Skillnad mellan versioner av "Nyckelområden:1008"

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök
Rad 3: Rad 3:
 
|Nyckelområde=Organisation och kultur
 
|Nyckelområde=Organisation och kultur
 
|Rubrik=Systemspecifika experter och kollegiala nätverk
 
|Rubrik=Systemspecifika experter och kollegiala nätverk
|Sammanfattning=Organisation med systemspecifika experter, så kallade ÖSA-organisation (övergripande superanvändare). Processägargrupper för vissa grupper.
+
|Sammanfattning=Organisation med systemspecifika experter, så kallade ÖSA-organisation (övergripande superanvändare).  
  
 
Den kultur som närs i Malmö handlar om lärande och delande. Detta kommer till uttryck i de kollegiala nätverk som organiseras i alla tre skolförvaltningarna i Malmö stad.
 
Den kultur som närs i Malmö handlar om lärande och delande. Detta kommer till uttryck i de kollegiala nätverk som organiseras i alla tre skolförvaltningarna i Malmö stad.
 +
 +
 +
 +
Roll & Ansvarsbeskrivning för ett system som ingår i konceptet ÖSA-organisationen
 +
 +
Systemägare:
 +
Ange mål/syfte och direktiv för IT-stöd och system,
 +
Ange kostnadsram/budget för drift av IT-stöd och system,
 +
Säkerställa en fungerande förvaltningsorganisation och tillse att nödvändiga resurser ställs till systemförvaltarens förfogande,
 +
Svara för att IT-stöd och system följer gällande lagstiftning och säkerhetspolicy,
 +
Är ordförande vid styrgrupp IT-stöd och system,
 +
Ansvarar för agenda inför mötet styrgrupp IT-stöd och system.
 +
 +
Controller:
 +
Ta fram förslag på budget,
 +
Leda möte med debiteringen,
 +
Leda möte med avgiftshandläggarna gällande regelverk,
 +
Leda möte med ekonomerna gällande datauttag,
 +
 +
Systemförvaltare:
 +
Upprätta tidplaner för löpande förvaltningsarbete,
 +
Upprätta körplaner för systemet,
 +
Arbeta med säkerhets- och teknikfrågor – Ifacts,
 +
Vara uppdaterade i verksamhetsfrågor inom SoL, LSS och HSL,
 +
Ha dialog med verksamheten om utvecklingsidéer av system,
 +
Medverka i arbets- och utvecklingsgrupper,
 +
Koordinera tester av nya funktioner,
 +
Förbereda inför uppdateringar och vara kontaktperson mot IT-drift och leverantör,
 +
Begär offerter på beslutade systemförändringar,
 +
Beställer beslutade systemförändringar inom tilldelat mandat,
 +
Underhåller systemets förvaltningsregelverk,
 +
Leder ÖSA-möten,
 +
Vara ett stöd för ÖSA (supportfunktion),
 +
Samordna utbildning för ÖSA,
 +
Ansvara för att grunduppgifter hålls à jour,
 +
Ansvara för att bevaka avtal,
 +
Omvärldsbevaka,
 +
I samråd med systemägare förbereda agenda inför styrgrupp IT-stöd och system,
 +
Är sekreterare, deltar och rapporterar på styrgruppen för IT stöd och system samt upprättar nödvändiga rapporter inför dessa möten,
 +
Medverka vid upprättande av budget,
 +
Bedriva kvalitetsuppföljning.
 +
 +
Till vissa system finns även en Processägargrupp. Processägargruppen har i ett av Hälsa och omsorgs systemen:
 +
Ansvar för själva processerna i systemet, deras funktioner, utveckling och uppföljning av dem.
 +
Tillsammans har gruppen mandat och befogenhet att fatta beslut i frågor som rör detta arbete.
 +
Gruppen består av personer med varierande ordinarie arbetsuppgifter och bakgrund för att vi ska få så många aspekter som möjligt när vi arbetar med processerna.
 +
 +
Övergripande superanvändare - ÖSA:
 +
Avdelningschef ansvarar för att utse ÖSA,
 +
Tre ÖSA per förvaltning. En ÖSA per område: bistånd, verksamhet och HSL,
 +
Ha kunskap om hur verksamheten och systemet fungerar,
 +
Huvudansvar för sin del i ÖSA-uppdraget men även ha kunskap inom övriga område,
 +
Ansvara för en fungerande SA-organisation i förvaltningen,
 +
Ansvara för att det finns SA under semesterperioderna,
 +
Ansvara för att SA organisationen fungerar med regelbundna träffar i sin förvaltning,
 +
Tillse att SA i sin förvaltning har de kunskaper som krävs för att klara sitt uppdrag.
 +
Ansvara för att endast aktuella personer har SA-rollen i sin förvaltning,
 +
Samordna felanmälningarna i sin förvaltning,
 +
Ansvara för att det finns ett fungerande nätverk i sin förvaltning för att ge systeminformation till alla verksamheter,
 +
Ansvara att ledning blir informerad om nyheter,
 +
Medverka på centrala ÖSA möten med systemförvaltare,
 +
Utbilda och informera förvaltningens superanvändare,
 +
Tilldela behörigheter,
 +
Ha ett huvudansvar att samordna utbildningsinsatser inom förvaltningen,
 +
Sammanställa och skicka ändringar/nya chefer, verksamheter och kostnadsställen till supportmailen,
 +
Ansvara för felmarkering av felaktig anteckning i system om ordinarie personal inte är kvar i verksamheten,
 +
Omvärldsbevaka,
 +
Ansvara för att kvalitetskontroller utförs.
 +
 +
Superanvändare - SA:
 +
SA ska vid behov ersätta ÖSA inom förvaltningen, ej på ÖSA möte,
 +
Vara ett stöd för förvaltningens användare (supportfunktion),
 +
Löpande hålla kontakter med användarna, ta emot information om fel, brister och behov,
 +
Närvara vid SA-möten i förvaltningen,
 +
Rätta eventuella felaktigheter utifrån sin behörighet eller kontakta ÖSA,
 +
Hålla sig a-jour med nya funktioner inför uppdateringar,
 +
Samarbeta med övriga SA inom sin förvaltning,
 +
Tilldela behörigheter i system där det finns dataurvalsgrupper.
 +
 +
Ombud:
 +
Vara ett stöd på sin arbetsplats för användarna (supportfunktion),
 +
Fånga upp fel, brister och behov från arbetsplatsens användare,
 +
Hålla sig à-jour med nya funktioner inför uppdateringar,
 +
Vara kontaktperson gentemot förvaltningens superanvändare.
 +
 +
Sektionschefens ansvar:
 +
Ansvara för att personalen får adekvat utbildning i systemen innan behörighet tilldelas,
 +
Ansvara för att skapa och avsluta behörigheter för personal.
  
 
}}
 
}}

Versionen från 15 oktober 2017 kl. 22.00