Kommun:Trelleborg

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök


Trelleborg

Introduktion

Trelleborgs kommun ligger i framkant när det gäller digitalisering. Det största steget att ta är att ändra förhållningssätt och att våga prova nya sätt att arbeta. Bland annat har Trelleborg infört en handläggarrobot - individuell helt digitaliserad handläggning. Användarna får beslut 20 sekunder efter ansökan skickats in - och lösningen går att använda till mycket mer än enbart för att hantera ansökningar.

Trelleborgs kommun fick utmärkelsen Guldlänken 2017 för sitt nya arbetssätt med försörjningsstöd. Genom digitala lösningar har handläggningstiden minskat från tio dagar till max ett dygn.

Hjältar

Arlinda Haxhiu

Roll i kommunen: Medarbetare på enheten för teknik och utveckling
Läs merMarkus Olsson

Roll i kommunen: Medarbetare på enheten för teknik och utveckling
Läs mer

Wikiredaktörer

Patrik Nyström

Roll i kommunen: Informationssekreterare
Läs mer


Infrastruktur

Edit symbol.jpg

Fokus på mobilt arbetssätt

Till huvudsida för nyckelområde Infrastruktur

Trelleborg satsar på god infrastruktur för att möjliggöra ett mobilt arbetssätt. Flera verksamheter och samlingslokaler har trådlöst nätverk och det ingår i planeringen vid all om- och nybyggnad. Personalen har tillgång till datorer och smartphones vilket legat till grund för införandet av ett mobilt arbetssätt inom hemvården. Trelleborg har nu också börjat införa ett digitalt planeringssystem på särskilt boende.
Läs mer..

Juridik

Edit symbol.jpg

Sätt ljus på juridiken i ett tidigt skede

Till huvudsida för nyckelområde Juridik

Det är centralt med juridisk kompetens vid införandet av digitala lösningar och inte minst att den juridiska aspekten belyses från allra första början, inte mot slutet av en process när något redan är uppbyggt och redo att användas. I Trelleborg har vi ett utvecklat samarbete med upphandlingsenhet och kommunens jurister i sådana frågor. Socialförvaltningen har dessutom en egen förvaltningsjurist som kopplas in i ett tidigt stadium och kan löpande bistå verksamheten med vägledning.

I övrigt följer Trelleborg de riktlinjer och råd som finns från Datainspektionen.

Det pågår ett stort arbete kopplat till införandet av GDPR i maj 2018.
Läs mer..

Kompetens

Edit symbol.jpg

Vikten av att utveckla den egna kompetensen

Till huvudsida för nyckelområde Kompetens

Den 1 januari 2017 inrättades en enhet för teknik och utveckling för att ytterligare stärka socialförvaltningens arbete inom digitalisering. Fram till dess låg fokus främst på att ta fram lösningar inom äldreomsorgen men nu arbetar organisationen för att digitalisera på bredare front. I takt med att mycket har utvecklats och implementerats genom åren har också kompetensen internt vuxit.
Läs mer..

Organisation och kultur

Edit symbol.jpg

Bygga och flyga samtidigt

Till huvudsida för nyckelområde Organisation och kultur

I Trelleborg har vi haft ett öppet sinnelag inför teknik. Vi har haft ett antal ”eldsjälar” som varit nyfikna, lyssnat in, sett sig omkring och tagit till sig mycket. Vi har skapat en kultur där vi har vågat testa och vågat misslyckas. Vi har byggt och flugit samtidigt.
Läs mer..

Styrning

Edit symbol.jpg

Tydligt mandat och starkt stöd

Till huvudsida för nyckelområde Styrning

I Trelleborg finns ett starkt politiskt stöd för digitalisering och socialnämnden har gett ett tydligt mandat till förvaltningschefen att driva frågor om digitalisering inom socialförvaltningen. Mål med koppling till digitaliseringsarbetet har tagits fram och följs upp löpande i verksamheten. I arbetet sätts också fokus på att utveckla det lokala och regionala samarbetet, såväl med region som med andra kommuner. En kommunövergripande e-strategi är under revidering.
Läs mer..

