen utan även utanför kommunen. I Trelleborg har vi till exempel bjudit in till informationsträffar för att berätta om arbetet med vår handläggarrobot. Kommunikationsarbetet generellt sker via olika kanaler, till exempel interna/externa nyhetsbrev, webbplats och sociala medier.  +
Trelleborg - Kompetens +Den 1 januari 2017 inrättades en enhet för teknik och utveckling för att ytterligare stärka socialförvaltningens arbete inom digitalisering. Fram till dess låg fokus främst på att ta fram lösningar inom äldreomsorgen men nu arbetar organisationen för att digitalisera på bredare front. I takt med att mycket har utvecklats och implementerats genom åren har också kompetensen internt vuxit.  +
Trelleborg - Ledarskap +Utvecklingsarbete kräver en engagerad ledning som tar täten och driver frågan framåt. I digitaliseringsresan har Trelleborgs ledarskap präglats av mod, nyfikenhet och engagemang. Det har också funnits en hög tolerans - det har varit tillåtet att prova, tillåtet att göra fel. En ny ledarskapspolicy är på gång att antas i kommunen.  +
Trelleborg - Målbild +I Trelleborg har socialförvaltningen tagit fram ett måldokument som pekar ut fokusområden för de närmaste åren. Detta görs i fem spår: resultat, utveckling, processer, kunder och medarbetare. Ledstjärnan för måldokumentet är ”Självständigt liv – vår drivkraft” vilket innebär att det vi gör ska hjälpa medborgarna till ett så självständigt liv som möjligt. Digitaliseringsresan är en central del i sammanhanget där verksamheten hela tiden arbetar för att hitta digitala lösningar som bidrar till ett självständigt liv.  +
Trelleborg - Nytta och insikt +I Trelleborg tänker vi business case i samband med införandet av digitala lösningar. Vi inför inte för införandets skull, utan för att det ska göra skillnad. Det ska gå att se i slutändan vad det resulterade i, plockade vi hem vinsten? Vi utgår från behov hos verksamheten och i samhället och strävar efter att nå nyttoeffekter för medarbetare och medborgare samtidigt. Trelleborg lägger stor vikt vid omvärldsbevakning. Det gör det möjligt att veta vad som finns på marknaden och därmed öka insikten och göra välgrundade val kopplade till verksamhetens behov.  +
Trelleborg - Organisation och kultur +I Trelleborg har vi haft ett öppet sinnelag inför teknik. Vi har haft ett antal ”eldsjälar” som varit nyfikna, lyssnat in, sett sig omkring och tagit till sig mycket. Vi har skapat en kultur där vi har vågat testa och vågat misslyckas. Vi har byggt och flugit samtidigt.  +
Trelleborg - Styrning +I Trelleborg finns ett starkt politiskt stöd för digitalisering och socialnämnden har gett ett tydligt mandat till förvaltningschefen att driva frågor om digitalisering inom socialförvaltningen. Mål med koppling till digitaliseringsarbetet har tagits fram och följs upp löpande i verksamheten. I arbetet sätts också fokus på att utveckla det lokala och regionala samarbetet, såväl med region som med andra kommuner. En kommunövergripande e-strategi är under revidering.  +
U
Uddevalla - Delaktighet +Mötesplatsen [[Nyckelområden:1013|ShowIT]] samlar återkommande pedagoger från alla skolformer (förskola till vux) där pedagoger lär pedagoger. Nätverkande sker på frivillig basis och man uppmuntrar lärare att lära andra kring det de själva tycker är självklart i sin egen undervisning, som blir fantastiskt för andra.  +
Uddevalla - Infrastruktur +I Uddevallas skolor finns en styrning och organisation som bygger på samverkan och tillit, vilket också avspeglar sig i de tekniska förutsättningarna. Alla skolformer samverkar tätt med IT-avdelningen kring en digital utveckling som har verksamhetens behov i fokus. Kommunen har många plattformar, men lyckade integreringar. Tack vare exempelvis [[Nyckelområden:1013|ShowIT]] klaras användningen.  +
Uddevalla - Juridik +En arbetsgrupp för juridisk bedömning av G Suite tillsattes under genomförandet av G Suite-pilotprojekt inom grund- och gymnasieskola. Juridiska aspekter hanteras också fortlöpande inom ramen för IKT-smedjan.  +
