Skillnad mellan versioner av "Nyckelområden:1076"

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök
 
(10 mellanliggande versioner av 3 användare visas inte)
Rad 8: Rad 8:
 
*Vi har en gemensam process för strategisk utveckling
 
*Vi har en gemensam process för strategisk utveckling
 
*En övergripande målsättning med den digitala servicen (formulerad i program för e-samhälle, KS-beslut)
 
*En övergripande målsättning med den digitala servicen (formulerad i program för e-samhälle, KS-beslut)
 +
*Ett pågående arbete med att ta fram en servicepolicy.
 +
*Ett politiskt beslutat innovationsprogram.
 +
|Detaljer=SERVICEPOLICY
 +
Göteborgs Stad är en stor serviceorganisation. Stadsdelsförvaltningar, fackförvaltningar och bolag tillhandahåller tjänster inom allt från bostäder, miljö, skola/förskola, vård och omsorg, vattenförsörjning, kommunikationer och stadsplanering, till nöjen och fritid. Serviceutförandet i dessa tjänster har mycket stor påverkan på hur boende, besökare och företag upplever kvaliteten på respektive tjänst som helhet och i förlängningen förtroendet för stadens förmåga att leverera på det kommunala uppdraget.
 +
För att ytterligare tydliggöra stadens förhållningssätt i serviceuppdraget och förbättra arbetssätten utarbetas och fastställs en servicepolicy som ett som stöd för nämnder och styrelser.
 +
Syftet med att ta fram en servicepolicy är att ge samtliga verksamheter samma grund för serviceuppdraget. En servicepolicy vägleder medarbetare och ledare i arbetet med att skapa goda serviceupplevelser.
 +
Arbetet sker i nära samverkan mellan stadens förvaltning för Konsument och Medborgarservice och övriga verksamheter.
 +
 +
I staden är det viktigt att förtydliga vad målet effektiv och tillgänglig service innebär i serviceåtaganden och servicegrader. Det behöver förklaras både för att verksamheten ska kunna förstå och axla rollen som servicegivare och för att kommunens invånare ska veta vad de kan förvänta sig.
 +
En servicepolicy stödjer dessa strategier och fungerar som en utgångspunkt för stadens anställda i mötet med medborgarna. Syftet med en servicepolicy är att säkerställa likabehandling med fokus på bemötande och tillgänglighet.
 +
 +
INNOVATIONSPROGRAM
 +
Göteborgs Stad har ett politiskt beslutat Innovationsprogram. Göteborgs Stads innovationsprogram beskriver hur arbetet med att stärka organisationens innovationsförmåga ska bedrivas, och därmed bidra till ökad måluppfyllelse i Göteborgs Stads förvaltningar och bolag. Programmet berör också Göteborgs Stads roll i att bidra till ett starkt innovationssystem i Göteborgsregionen. Innovationsprocessen är ett verktyg för att nå mål i kommunens andra strategiska program och planer.
 +
 +
Målbild och mål för innovationsarbetet
 +
Med ett strategiskt och fokuserat innovationsarbete kan Göteborgs Stad samordna och prioritera sina resurser så att organisationen gör rätt saker, engagerar rätt aktörer och snabbare når önskad effekt.
 +
För att innovationsarbetet ska utvecklas behövs en gemensam målbild och gemensamma mål för innovationsarbetet som alla förvaltningar och bolag arbetar för att
 +
uppnå. Innovationsprocessen ska ses som ett verktyg för att skapa nytta för boende, besökare och näringsliv.
 +
 +
Målbild: Innovation skapar nytta för boende, besökare och näringsliv och bidrar till ett jämlikt och hållbart Göteborg.
 +
Mål:
 +
1.  Göteborgs Stad har ett strukturerat arbete för att driva innovation som säkerställer effekt och nytta i våra verksamheter utifrån gemensamma prioriteringar.
 +
2.  Medarbetare i Göteborgs Stads förvaltningar och bolag har goda förutsättningar att vara innovativa och utveckla verksamheten.
 +
3.  Göteborg ska vara erkänd som innovationsledande stad.
 +
 +
Indikatorer utvecklas till samtlig mål.
 +
 +
Fem strategier för att
 +
1. Fokusera innovationskraften
 +
2. Driva innovationsarbetet i samverkan
 +
3. Utveckla och förvalta processer, metoder och verktyg som stärker innovationsförmågan
 +
4. Odla en innovationsfrämjande organisationskultur
 +
5. Organisera Göteborgs Stads gemensamma innovationsarbete
 +
 +
 +
Figur 7: Målbild och mål för Göteborgs Stads innovationsprogram 2018-2023
 
}}
 
}}

Nuvarande version från 16 oktober 2017 kl. 13.40