Botkyrka - Organisation och kultur

Från Mittköping
Version från den 16 oktober 2017 kl. 13.30 av Jal (Diskussion | bidrag)
Hoppa till:navigering, sök
Kommun Botkyrka Till kommunsidan
Nyckelområde Organisation och kultur Till nyckelområdets huvudsida

Ger förutsättningar för en lärande organisation

Sammanfattning

I juni 2017 antog utbildningsnämnden “Strategi för barns och elevers lärande i en digital värld” Ett prioriterat område blir Förvaltningsövergripande och lokala stödstrukturer - Modeller för förvaltningsövergripande och lokala stödstrukturer behöver utvecklas dels för att öka kompetensen, dels för att kunna skala upp goda praktiker, modeller och innovationsmiljöer. Detta ger förutsättningar för en lärande organisation.

Detaljer

i vår strategi har vi formulerat följande prioriterad områden


Det är nödvändigt att organisation och medarbetare i sina roller ges förutsättningar för de utvecklingsprocesser och förväntningar som strategin lyfter fram. Därför har följande prioriterade områden identifierats. De konkretiseras i handlingsplanen som tas fram under 2017.

● Digital litteracitet och didaktik

● Kompetens och strategisk kompetens

● Källkritik

● Pedagogiska resurser

● Sociala medier och ungas integritet på nätet

● Förvaltningsövergripande och lokala stödstrukturer

● Skapande och medskapande

Förväntningar För att uppnå målen och därigenom nyttja digitaliseringens potential för ökad måluppfyllelse och likvärdighet i Botkyrkas förskolor och skolor behöver för-valtningens olika nivåer medverka och samverka. Strategin tydliggör vilka förväntningar som ställs på de olika nivåerna för att nå samsyn och utveckling i hela förvaltningen.

Så här har vi formulerat förväntningar för våra Rektorer och förskolechefer

- Förväntas ha adekvat förmåga att strategiskt leda digitalt utvecklingsar- bete på sin enhet. - Förväntas ha kunskap om teorier, forskning och beprövad erfarenhet kopplad till det digitala fältet för att kunna driva och leda det digitala ut- vecklingsarbetet på enhetsnivå. - Förväntas följa upp och stödja pedagoger i det digitala utvecklingsarbetet med sikte på utbildningens kvalitet och likvärdighet. - Förväntas - Förväntas driva, följa och utvärdera det digital utvecklingsarbetet för undervisning och lärande så att progression skapas och synliggörs. - Förväntas skapa en lokal handlingsplan för att stödja lärandet utifrån den egna enhetens förutsättningar.Läs mer: Strategi för barns och elevers lärande i en digital värld