177
U

Property:Sammanfattning

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök

Det här är en egenskap av typen Text.

Sidor som använder egenskapen "Sammanfattning"

Visar 25 sidor som använder den här egenskapen.

Visa (föregående 25 | nästa 25) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

H
Halmstad - Målbild +Inom hälsa och omsorg har Halmstads kommun jobbat med området gemensam målbild. Halmstad har utgått från kommunens övergripande strategi- och handlingsplan och kompletterat med berörd nämnd/förvaltnings ambitioner och specifika målsättning. Mål och viljeinriktning med digitalisering preciseras i så väl övergripande dokument som i verksamhetsplaner.  +
Halmstad - Nytta och insikt +Genom en regional samverkansstruktur har området digitalisering av de Halländska kommunerna och Region Halland identifierats som ett särskilt fokusområde.  +
Halmstad - Organisation och kultur +Tillsammans är vi starkare och får större effekter av våra gemensamma insatser. Begreppet Tillsammans är ett ledord i kommunens styrmodell och via gemensamma kluster skapas förutsättningar för samarbete. Exempel på samarbete är vård- och omsorgsförvaltningarnas gemensamma projekt med kommunala bolag för stadsnät och bostadsbolag.  +
Halmstad - Organisation och kultur +Halmstad arbetar med planeringsprocess - en lyckad metodik och ett arbete som krävs för att prioritera, planera och genomföra.  +
Halmstad - Styrning +Halmstad samlar alla processer, rutiner och andra dokument i ett ledningssystem. Det ska vara enkelt att göra rätt och att ta del av gällande information. Digitaliseringsrealterade processer återfinns även detta i ledningssystemet, t.ex. process för etablering av välfärdsteknik eller IT-system.  +
Helsingborg - Juridik +Kommunen har erfarenhet kring upphandling baserad på funktioner och inte teknikaliteter. Man har bland annat utarbetat underlag för juridiken kring testmiljö, t.ex. avtalsmallar.  +
Helsingborg - Kommunikation +Helsingborgs stad lever efter principen [https://oppna.helsingborg.se/oppna-allt/ ''Öppna allt'']. I kommunen är avsikten att arbeta med öppen programvara, öppna licenser, öppen kunskap, öppet allt – och inte minst ett öppet erfarenhetsutbyte.  +
Helsingborg - Kompetens +Helsingborg jobbar med utveckling av roller inom vård- och omsorgsverksamheten och karriärvägar för att kunna möta kundernas förändrade behov. Man arbetar även med employeer branding och området Attraktiv arbetsgivare.  +
Helsingborg - Styrning +I Helsingborg beslutar kommunfullmäktige om ett program för mandatperioden (fyra år) som beskriver den politiska viljeinriktningen. Utifrån programmet fattar kommunfullmäktige beslut om stadens mål. Nämnder, bolagsstyrelser och verksamheter utgår sedan från stadens mål när de skapar sina mål och planer. Den politiska viljan är mycket tydlig – I Helsingborg ska vi tillvarata digitaliseringens möjligheter för att nå vår vision och ge en god service till våra medborgare.  +
Härryda - Arbetsprocesser +Härryda kommun har ett flertal nätverk både IRL och digitalt.  +
Härryda - Arbetsprocesser +En av principerna för samverkan mellan IT och sektor UTK är att frågeställningar ska behandlas och beslutas i rätt forum. Arbetsgruppen IT-UTK har formats som resultat av detta.  +
Härryda - Delaktighet +Härryda kommun arbetar med medborgardialog. Det handlar om att politiker i Härryda kommun ställer frågor och lyssnar på vad medborgare har att säga. De åsikter som kommer fram används sedan som ett av underlagen inför politiska beslut.  +