Uddevalla - Kommunikation +Kommunikationskartan på vux Inblick - mailen - etc... Molntjänstefolder - vilka system för att kommunicera var?  +
Uddevalla - Kompetens +ShowIT började 2011 som en mässa där elever och pedagoger från förskolan upp till vuxenutbildningen visade sitt arbete med IT i undervisningen. 2012 blev ShowIT både en mässa samt en kompetensutvecklingsdag där både externa föreläsare och lokala workshopledare inspirerade personalen i grundskolan och gymnasiet. Nästa steg blev Mötesplats ShowIT, som är återkommande kompetensutvecklingsträffar tre gånger per år där pedagoger från kommunens alla olika verksamheter visar och delar med sig av sina bästa tips till andra pedagoger. Mötesplats ShowIT är återkommande träffar i ett litet format. Syftet är främst att erbjuda kompetensutveckling genom att lyfta lokala projekt och visa hur IT används i vår vardagliga undervisning. Det är också tänkt som en trevlig träffpunkt där pedagoger möts, fikar, inspireras och inspirerar.  +
Uddevalla - Ledarskap +I Uddevalla finns ett långsiktigt och tydligt prioriterat politiskt mål om att digitalisera skolan utifrån en målsättning om likvärdighet. Samtidigt är det ett fantastiskt samarbete mellan IT (chef och personal) med alla skolformers chefer och verksamhetsansvariga. Det finns mod bland verksamhetschefer för att bryta mönster, sätta helheten före den egna verksamheten, i syfte att skapa likvärdighet i alla skolår. Man har ett systematiskt kvalitetsarbete som bygger på att varje skola sätter upp sina egna aktiviteter för läsåret med fokus på användandet och lärandet (t.ex bedömning för lärande). Viktigt att tänka på hur digitala verktyg kan stödja alla typer av prioriterade mål.  +
Uddevalla - Nytta och insikt +Verksamhetens behov har tydligt fått styra val av verktyg och organisation. Uddevalla kommun försöker dra att nytta av den IT-användning sker i samhället i övrigt, t.ex är det en fördel att även föräldrar känner igen Googles tjänster och liknande, och det utgör argument för val.  +
Uddevalla - Organisation och kultur +Genom förvaltningsgruppen för Google Suite träffas verksamheten och IT-avdelningen regelbundet för att utveckla och fånga upp utvecklingsförslag kring Googlemiljön. En testmiljö finns för att testa och utvärdera ny funktionalitet och för att systematisera arbetet med Google-miljön.  +
Uddevalla - Styrning +Uddevalla kommun arbetar med en styrning och organisation som bygger på samverkan och tillit, vilket också avspeglar sig i de tekniska förutsättningarna.  +
Umeå - Delaktighet +Skolorna i kommunen har långtgående befogenheter och stort ansvar för hur det interna arbetet ska läggas upp och utvecklas. Kontinuerlig transparent uppföljning och analys av den pedagogiska verksamheten och dess resultat ligger till grund för beslut om utvecklingsområden både på skolnivå och på huvudmannanivå. Ledning och styrningsprinciper utgår från delaktighet mellan olika ledningsnivåer, dialog och förankring och olika mötesplatser för lärande och förbättringsarbete. Delaktighet är absolut att eftersträva utifrån ett flertal aspekter. Dels har medarbetarna inom verksamheterna många värdefulla idéer, dels skapar delaktighet engagemang och dialog mellan ledning, personal, barn och elever samt vårdnadshavare. Några exempel på hur vi på utvecklingsavdelningen i Umeå har jobbat för att skapa delaktighet inom digitalisering är workshops, digitaliseringsprojekt och levandegöra exempel från verkligheten.  +
Umeå - Delaktighet +När du är delaktig i hur något tar form så växer din motivation och du värdesätter det mer. I Mittköping vill vi förstå vad vad medborgarna behöver samt hur de vill använda en tjänst. Vi tar nämligen på största allvar hur användarna önskar, tänker och framförallt vad de tror på. Mittköping använder sig av SKLs material Innovationsguiden för att hitta nya metoder och sätt att tänka kring utveckling i offentlig sektor. Helt enkelt skapa smartare tjänster. (http://innovationsguiden.se/) I Mittköping använder vi “Användarresa” som en metod i ett större koncept. Metoden syftar till att identifiera och åtgärda det som Mittköpings medborgare upplever som ’’smärtpunkter’’ i kontakten med kommunen och de samhällstjänster som kommunen erbjuder. Användarresorna synliggör gömda eller helt nya användarbehov och skapar en helhetssyn av medborgarnas upplevelse. Att inom kommunen få en förståelse för hur användarna anser att olika delar av tjänster hänger ihop och hur de påverkar varandra.  +
