Ledarskap

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök

Ledarskap

Maja Ledarskap.png

Vad?

Engagemang runt gemensamma mål som är väl kända. Strategi som tydliggör vilka förväntningar som ställs på de olika chefsnivåerna i kommunen. Chefer ger förutsättningar till verksamheten att arbeta med utvecklingsarbete.

Vem?

Förmåga att strategiskt leda digitalt utvecklingsarbete. Mod och öppenhet att testa nya metoder och arbetssätt. Förmåga att gå från ord till handling.

Hur?

Chefer förväntas driva utveckling men det ställs samtidigt krav på uppföljning och utvärdering. Alla chefer och ledare får samma grundläggande introduktion och utbildning. Via utvecklingsavdelningen organiseras bland annat ”Digitalt ledarskap” vars syfte är att höja kompetensnivån inom digitaliseringsarbetet, men kanske främst att fungera som en kollegial mötesplats för erfarenhetsutbyte och diskussionsarena.Introbild-leda-1024px.jpg

Så gör Mittköping

Mittköping

Modigt digitalt ledarskap

Samarbete analogt digitalt illustration bildbank maja.png

I Mittköping kliver ledningen fram och visar att “vi har bestämt oss”. Ledningen visar öppenhet och ger stöd till att testa och prova på nya utvecklingsprojekt. Ledarskapet har en gedigen grund att stå på, brinner för förändring och visar med all tydlighet ut riktningen. Ledningens uppgift är att tala om vad och verksamheten tar sedan fram hur.

Läs mer..Kommunernas berättelser.jpg

Exempel från kommuner i Sverige

Botkyrka

Nyttja digitaliseringens potential

För att uppnå målen och därigenom nyttja digitaliseringens potential för ökad måluppfyllelse och likvärdighet i Botkyrkas förskolor och skolor behöver förvaltningens olika nivåer medverka och samverka. Strategin tydliggör vilka förväntningar som ställs på de olika nivåerna för att nå samsyn och utveckling i hela förvaltningen.

Läs mer..

Halmstad

Utvecklande ledarskap (UL) skapar delaktighet, motivation och kreativitet

Utvecklande Ledarskap (UL) är ett förhållningssätt som handlar om att stärka vars och ens personliga ledarskap och bidra till att utveckla beteenden som skapar delaktighet, motivation och kreativitet. Utvecklande ledarskap är således ett sätt att utveckla vår kultur i den riktning vi önskar.

Läs mer..

Härryda

Gränsöverskridande samarbete i ledningsgruppen

I kommunen arbetar IT-chef och direktör i samma ledningsgrupp. Direktören tar ansvar för IT-frågorna. Förskolechefer och rektorer är nyckelpersoner. Ett konstaterande är att det är viktigt att vara generös med tid.

Läs mer..

Linköping

Ledarutbildningar

Utbildningar för samtliga förskolechefer, rektorer och förstelärare.

Läs mer..

Malmö

Stöd för digitalt ledarskap

Inom Malmö Stad har utvecklingsavdelningen Pedagogisk Inspiration ett ledarskapsstöd för rektorer. Denna resurs handlar dels om att stöd i kritiska situationer, dels om förändringsarbete.

Läs mer..

Nordmaling

Situationsanpassat ledarskap

Samarbete och engagemang runt gemensamma mål genomsyrar ledarskapet. Organisationens storlek kräver en helhetssyn där vi undviker detaljstyrning och främjar medarbetarskapet. Decentralisering, flexibilitet och ett systematiskt kvalitetsarbete genomsyrar all verksamhet.

Läs mer..

Skellefteå

Engagerat ledarskap med digitalisering och utveckling i fokus

Inom Socialkontorets verksamhet är ledningsgruppen öppen för att testa och vara med i utvecklingsprojekt. Man har även modet att fatta beslut och kliva fram och visa att ”vi har bestämt oss”. Möjligheten att vara med och utveckla och testa nya produkter/tjänster inom digitalisering leder ofta till insikter om behovet av förändrat arbetssätt.