Härryda - Infrastruktur +Infrastrukturen för hela skolverksamheten bygger på följande byggstenar: * Fiber med 100/100, samt trådlösa nät på samtliga enheter. * Enkel inloggning med skolfederation * Molntjänster i första hand * 1:1 från årskurs 4, samt hög täthet med enheter i yngre åldrar  +
Härryda - Juridik +Härryda kommun har utarbetat ett bra upphandlingsavtal med hårdvaruleverantörer genom ett övergripande leveransavtal. Kommunen har också tecknat personuppgiftsbiträdesavtal med Google.  +
Härryda - Kommunikation +Härryda Kommun har ett flertal system för att kommunicera, både inom kommunen och utåt till vårdnadshavarna.Ett utvecklingsområde för kommunen är att informationen än så länge inte är tillgänglig på flera språk.  +
Härryda - Kompetens +[http://www.harryda.se/barnochutbildning/forskolaochbarnomsorg/rotterochvingarvarhelhetside.4.398d641613ed5a7e30f19c9.html Rötter och vingar] är ledorden för hur kommunen vill att barn och elever i Härryda ska vara rustade när de lämnar den kommunala för- och grundskolan. Rötter och vingar har vuxit fram genom samverkan med pedagoger, elever, vårdnadshavare och skolledare. Rötterna står för de värden som barnen och eleverna får med sig genom möten och relationer. Det är trygghet, social förmåga och självkänsla. Vingarna står för nyfikenheten, modet och viljan att upptäcka och lära sig nytt, att våga pröva nya idéer och tankar. Genom ett systematiskt utvecklingsarbete utvecklas lärandet hand i hand med den digitala utvecklingen. Samarbete med kommunens IT-enhet och en samsyn i styrkedjan har skapat en gedigen grund. Verksamhetsutvecklare har skapat och drivit olika nätverk som gett stöd i arbetet med utvecklingen och har genom det pedagogiska erfarenhetsutbytet bidragit till likvärdighet.  +
Härryda - Kompetens +Härryda kommun startar hösten 2017 en chefsutbildning med digitaliseringsinriktning. Utbildningen syftar till att göra ledare inom UTK väl förberedda på att möta de utmaningar och möjligheter som digitaliseringen ger, samt att vara goda ledare i detta med en förståelse om adekvat digital kompetens och med ett förebildligt ledarskap.  +
Härryda - Kompetens +Lärstämman är en gemensam fortbildningsdag för hela sektor UTK. Lärstämman genomförs en gång varje år, och har alltid ett övergripande tema - t ex mångfald.  +
Härryda - Kompetens +Tellus är ett resurscenter som riktar sig till barn och elever samt pedagoger inom kommunens för- och grundskola.  +
Härryda - Ledarskap +I kommunen arbetar IT-chef och direktör i samma ledningsgrupp. Direktören tar ansvar för IT-frågorna. Förskolechefer och rektorer är nyckelpersoner. Ett konstaterande är att det är viktigt att vara generös med tid.  +
Härryda - Målbild +Hulebäcksgymnasiets slogan lyder "Kom som du är, bli den du vill", och riktar sig till både pedagoger och elever. I grunden finns en ledningsdeklaration med ett antal principer som är styrande och vägledande för skolans arbete.  +
Härryda - Målbild +Vi har en helhetside -Rötter och Vingar som styr och stödjer oss.  +
Härryda - Nytta och insikt +Verksamhetens behov har tydligt fått styra val av verktyg och organisation. Härryda kommun besöker mässor som BETT och SETT med representanter från både verksamheter och ledning. Samverkansavtal inom GR-kommunerna (GöteborgsRegionen) finns också i olika grupperingar.  +
Härryda - Organisation och kultur +I Härryda kommun finns det tydlig ansvarsfördelning vem i styrkedjan som skall göra vad och hur arbetet ska utvärderas. Se exempel i tabellen för [[Ansvarsfördelning_i_Härryda|'''ansvarsfördelningen i Härryda''']].  +
Härryda - Styrning +Gymnasiets IKT-riktlinjer har arbetats fram utifrån Skolverkets förslag på nationella digitala strategier och kommunens och skolans egna utvärderingar.  +