Organisation och kultur

Från Mittköping
Version från den 2 augusti 2017 kl. 23.23 av Isrjo (Diskussion | bidrag)
Hoppa till:navigering, sök

Organisation och kultur – sammanfattning

Vad?

Organisation och kultur handlar om allting från stuprör, ansvar och roller till eldsjälar och learning by doing. Varför vi gör vad vi gör är lika viktigt som vem som gör vad.

Vem?

Eldsjälar eller samarbete – vad passar egentligen bäst att lyfta fram i en organisation? Kanske är det både ock.

Hur?

Learning by doing, att våga göra fel och att dela med sig av lärdomar. Det är tre viktiga komponenter i en organisation som vill bli framgångsrik när det gäller digitalisering. Dessutom är det viktigt med ’’’tillåtande’’’ – att ingen medarbetare ska vara rädd för att ta initiativ som riskerar att misslyckas.

Så gör Mittköping

I Mittköping strävar man efter att skapa en flexibel organisation. Därför har Mittköping lagt stor vikt vid arbetet med grundläggande organisation, styrkedjan, ett systematiskt utvecklingsarbete utifrån vision och mål, och inte minst alla medarbetares attityder. Om vardagen för medborgare eller personal i Mittköping präglas av otydliga ramar, bristande rutiner eller icke fungerande strukturer, saknas också orken att vara flexibel. Att tillhandahålla tydliga strukturer är grunden för att uppbåda förändringskraft hos medarbetarna och uppmana till ett flexibelt tänkande där varje medarbetare förväntas göra skillnad.

Läs mer om flexibel organisation som bland annat innehåller detaljer om:

Exempel från kommuner i Sverige

Botkyrka

Ger förutsättningar för en lärande organisation

I juni 2017 antog utbildningsnämnden Strategi för barns och elevers lärande i en digital värld. Ett prioriterat område blir Förvaltningsövergripande och lokala stödstrukturer - Modeller för förvaltningsövergripande och lokala stödstrukturer behöver utvecklas dels för att öka kompetensen, dels för att kunna skala upp goda praktiker, modeller och innovationsmiljöer. Detta ger förutsättningar för en lärande organisation.

Läs mer..

Göteborg

Testar innan upphandling

Samverkan sker på olika nivåer, internt och externt, regionalt och lokalt. Kommunen har många eldsjälar som driver frågor både lokalt och centralt i staden, och man har erfarenhet av ett arbetssätt som innebär att man testar lösningar i verksamheten innan det fattas beslut om att upphandla.

Läs mer..

Halmstad

Samarbete skapar mervärde

Tillsammans är vi starkare och får större effekter av våra gemensamma insatser. Begreppet Tillsammans är ett ledord i kommunens styrmodell och via gemensamma kluster skapas förutsättningar för samarbete. Exempel på samarbete är vård- och omsorgsförvaltningarnas gemensamma projekt med kommunala bolag för stadsnät och bostadsbolag.

Läs mer..

Halmstad

Organisation med planeringsprocess

Halmstad arbetar med planeringsprocess - en lyckad metodik och ett arbete som krävs för att prioritera, planera och genomföra.

Läs mer..

Härryda

Tydlig ansvarsfördelning vem som gör vad

I Härryda kommun finns det tydlig ansvarsfördelning vem i styrkedjan som skall göra vad och hur arbetet ska utvärderas. Se exempel i tabellen för ansvarsfördelningen i Härryda.

Läs mer..

Karlskrona

Grundläggande och övergripande struktur för förändringsledning med mycket frihet

För Karlskrona är stabil flexibilitet nyckeln till framgång inom digitalisering och andra förändringsprocesser. Därför skapades en grundläggande och övergripande struktur för förändringsledning genom programmet Det Smarta Karlskrona, inom vilket det finns stort svängrum för utveckling utifrån kommunens vision och mål.

Läs mer..

Lidingö

Pragmatiskt arbete istället för stuprör

Det IT-strategiska, kommunövergripande arbetet bortom separata stuprör där pragmatiskt arbete löst utmaningar kring bl.a. e-arkiv, informationssäkerhet, e-tjänster, insyn och transparens.

Läs mer..

Linköping

Organisation

Organisationen är viktig för att nå ut till barn/elever och personal. Organisationen ska byggas för att vara ett så effektivt stöd som möjligt för verksamheten men också göra omvärldsanalys och planera för att se helheter.

Läs mer..