Umeå - Infrastruktur +I Umeå kommun så har man beslutat att alla verksamhetsområden ska ta fram en IT-plan.  +
Umeå - Juridik +GDPR- den nya dataskyddsförordningen kommer att omfatta alla medlemsländerna i EU från och med 25 maj 2018. Den omfattar bland annat hur personuppgifter får behandlas. Datainspektionen har tagit fram en guide som kortfattat berättar kring vad GDPR är som man kan använda sig av om ett informationsbehov finns.  +
Umeå - Juridik +Umeå kommuns målsättning är att följa de riktlinjer och råd som finns från Datainspektionen kring hantering av sitt data och behandling av personuppgifter. Under åren har det tagits fram risk- och sårbarhetsanalyser i samråd med IT-säkerhetssamordnare och kommunens jurister. Det har framförallt gällt övergången till molntjänster vilket ställer stora krav på att kommunen att ha tänkt igenom hur elevernas personliga integritet bör skyddas när personuppgifter behandlas via internet.  +
Umeå - Kompetens +I Umeå finns en tioårig erfarenhet av att driva ett kompetenscentrum för digitalt lärande. Man arbetar även med att forma och genomföra processtödsutbildning för att hjälpa pedagoger att vidareutveckla det pedagogiska arbetet.  +
Umeå - Ledarskap +I Umeå kommun ska allt arbete utgå från en kommungemensam plattform som består av en vision, verksamhetsidé och värdegrund. Vi ska ha en gemensam syn på vårt uppdrag, oavsett i vilken verksamhet vi arbetar. Detta har formulerats i en gemensam värdegrund: * Medborgarfokus: Vi skapar värde för dem vi finns till för. * Öppenhet: Vi är tillgängliga, tydliga och lyssnar med omtanke. * Tillit: Vi har förtroende för varandra och vår förmåga att möta utmaningar. * Ständiga förbättringar: Vi utvecklas positivt genom ständiga förbättringar och förnyelse.  +
Umeå - Styrning +I Umeå finns en förvaltning - men alla nämnderna är kvar. Kommunen satsade tidigt på trådlösa nätverk och 1:1-datorer, inte minst på grund av trycket från omvärlden. På gymnasiet har det sedan länge funnits 1:1 och numera finns det även för årskurs 7-9. Politiskt sett finns ett starkt stöd för digitalisering, och kommunen har även ett eget kompetenscentrum för utveckling.  +
Uppsala - Infrastruktur +Uppsala har etablerade modeller för förvaltning och utveckling av pedagogiska it-tjänster. Man har även en etablerad målarkitektur.  +
Uppsala - Juridik +Uppsala har utarbeta en modell för partnerskapsupphandling.  +
Uppsala - Kommunikation +Vår mediepolicy bygger på att vi ska vara tillgängliga och transparenta. Det innebär att vi är öppna med beslut och processer och berättar om vår verksamhet. Medborgarna har rätt att få veta vad som händer i kommunen och hur deras skattepengar används. Mötet med en journalist är i förlängningen alltid ett möte med medborgarna.  +
Uppsala - Kompetens +I Uppsala finns en stödjande organisation kring utbildning, utveckling och samordning av lärresurser. Man använder LIKA-verktyget för att identifiera nuläge och utvecklingsbehov.  +
Uppsala - Organisation och kultur +Uppsala kommun har haft en lyckad upphandling och implementering av ett nytt dokumentationssystem för den kommunala grundskolan.  +
Uppsala - Styrning +Uppsala arbetar med långsiktiga modeller för inköp-/finansieringsprocesser.  +
V
