Botkyrka - Organisation och kultur

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök
Kommun Botkyrka Till kommunsidan
Nyckelområde Organisation och kultur Till nyckelområdets huvudsida

Ger förutsättningar för en lärande organisation

Sammanfattning

I juni 2017 antog utbildningsnämnden “Strategi för barns och elevers lärande i en digital värld” Ett prioriterat område blir Förvaltningsövergripande och lokala stödstrukturer - Modeller för förvaltningsövergripande och lokala stödstrukturer behöver utvecklas dels för att öka kompetensen, dels för att kunna skala upp goda praktiker, modeller och innovationsmiljöer. Detta ger förutsättningar för en lärande organisation.

Detaljer

i vår strategi har vi formulerat följande prioriterad områden


Det är nödvändigt att organisation och medarbetare i sina roller ges förutsätt- ningar för de utvecklingsprocesser och förväntningar som strategin lyfter fram. Därför har följande prioriterade områden identifierats. De konkretiseras i hand- lingsplanen som tas fram under 2017.

● Digital litteracitet och didaktik Barn, elever och personal behöver ges förutsättningar att utveckla en större digital litteracitet. De behöver också få större medvetenhet om och förståelse för den digitala litteracitetens vikt och betydelse i en di- gital samtid och framtid. ● Kompetens och strategisk kompetens Pedagoger, skolledare och förvaltningsledning behöver ges förutsätt- ningar att utveckla en adekvat digital kompetens. Förvaltningsledning, och skolledare behöver även få förutsättningar för att utveckla en ade- kvat strategisk kompetens för att leda utvecklingsarbete kopplat till di- gitaliseringen. ● Källkritik Barn, elever och personal behöver få förutsättningar för att ha en kri- tisk hållning till information och att öva upp sitt källkritiska tänkande. ● Pedagogiska resurser Tillgången till digitala verktyg, kompensatoriska hjälpmedel, läromedel och lärresurser i och utanför förskola och skola, oberoende av tid, plats behöver utökas. ● Sociala medier och ungas integritet på nätet Barn, elever och personal behöver ges förutsättningar att få större medvetenhet om sociala mediers betydelse i dagens demokratiprocesser och kommunikationslandskap. Den personliga integriteten behöver värnas. Det förutsätter mer kunskap om hur sociala medier och andra digitala ytor används, tolkas och uppfattas på ett ansvarsfullt, etiskt och säkert sätt. ● Förvaltningsövergripande och lokala stödstrukturer Förvaltningsövergripande modeller och lokala stödstrukturer behöver utvecklas dels för att öka kompetensen, dels för att kunna skala upp goda praktiker, modeller och innovationsmiljöer. Detta ger förutsätt- ningar för en lärande organisation. ● Skapande och medskapande Modeller och strukturer behöver tas fram för att stödja barn och elevers skapande och medskapande inom både nya och befintliga fält såsom Makerspace, entreprenöriellt lärande och spelifiering. På så vis skapas bryggor mellan det informella och det formella lärandet.

Läs mer på https://www.botkyrka.se/barn--utbildning/larande-i-en-digital-varld/strategi-for-larande-i-en-digital-varld.html