Linköping

Organisation

Organisationen är viktig för att nå ut till barn/elever och personal. Organisationen ska byggas för att vara ett så effektivt stöd som möjligt för verksamheten men också göra omvärldsanalys och planera för att se helheter.

Läs mer..

Malmö

Kollegiala nätverk

Den kultur som närs i Malmö handlar om lärande och delande. Detta kommer till uttryck i de kollegiala nätverk som organiseras i alla tre skolförvaltningarna i Malmö stad.

Läs mer..

Malmö

Systemspecifika experter

Organisation med systemspecifika experter, så kallade ÖSA-organisation (övergripande superanvändare).

Läs mer..

Mittköping

Strävar efter flexibel organisation

I Mittköping strävar vi efter att skapa en flexibel organisation. Därför har Mittköping lagt stor vikt vid arbetet med grundläggande organisation, styrkedjan, ett systematiskt utvecklingsarbete utifrån vision och mål, och inte minst alla medarbetares attityder.

Läs mer..

Nordmaling

Gjorde omtag när resultaten uteblev

Arbetet och resan i en kommun som tidigt var i framkant när det gäller satsningar för skolans digitalisering, men som inte fick de resultat som förväntades och därmed gjorde omtag. Man har också arbetat med en ny Digitaliseringsplan.

Läs mer..

Skellefteå

Med utveckling som en självklar del i verksamheten

Förankring och arbete med den egna organisationen för att få med alla på samma spår. Eldsjälar och viktiga nyckelpersoner är centrala för att lyckas med utvecklingsfrågor/införande Ett koncept med testbädd medför att man vågar misslyckas, lära nytt och/eller ompröva beslut Det finns även ett regionalt samarbete kring digitaliseringsfrågorna.

Läs mer..

Sollentuna

Vård/omsorg: Samarbete lyfts fram

Den lokala IT-organisationen bygger på samarbete och gemensamt ansvarstagande. En förutsättning för det är kunniga, drivna och modiga medarbetare samt en god förankring av arbetssättet i organisationen i övrigt.

Läs mer..

Sollentuna

Utbildning: Etablerad dela-kultur

I skolan finns en etablerad dela-kultur där användandet av digitala ytor och verktyg är självklar. Centralt placerad IKT-strateg som har ett helhetsgrepp kring satsningar, teknik och omvärldsbevakning. Stor pedagogisk och digital frihet har lett till att många av kommunens lärare besitter en hög kompetens och bidrar till att höja kollektivets kompetens.

Läs mer..

Stockholm

"IT-strategi för ett bättre lärande" är grundstommen i stadens självskattningsverktyg

För att öka den digitala mognaden och den digitala användningen i Stockholm stads skolor utvecklade staden ett eget självskattningsverktyg.

Läs mer..

Trelleborg

Bygga och flyga samtidigt

I Trelleborg har vi haft ett öppet sinnelag inför teknik. Vi har haft ett antal ”eldsjälar” som varit nyfikna, lyssnat in, sett sig omkring och tagit till sig mycket. Vi har skapat en kultur där vi har vågat testa och vågat misslyckas. Vi har byggt och flugit samtidigt.

Läs mer..

Uddevalla

Testmiljö för utvärdering

Genom förvaltningsgruppen för Google Suite träffas verksamheten och IT-avdelningen regelbundet för att utveckla och fånga upp utvecklingsförslag kring Googlemiljön. En testmiljö finns för att testa och utvärdera ny funktionalitet och för att systematisera arbetet med Google-miljön.

Läs mer..

Uppsala

Verksamhetsförankring och fokus på behov

Uppsala kommun har haft en lyckad upphandling och implementering av ett nytt dokumentationssystem för den kommunala grundskolan.

Läs mer..

Västerås

Skrotar stuprör och arbetar med brukarmedverkan

Arbetar strategiskt för att komma bort från stuprörstänk. Tar vara på “eldsjälar” men särskiljer ansvaret. Lång erfarenhet av implementerade tjänster. Behovsdriven utveckling med tydlig brukarmedverkan.

Läs mer..

Östersund

Satsar på testbädd för innovation

Kommunen har bland annat arbetat med frågor såsom mobil dokumentation i hemtjänst och wifi på särskilt boende. Arbetet fungerar som en testbädd för innovation och nytänk. Det var för övrigt ett medborgarförslag som resulterade i utbildning och dokumentation för personal samt wifi för brukare och anhöriga på särskilt boende.