Vara - Arbetsprocesser +Processkartläggning / Värdeflödeskartläggning är ett verktyg för att visa på arbets- och informationsflöden, det skapar en tydlig bild över nuläget och underlättar att hitta förbättringsområden. Med hjälp av symboler ritas alla steg som ingår i processen, även andra flöden som påverkar ritas in i kartan såsom informationsflöden, beslutsvägar. Syftet är att genom att ta bort det som inte är värdeskapande i processen, frigöra resurser som kan användas på annat sätt. Här kommer [https://mittkoping.skl.se/wiki/Processkartl%C3%A4ggning_Vara Processutvecklingsmetoden]  +
Vara - Infrastruktur +Tydlig satsning - mer än 70% av landsbygden har fiber. De flesta verksamheter har tillgång till öppen WiFi.  +
Västerås - Delaktighet +Innovatörer erbjuds olika typer av metoder beroende på innovation och skede i sin process, men fokusgrupper med relevanta deltagare samt tester hos slutanvändare är en central del. Testerna sker framförallt i verkliga miljöer, hemma hos äldre personer och personer med funktionsnedsättning samt på särskilda boenden.  +
Västerås - Infrastruktur +Utbyggnad av trådlöst nätverk pågår inom särskilt boende och bostad med särskild service, det ses som en naturlig del i samband med ny- och ombyggnation. Där det inte finns trådlöst nyttjas den teknik som finns för att kompensera brist på nätverk i ordinärt boende.  +
Västerås - Juridik +Västeråsmodellen reglererar olika aktörers (nämnden, utförare, fastighetsägare) ansvar vid användandet av trygghetsskapande teknik i äldreboenden. Västerås arbetar med förutsättningar för sammanhållen journalföring. Övergår till funktionsupphandlingar av trygghetsskapande teknik.  +
Västerås - Kommunikation +Västerås stad har under 10 år utvecklat och implementerat välfärdsteknik inom vård och omsorg. Efterfrågan på våra erfarenheter är stor. Därför arrangerar vi sedan flera år årliga inspirationsdagar där vi delar med oss av våra erfarenheter. I mån av tid tar vi emot studiebesök. Sedan tre år tillbaka medarrangerar vi MVTe- mässan (Mötesplats välfärdsteknologi och e-hälsa ). Äldrenämnden arrangerar sedan 20 år tillbaka en Seniordag . Projekten inom välfärdsteknik bloggar, twittrar och arbetar med egna hemsidor sedan flera år. Under 2017 tar vi nu fram en kommunikationsplattform som ska stödja oss i kommunikationen både internt och externt  +
Västerås - Kompetens +I Västerås har man rekryterat en digitaliseringsdirektör i staden, samt digitaliseringsstrateg inom förvaltningen. Kommunen har också webbaserade utbildningar, och det finns även lärmodeller för olika verksamhetssystem, exempelvis med superanvändare ute i verksamheterna.  +
Västerås - Målbild +En regional digital agenda är beslutas våren 2017. Västerås kommunfullmäktige antog 2010 Vision 2026 - en stad utan gränser. Under 2015 antogs en gemensam värdegrund "Alltid bästa möjliga möte". Västerås stad förväntas besluta under 2017 om Program för digital förnyelse att gälla till 2019. Sociala nämndernas förvaltning arbetar nu med att ta fram en strategi för digitalisering med därtill hörande handlingsplaner.  +
Västerås - Nytta och insikt +Vårt tidigare arbete har givit oss värdefulla erfarenheter som vi gärna delar med oss av  +
Västerås - Organisation och kultur +Arbetar strategiskt för att komma bort från stuprörstänk. Tar vara på “eldsjälar” men särskiljer ansvaret. Lång erfarenhet av implementerade tjänster. Behovsdriven utveckling med tydlig brukarmedverkan.  +
Västerås - Styrning +Västerås kommunfullmäktige antog år 2010 [http://www.vasteras.se/kommun-och-politik/planer-och-styrdokument/oversiktsplan-och-detaljplaner/visioner.html ''Vision 2026 - en stad utan gränser'']. I den finns koppling till digitalisering och styrning av kommunen.  +
Ö
Östersund - Infrastruktur +Kommunen har arbetat med en bredd av frågor, t.ex: mobil dokumentation i hemtjänst och WiFi för SÄBO. Man har även lyckade implementeringar av ny teknik.  +
Östersund - Kompetens +I Vård och omsorgsförvaltningen finns en enhet som sköter all teknik, teknik och Service Den servar alla medborgare och all personal vare sig man arbetar inom hemtjänst, särskilda boenden, LSS eller externa utförare. En organisation med hög kompetens är kostnadseffektiv och ger bättre och snabbare stöd. Medborgarna ska via sin personal få snabb service.  +