Skillnad mellan versioner av "Nyckelområden:1008"

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök
(Ersätter sidans innehåll med '{{Nyckelområden |Kommun=Malmö |Nyckelområde=Organisation och kultur |Rubrik=Systemspecifika experter och kollegiala nätverk |Sammanfattning=Organisation med s...')
Rad 7: Rad 7:
 
Den kultur som närs i Malmö handlar om lärande och delande. Detta kommer till uttryck i de kollegiala nätverk som organiseras i alla tre skolförvaltningarna i Malmö stad.
 
Den kultur som närs i Malmö handlar om lärande och delande. Detta kommer till uttryck i de kollegiala nätverk som organiseras i alla tre skolförvaltningarna i Malmö stad.
  
 
 
Roll & Ansvarsbeskrivning för ett system som ingår i konceptet ÖSA-organisationen
 
 
Systemägare:
 
Ange mål/syfte och direktiv för IT-stöd och system,
 
Ange kostnadsram/budget för drift av IT-stöd och system,
 
Säkerställa en fungerande förvaltningsorganisation och tillse att nödvändiga resurser ställs till systemförvaltarens förfogande,
 
Svara för att IT-stöd och system följer gällande lagstiftning och säkerhetspolicy,
 
Är ordförande vid styrgrupp IT-stöd och system,
 
Ansvarar för agenda inför mötet styrgrupp IT-stöd och system.
 
 
Controller:
 
Ta fram förslag på budget,
 
Leda möte med debiteringen,
 
Leda möte med avgiftshandläggarna gällande regelverk,
 
Leda möte med ekonomerna gällande datauttag,
 
 
Systemförvaltare:
 
Upprätta tidplaner för löpande förvaltningsarbete,
 
Upprätta körplaner för systemet,
 
Arbeta med säkerhets- och teknikfrågor – Ifacts,
 
Vara uppdaterade i verksamhetsfrågor inom SoL, LSS och HSL,
 
Ha dialog med verksamheten om utvecklingsidéer av system,
 
Medverka i arbets- och utvecklingsgrupper,
 
Koordinera tester av nya funktioner,
 
Förbereda inför uppdateringar och vara kontaktperson mot IT-drift och leverantör,
 
Begär offerter på beslutade systemförändringar,
 
Beställer beslutade systemförändringar inom tilldelat mandat,
 
Underhåller systemets förvaltningsregelverk,
 
Leder ÖSA-möten,
 
Vara ett stöd för ÖSA (supportfunktion),
 
Samordna utbildning för ÖSA,
 
Ansvara för att grunduppgifter hålls à jour,
 
Ansvara för att bevaka avtal,
 
Omvärldsbevaka,
 
I samråd med systemägare förbereda agenda inför styrgrupp IT-stöd och system,
 
Är sekreterare, deltar och rapporterar på styrgruppen för IT stöd och system samt upprättar nödvändiga rapporter inför dessa möten,
 
Medverka vid upprättande av budget,
 
Bedriva kvalitetsuppföljning.
 
 
Till vissa system finns även en Processägargrupp. Processägargruppen har i ett av Hälsa och omsorgs systemen:
 
Ansvar för själva processerna i systemet, deras funktioner, utveckling och uppföljning av dem.
 
Tillsammans har gruppen mandat och befogenhet att fatta beslut i frågor som rör detta arbete.
 
Gruppen består av personer med varierande ordinarie arbetsuppgifter och bakgrund för att vi ska få så många aspekter som möjligt när vi arbetar med processerna.
 
 
Övergripande superanvändare - ÖSA:
 
Avdelningschef ansvarar för att utse ÖSA,
 
Tre ÖSA per förvaltning. En ÖSA per område: bistånd, verksamhet och HSL,
 
Ha kunskap om hur verksamheten och systemet fungerar,
 
Huvudansvar för sin del i ÖSA-uppdraget men även ha kunskap inom övriga område,
 
Ansvara för en fungerande SA-organisation i förvaltningen,
 
Ansvara för att det finns SA under semesterperioderna,
 
Ansvara för att SA organisationen fungerar med regelbundna träffar i sin förvaltning,
 
Tillse att SA i sin förvaltning har de kunskaper som krävs för att klara sitt uppdrag.
 
Ansvara för att endast aktuella personer har SA-rollen i sin förvaltning,
 
Samordna felanmälningarna i sin förvaltning,
 
Ansvara för att det finns ett fungerande nätverk i sin förvaltning för att ge systeminformation till alla verksamheter,
 
Ansvara att ledning blir informerad om nyheter,
 
Medverka på centrala ÖSA möten med systemförvaltare,
 
Utbilda och informera förvaltningens superanvändare,
 
Tilldela behörigheter,
 
Ha ett huvudansvar att samordna utbildningsinsatser inom förvaltningen,
 
Sammanställa och skicka ändringar/nya chefer, verksamheter och kostnadsställen till supportmailen,
 
Ansvara för felmarkering av felaktig anteckning i system om ordinarie personal inte är kvar i verksamheten,
 
Omvärldsbevaka,
 
Ansvara för att kvalitetskontroller utförs.
 
 
Superanvändare - SA:
 
SA ska vid behov ersätta ÖSA inom förvaltningen, ej på ÖSA möte,
 
Vara ett stöd för förvaltningens användare (supportfunktion),
 
Löpande hålla kontakter med användarna, ta emot information om fel, brister och behov,
 
Närvara vid SA-möten i förvaltningen,
 
Rätta eventuella felaktigheter utifrån sin behörighet eller kontakta ÖSA,
 
Hålla sig a-jour med nya funktioner inför uppdateringar,
 
Samarbeta med övriga SA inom sin förvaltning,
 
Tilldela behörigheter i system där det finns dataurvalsgrupper.
 
 
Ombud:
 
Vara ett stöd på sin arbetsplats för användarna (supportfunktion),
 
Fånga upp fel, brister och behov från arbetsplatsens användare,
 
Hålla sig à-jour med nya funktioner inför uppdateringar,
 
Vara kontaktperson gentemot förvaltningens superanvändare.
 
 
Sektionschefens ansvar:
 
Ansvara för att personalen får adekvat utbildning i systemen innan behörighet tilldelas,
 
Ansvara för att skapa och avsluta behörigheter för personal.
 
  
 
}}
 
}}

Versionen från 15 oktober 2017 kl. 22.10

Kommun Malmö Till kommunsidan
Nyckelområde Organisation och kultur Till nyckelområdets huvudsida

Systemspecifika experter och kollegiala nätverk

Sammanfattning

Organisation med systemspecifika experter, så kallade ÖSA-organisation (övergripande superanvändare).

Den kultur som närs i Malmö handlar om lärande och delande. Detta kommer till uttryck i de kollegiala nätverk som organiseras i alla tre skolförvaltningarna i Malmö stad.

Detaljer