Skillnad mellan versioner av "Nyckelområden:1013"

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök
(Skapade sidan med '{{Nyckelområden |Kommun=Uddevalla |Nyckelområde=Kompetens |Rubrik=Mötesplats ShowIT, återkommande lokala kompetensutvecklingsträffar för kollegialt lärande |Sammanfattn...')
 
Rad 4: Rad 4:
 
|Rubrik=Mötesplats ShowIT, återkommande lokala kompetensutvecklingsträffar för kollegialt lärande
 
|Rubrik=Mötesplats ShowIT, återkommande lokala kompetensutvecklingsträffar för kollegialt lärande
 
|Sammanfattning=ShowIT började 2011 som en mässa där elever och pedagoger från förskolan upp till vuxenutbildningen visade sitt arbete med IT i undervisningen. 2012 blev ShowIT både en mässa samt en kompetensutvecklingsdag där både externa föreläsare och lokala workshopledare inspirerade personalen i grundskolan och gymnasiet. Nästa steg blev Mötesplats ShowIT, som är återkommande kompetensutvecklingsträffar tre gånger per år där pedagoger från kommunens alla olika verksamheter visar och delar med sig av sina bästa tips till andra pedagoger. Mötesplats ShowIT är återkommande träffar i ett litet format. Syftet är främst att erbjuda kompetensutveckling genom att lyfta lokala projekt och visa hur IT används i vår vardagliga undervisning. Det är också tänkt som en trevlig träffpunkt där pedagoger möts, fikar, inspireras och inspirerar.
 