Arbetsprocesser

Edit symbol.jpg

Optimering och automatisering

Till huvudsida för nyckelområde Arbetsprocesser

I Trelleborg jobbar vi för att göra medarbetarna delaktiga och fånga upp deras erfarenheter och koppla ihop detta med medborgarens behov. I processarbetet är steg 1 att kartlägga processen för att synliggöra hur den ser ut i dag. Förbättringsförslag leder sedan till att arbetsprocessen kan förändras och optimeras. Steg 2 blir sedan, i de fall det är möjligt, att automatisera hela eller delar av en process. Detta kan göras först när processen är kartlagd och optimerad.
Läs mer..

Kommunikation

Edit symbol.jpg

Informationsträffar för ökad transparens

Till huvudsida för nyckelområde Kommunikation

Det är viktigt att berätta för andra om utvecklingsarbetet, inte bara i den egna verksamheten och i den egna kommunen utan även utanför kommunen. I Trelleborg har vi till exempel bjudit in till informationsträffar för att berätta om arbetet med vår handläggarrobot. Kommunikationsarbetet generellt sker via olika kanaler, till exempel interna/externa nyhetsbrev, webbplats och sociala medier.
Läs mer..

Målbild

Edit symbol.jpg

Självständigt liv är vår drivkraft

Till huvudsida för nyckelområde Målbild

I Trelleborg har socialförvaltningen tagit fram ett måldokument som pekar ut fokusområden för de närmaste åren. Detta görs i fem spår: resultat, utveckling, processer, kunder och medarbetare. Ledstjärnan för måldokumentet är ”Självständigt liv – vår drivkraft” vilket innebär att det vi gör ska hjälpa medborgarna till ett så självständigt liv som möjligt. Digitaliseringsresan är en central del i sammanhanget där verksamheten hela tiden arbetar för att hitta digitala lösningar som bidrar till ett självständigt liv.
Läs mer..

Ledarskap

Edit symbol.jpg

Ett modigt, engagerat och tillåtande ledarskap

Till huvudsida för nyckelområde Ledarskap

Utvecklingsarbete kräver en engagerad ledning som tar täten och driver frågan framåt. I digitaliseringsresan har Trelleborgs ledarskap präglats av mod, nyfikenhet och engagemang. Det har också funnits en hög tolerans - det har varit tillåtet att prova, tillåtet att göra fel. En ny ledarskapspolicy är på gång att antas i kommunen.
Läs mer..

Delaktighet

Edit symbol.jpg

Gör resan tillsammans för bästa resultat

Till huvudsida för nyckelområde Delaktighet

Att medarbetarna och medborgarna är med på tåget är helt avgörande. Under ett projekt med testbädd/verklighetslabb blev det för Trelleborgs del tydligt hur en gemensam omvärldsbevakning kan bidra till en hög grad av delaktighet. När mobila trygghetslarm testades i ett område blev det lyckosamt tack vare en tät dialog med medborgarna. Gemensamma inspirationsdagar på temat teknik för all personal inom äldreomsorgen är ett annat exempel på delaktighet. Utöver det hålls en löpande dialog internt på till exempel APT och externt via diverse intresseorganisationer.
Läs mer..

Nytta och insikt

Edit symbol.jpg

Business case och omvärldsbevakning

Till huvudsida för nyckelområde Nytta och insikt

I Trelleborg tänker vi business case i samband med införandet av digitala lösningar. Vi inför inte för införandets skull, utan för att det ska göra skillnad. Det ska gå att se i slutändan vad det resulterade i, plockade vi hem vinsten? Vi utgår från behov hos verksamheten och i samhället och strävar efter att nå nyttoeffekter för medarbetare och medborgare samtidigt. Trelleborg lägger stor vikt vid omvärldsbevakning. Det gör det möjligt att veta vad som finns på marknaden och därmed öka insikten och göra välgrundade val kopplade till verksamhetens behov.
Läs mer..