Inom Skellefteås äldreomsorg har ett omfattande förbättringsarbete påbörjats och de första stegen till en kulturförändring har också tagits – en kulturförändring som gör verksamheten redo att möta framtiden. En stor del av förändringsarbetet ligger i ledarskapet. Att leda i förändring handlar för Skellefteås äldreomsorg bland annat om att ha följsamhet till det som bestämts,att gå från ord till handling och att mäta för att göra. Det hela bygger också på ett coachande förhållningssätt i ledarskapet utifrån en coachingmodell som tagits fram för verksamheten. De första åren av den påbörjade kulturförändringen är beskrivna i en skrift, däri finns också coachingmodellen: Jag vill kunna klara mig själv och leva livet bäst möjligt - Handlingskraft för storskalig förändring i komplexa system i en kommun.

Främjande faktorer inom ledarskap är att: prioritera verksamhetsnära utveckling tillsammans med verksamheten. Involvera de politiska-, fackliga- och brukarföreträdare i frågor kring digitaliseringen i ett tidigt skede. Ställa krav på uppföljning och målstyrning och följsamheten till det som är beslutat och ”om den väg som valts, tar oss till målet”. Skellefteå arbetar bland annat med Hörnstensmodellen och erfarenheten visar att utvecklingsarbetet utan engagerat ledarskap är waste. Hörnstenarna vilar på ett fundament av engagerat ledarskap. Ett engagerat ledarskap bygger på att högsta ledningen i organisationen genomsyrar verksamheten med sitt stöd i förbättringsarbetet.

Läs mer..

Sollentuna

Ledarskap

Sollentuna kommun har en ledarskapspolicy, som alla chefer ska omvandla från ord till handling. Vi arbetar i enlighet med det transformerande ledarskapet, som består av fem utmaningar

Läs mer..

Trelleborg

Ett modigt, engagerat och tillåtande ledarskap

Utvecklingsarbete kräver en engagerad ledning som tar täten och driver frågan framåt. I digitaliseringsresan har Trelleborgs ledarskap präglats av mod, nyfikenhet och engagemang. Det har också funnits en hög tolerans - det har varit tillåtet att prova, tillåtet att göra fel. En ny ledarskapspolicy är på gång att antas i kommunen.

Läs mer..

Uddevalla

Digitalisering med likvärdighet

I Uddevalla finns ett långsiktigt och tydligt prioriterat politiskt mål om att digitalisera skolan utifrån en målsättning om likvärdighet. Samtidigt är det ett fantastiskt samarbete mellan IT (chef och personal) med alla skolformers chefer och verksamhetsansvariga. Det finns mod bland verksamhetschefer för att bryta mönster, sätta helheten före den egna verksamheten, i syfte att skapa likvärdighet i alla skolår. Man har ett systematiskt kvalitetsarbete som bygger på att varje skola sätter upp sina egna aktiviteter för läsåret med fokus på användandet och lärandet (t.ex bedömning för lärande). Viktigt att tänka på hur digitala verktyg kan stödja alla typer av prioriterade mål.

Läs mer..

Umeå

Ledarskap genom medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar

I Umeå kommun ska allt arbete utgå från en kommungemensam plattform som består av en vision, verksamhetsidé och värdegrund. Vi ska ha en gemensam syn på vårt uppdrag, oavsett i vilken verksamhet vi arbetar. Detta har formulerats i en gemensam värdegrund:

  • Medborgarfokus: Vi skapar värde för dem vi finns till för.
  • Öppenhet: Vi är tillgängliga, tydliga och lyssnar med omtanke.
  • Tillit: Vi har förtroende för varandra och vår förmåga att möta utmaningar.
  • Ständiga förbättringar: Vi utvecklas positivt genom ständiga förbättringar och förnyelse.

Läs mer..