Läs mer..


Den gamla statiska listan

Botkyrka: Ger förutsättningar för en lärande organisation

Arbetet pågår att ta fram en “Strategi för barns och elevers lärande i en digital värld” som ska till beslut i utbildningsnämnden i juni 2017. Ett prioriterat område blir Förvaltningsövergripande och lokala stödstrukturer - Modeller för förvaltningsövergripande och lokala stödstrukturer behöver utvecklas dels för att öka kompetensen, dels för att kunna skala upp goda praktiker, modeller och innovationsmiljöer. Detta ger förutsättningar för en lärande organisation.

Göteborg: Testar innan upphandling

Samverkan sker på olika nivåer, internt och externt, regionalt och lokalt. Kommunen har många eldsjälar som driver frågor både lokalt och centralt i staden, och man har erfarenhet av ett arbetssätt som innebär att man testar lösningar i verksamheten innan det fattas beslut om att upphandla.

Lidingö: Pragmatiskt arbete istället för stuprör

Det IT-strategiska, kommunövergripande arbetet bortom separata stuprör där pragmatiskt arbete löst utmaningar kring bl.a. e-arkiv, informationssäkerhet, e-tjänster, insyn och transparens.

Malmö vård/omsorg: Systemspecifika experter

Organisation med systemspecifika experter, så kallade ÖSA-organisation (övergripande superanvändare). Processägargrupper för vissa grupper.

Malmö utbildning: Sprider lärdomar

Lärande - spridning av lärdomar inom organisationen.

Nordmaling: Gjorde omtag när resultaten uteblev

Arbetet och resan i en kommun som tidigt var i framkant när det gäller satsningar för skolans digitalisering, men som inte fick de resultat som förväntades och därmed gjorde omtag. Man har också arbetat med en ny Digitaliseringsplan.

Skellefteå: Testbädd och regionalt samarbete

Förankring och arbete med den egna organisationen för att få med alla på samma spår. Eldsjälar och viktiga nyckelpersoner är centrala för att lyckas med utvecklingsfrågor/införande Ett koncept med testbädd medför att man vågar misslyckas, lära nytt och/eller ompröva beslut Det finns även ett regionalt samarbete kring digitaliseringsfrågorna

Sollentuna vård/omsorg: Samarbete lyfts fram

Den lokala IT-organisationen bygger på samarbete och gemensamt ansvarstagande. En förutsättning för det är kunniga, drivna och modiga medarbetare samt en god förankring av arbetssättet i organisationen i övrigt. I Sollentuna lyfter man fram samarbete och att arbeta tillsammans snarare än att enskilda hjältar och eldsjälar. Det handlar inte om att förringa individuella insatser utan om att många samverkande individuella insatser är det som ger långsiktig, stabil utveckling. Man har arbetat systematiskt med årlig planering, prioritering och transparens, vilket har bidragit till att den lokala IT-organisationen har ett stort förtroende hos ledning, kollegor och utförare. Det in sin tur är en viktig förutsättning för fortsatt utveckling.

Sollentuna utbildning: Etablerad dela-kultur

I skolan finns en etablerad dela-kultur där användandet av digitala ytor och verktyg är självklar. Centralt placerad IKT-strateg som har ett helhetsgrepp kring satsningar, teknik och omvärldsbevakning. Stor pedagogisk och digital frihet har lett till att många av kommunens lärare besitter en hög kompetens och bidrar till att höja kollektivets kompetens.

Uddevalla: Testmiljö för utvärdering

Google-förvaltningsgrupp - verksamhet och IT träffas för att utveckla och fånga upp utvecklingsförslag kring Googlemiljön. Testmiljö finns för att labba, utvärdera och systematisera.

Västerås: Skrotar stuprör och arbetar med brukarmedverkan

Arbetar strategiskt för att komma bort från stuprörstänk. Tar vara på “eldsjälar” men särskiljer ansvaret. Lång erfarenhet av implementerade tjänster. Behovsdriven utveckling med tydlig brukarmedverkan.

Östersund: Satsar på testbädd för innovation

Kommunen har bland annat arbetat med frågor såsom mobil dokumentation i hemtjänst och wifi på SÄBO. Arbetet fungerar som en testbädd för innovation och nytänk. Det var för övrigt ett medborgarförslag som resulterade i utbildning och dokumentation för personal samt wifi för brukare och anhöriga på SÄBO.