|Sammanfattning=ShowIT började 2011 som en mässa där elever och pedagoger från förskolan upp till vuxenutbildningen visade sitt arbete med IT i undervisningen. 2012 blev ShowIT både en mässa samt en kompetensutvecklingsdag där både externa föreläsare och lokala workshopledare inspirerade personalen i grundskolan och gymnasiet. Nästa steg blev Mötesplats ShowIT, som är återkommande kompetensutvecklingsträffar tre gånger per år där pedagoger från kommunens alla olika verksamheter visar och delar med sig av sina bästa tips till andra pedagoger. Mötesplats ShowIT är återkommande träffar i ett litet format. Syftet är främst att erbjuda kompetensutveckling genom att lyfta lokala projekt och visa hur IT används i vår vardagliga undervisning. Det är också tänkt som en trevlig träffpunkt där pedagoger möts, fikar, inspireras och inspirerar.
 +
|Detaljer='''Hur fick vi till modellen?'''
 +
 +
Verksamhetscheferna är med - har format en gemensam plan med gemensam nämnare - BETT-resa 2015 bidrog till en gemensam förståelse och att forma laget. Vid denna resa startades även IKT-smedjan.
 +
 +
Grundskolechef drog 2011 ihop de olika skolformerna till en mässa där vi skulle visa goda exempel från alla verksamheter och idén föddes att utbytet behöver vara mer regelbundet - vikten av att få till fler mötesplatser. Varje skolform har någon form av IKT-ansvarig/utvecklare med IKT-inriktning och det är dessa personer som samarbetar för att arrangera Mötesplats ShowIT ca 4 tillfällen pers termin
 +
 +
Relevant innehåll - sådant som behövs för att kunna utför sitt arbete
 +
 +
Goda lokala inspiratörer och eldsjälar, t ex Morgan Sandblom
 +
 +
IKT-smedjan - avstämningsmöte med IT-ansvariga och verksamhetschefer och IT-chef.
 +
 +
'''Hur arbetar vi med den idag?'''
 +
 +
Fem personer arbetar med IKT-utveckling för hela kommunen och ShowIt är något som håller dessa samman.
 +
 +
Basutbud beroende på system som används - och på olika nivåer
 +
 +
Självskattning hos pedagogerna och inventering hos eleverna ligger till grund för kompetensutvecklingen. Vi har även gjort enkäter till elever från mellanstadiet till gymnasiet där man kan se i vilken omfattning de digitala verktyg används inom olika ämnesområden. Verksamhetscheferna och enhetschefer tar del av resultatet och kan kan rekommendera sin anställda att gå utbildning.
 +
 +
Den egna personalen bidrar med sin kunskap för det “löpande underhållet”. Digitala enkäter till pedagoger och från förskola till vux kan ge en fingervisning om behoven. Vi har även gjort enkäter till elever från mellanstadiet till gymnasiet där man kan se i vilken omfattning de digitala verktyg används inom olika ämnesområden. Antal anmälningar till respektive workshop ger också signaler om vad vi behöver erbjuda vid kommande tillfällen. GAPP har varit ett tema senaste året. Ändrad läroplan "ger" temat programmering osv.
 +
 +
Vi når ca 20% av pedagogerna per tillfälle vilket vi anser är en bra siffra.
 +
 +
'''Modell/arbetsmetod'''
 +
 +
Mötesplats ShowIT Återkommande lokala kompetensutvecklingsträffar för kollegialt lärande - från förskolan upp till vuxenutbildningen Sedan 2011 en arena för pedagoger, skolledare, elevhälsa m.fl. att dela digital utveckling, skolutveckling och goda idéer. Återkommande träffar 3-4 ggr/termin riktade till alla personal från förskola till vuxenutbildning. Utgår från idén att lära varandra och att lära andra det som är självklart för en själv.
 +
 +
'''Beslut'''
 +
 +
Beslut av verksamhetschefer från samtliga skolformer.
 +
 +
'''Organisation'''
 +
 +
Verksamhetsansvariga från samtliga fyra skolformer samt webbredaktör för Förskola/Grundskola ansvarar för att planera och genomföra dessa tillfällen. Verksamhetschefer deltar regelbundet i förvaltningens gemensamma IKT-arbete och säkerställer att varje verksamhet har ett IKT-program. Ger ekonomiska förutsättningar för verkställande av IKT-programmen.
 +
 +
'''Mål syfte effekt'''
 +
 +
Syftet är främst att erbjuda kompetensutveckling genom att lyfta lokala projekt och visa hur IT används i vår vardagliga undervisning. Det är också tänkt som en trevlig träffpunkt där pedagoger möts, fikar, inspireras och inspirerar.
 +
 +
'''Förankring i [[Hela styrkedjan med|styrkedja]]'''
 +
 +
Övergripande IKT-program för alla skolformer och för respektive skolform.
 +
 +
Ett gemensamt IKT-program för hela BoU samt ett mer verksamhetsinriktat på respektive verksamhetsform.
 +
 +
Förankrat via IKT-smedjan, bestående av Förvaltningschef, Verksamhetschefer för Förskola, Grundskola, Gymnasiet samt Vuxenutbildningen, verksamhetsansvariga samt chef och verksamhetsanknutna från IT-avdelning träffas för att kunna tänka strategiskt, verksamhetsutveckling, lösa stort och smått
 +
 +
'''Beskrivning'''
 +
 +
Mötesplats ShowIT - sedan 2011 en arena för pedagoger, skolledare, elevhälsa m.fl att dela digital utveckling, skolutveckling och goda idéer. Återkommande träffar 3-4 ggr/termin riktade till alla personal från förskola till vuxenutbildning. Utgår från idén att lära varandra och att lära andra det som är självklart för en själv.  Vid varje tillfälle finns ett antal olika workshops att välja på. Minst en workshop för varje skolform men oftast fler. Lokaler som används är i en av kommunens gymnasieskolor och fika ordnas av ett av gymnasieprogrammen. Då grundskola, gymnasiet och vux alla gått över till GAFE finns t ex i dagsläget ett flertal workshop kring olika delar av GAFE från grund till mer avancerade områden. Då det gäller förskolan ser vi att vi behöver få barnen mer delaktiga i dokumentation av sitt eget lärande och erbjuder olika workshop kring detta  Varje skolform har någon form av IKT-ansvarig/utvecklare med IKT-inriktning etc och samarbetet började inför  ShowIT-mässan  2011 ( en mässa där elever och pedagoger från förskolan upp till vuxenutbildningen visade sitt arbete med IT i undervisningen både  för kommunens elever och lärare samt för allmänheten)
 +
 +
Detta samarbete har sedan fortsatt då vi såg en stor vinst i att ha verksamhetsöverskridande kompetensutvecklingstillfällen.
 +
 +
'''Spridning/överspridning'''
 +
 +
Då verksamhetsansvariga från varje skolform regelbundet träffas för att arrangera dessa träffar skapas många tillfällen till samarbete och erfarenhetsutbyten mellan denna grupp. Vid Mötesplats ShowIT erbjuds olika workshop och några teman för förskola kan även passa för pedagoger från Särvux m fl.
 +
 +
Både grundskola gymnasie- och vuxenutbildningen arbetar i G-suite, man har mer att lära av varandra om man nyttjar samma verktyg och ges samma förutsättningar, vi lär av varandras erfarenheter. Förskolan har som mål att arbeta mer inom Googles inom en snar framtid. Redan innan GAFE såg vi att det fanns många verksamhetsöverskridande gemensamma teman och program. Förskolan, gymnasiesärskola och särvux kunde t ex ha samma teman och även grundskola/vux etc, men det faktum att tre skolformer nu använder Googles tjänster har blivit en framgångsfaktor. kommunen är inne i en process med ny upphandling av  IT-stöd för barn och elevhälsa och då denna är klar  kommer även förskolan att använda detta IT-stöd för viss dokumentation vilket medför att förskolan också  kan använda GAPP för pedagoger.
 +
 +
'''Hur får vi den att leva vidare? / Uppföljning'''
 +
 +
''Förskola:''
 +
 +
All pedagogisk personal inom förskolan besvarar årligen en digital enkät för Självskattning IKT. Frågorna i denna enkät är utformade utifrån de mål som ställts i förskolans IKT-program (vi har använt LIKA som inspiration till enkäten). Utifrån svaren på denna enkät skapar respektive Förskolechef en handlingsplan för behov av åtgärder för kompetensutveckling. Vi kan då även se inom vilka områden vi bör erbjuda olika workshop.
 +
 +
''Grundskola, gymnasiet och Vuxenutbildningen:''
 +
 +
Enkäter till pedagoger och även till elever har varit en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Kommunikation med rektorer är också en viktig del då vi sammanställer utbudet av workshop.
 +
 +
Det faktum att man nu arbetar med GAFE från grundskolan till vux skapar “naturliga” teman för workshop. I en kommun finns ju många verksamhetsgemensamma program, så behovet av kompetensutveckling för nyanställda och fortbildning vid nya eller ändrade funktioner i program är ju konstant.
 +
 +
'''Ledningsgrupp:'''
 +
 +
Samtliga verksamhetschefer står bakom formen för kompetensutveckling och formen utvärderas och anpassas efter de diskussioner som regelbundet förs i IKT-smedjan
 +
 +
'''Erfarenhet'''
 +
 +
Vi har sett ett högre deltagarantal i början av terminerna, då man ofta har ny personal som har ett stort behov att lära sig olika program och plattformar. Hittills har vi haft olika veckodagar men troligtvis kommer vi att ha en fast veckodag från ht-17 (t ex ”första lovfria tisdagen i varje månad”) Viktigt att rektorer har med dessa träffar i sina kalendarium.
 
}}
 
}}

Versionen från 1 augusti 2017 kl. 17.32