Skillnad mellan versioner av "Delaktighet"

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök
(Vem?)
(Hur?)
Rad 9: Rad 9:
  
 
=== Hur? ===
 
=== Hur? ===
Det finns en mängd metoder som kan användas för att skapa delaktighet. I Mittköping väljer vi den metod som bäst lämpar sig för det steg i processen där vi befinner oss.  
+
Det finns en mängd metoder som kan användas för att skapa delaktighet. I Mittköping väljer vi den metod som bäst lämpar sig för det steg i processen där vi befinner oss. Digitaliseringen erbjuder oss en mängd verktyg för att kunna fånga in olika röster. Vi kanske gör en webenkät för att samla in vad våra medborgare tänker om olika saker. Eller en sida på intranätet där du kan diskutera förbättringar. Kanske en plattform för samarbete över gränserna. 
 
* Invånardialog
 
* Invånardialog
 
* Ambassadörer
 
* Ambassadörer

Versionen från 16 oktober 2017 kl. 15.22

Delaktighet

Maja Delaktighet.png

Vad?

I Mittköping når vi framgång och varaktig förändring genom att bjuda in de som förändringen berör i arbetet redan från början. Delaktighet i Mittköping betyder både att vem som helst får lov att tycka till om den kommunala verksamheten men också att man får komma med idéer och att man blir inbjuden att vara medskapare i förändringsarbetet. Både som Mittköpingsinvånare och som medarbetare har man möjlighet att göra sin röst hörd och påverka sin kommun.

Vem?

Vi är alla del av att skapa vårt Mittköping. Eftersom vi erbjuds en stor delaktighet och möjligheter att påverka behöver vi också ta det ansvaret. Alla behöver inte alltid vara delaktiga, men om vi inte har en organisation som bjuder in till delaktighet får vi inte del av all klokskap som finns hos våra medborgare och våra medarbetare.

Hur?

Det finns en mängd metoder som kan användas för att skapa delaktighet. I Mittköping väljer vi den metod som bäst lämpar sig för det steg i processen där vi befinner oss. Digitaliseringen erbjuder oss en mängd verktyg för att kunna fånga in olika röster. Vi kanske gör en webenkät för att samla in vad våra medborgare tänker om olika saker. Eller en sida på intranätet där du kan diskutera förbättringar. Kanske en plattform för samarbete över gränserna.

  • Invånardialog
  • Ambassadörer
  • Användarresor
  • Spridning av goda exempel
  • Innovationsfrämjande insatser

Introbild-leda-1024px.jpg

Så gör Mittköping

Mittköping

Frivillighet, medverkan, medborgarperspektiv

Vid införande av välfärdsteknik i Mittköping är det viktigt att få en så bred delaktighet som möjligt och låta så många som möjligt bjudas med på resan så tidigt som möjligt. Delaktighet kan innebära olika saker för olika målgrupper vid olika tider. I Mittköping gör man medvetna val gällande delaktighet och förstår att det skapar olika effekter. Förslag på målgrupper som kan göras delaktiga är:

  • Medborgare
  • Intresseorganisationer
  • Politiker
  • Medarbetare
  • Andra förvaltningar och samarbetspartners

Läs mer..Kommunernas berättelser.jpg

Exempel från kommuner i Sverige

Botkyrka

Tydliga roller skapar medverkan och samverkan på alla nivåer

För att uppnå målen och därigenom nyttja digitaliseringens potential för ökad måluppfyllelse och likvärdighet i Botkyrkas förskolor och skolor behöver förvaltningens olika nivåer medverka och samverka. Strategi för barns och elevers lärande i en digital värld tydliggör vilka förväntningar som ställs på de olika nivåerna för att nå samsyn och utveckling i hela förvaltningen.

Läs mer..

Göteborg

Användarvänlighet utvecklar delaktighet


Läs mer..

Halmstad

Alla medborgare ska kunna ta del av sin post

I Mittköping är det av vikt att skapa delaktighet och tillgänglighet för alla medborgare. För att underlätta för personer med funktionsnedsättning, som exempelvis synnedsättning, eller för personer som har svårt för det svenska språket, kan digitala lösningar användas och där är digital brevlåda en relativt ny tjänst på marknaden.

Läs mer..

Halmstad

Invånardialoger visar oss vad medborgaren behöver

Ett systematiskt arbete med invånardeltagande ligger i linje med Halmstad kommuns vision och värdegrund som bygger på demokratiska värden. Syftet med invånardialogerna är att via dialog med invånarna få in synpunkter. Synpunkterna har sammanställts med mål att utgöra en del i kommande planerings-arbete och strategiska beslut

Läs mer..

Härryda

Att ställa frågor - och att lyssna!

Härryda kommun arbetar med medborgardialog. Det handlar om att politiker i Härryda kommun ställer frågor och lyssnar på vad medborgare har att säga. De åsikter som kommer fram används sedan som ett av underlagen inför politiska beslut.

Läs mer..

Malmö

Dokumentdelning för samarbete

Google Apps for Education, (Malmö Apps), och massiva utbildningsinsatser från Pedagogisk Inspiration Malmö (PI) har möjliggjort för lärarna att kunna planera och bedriva sin undervisning med hjälp av dokumentdelning i en miljö som gjord för formativt lärande och samarbete.

Läs mer..

Nordmaling

Tydlig ansvarsfördelning gynnar delaktighet

Fokus i digitaliseringsutvecklingen är hela tiden elevernas lärande och utveckling. I Nordmaling har, redan från start, allas delaktighet varit självklar.

Läs mer..

Skellefteå

Medskapande ger delaktiga medarbetare

För att lyckas med förbättrade arbetssätt och digitalisering behövs delaktighet och medskapande medarbetare. En del i detta arbete har varit Lärresan, där vi samlat medarbetare, chefer, seniorer och samarbetspartners för att tillsammans stanna upp, reflektera och utbyta erfarenheter. Inför nya implementeringar har mycket resurser lagts på information till medarbetare och seniorer med gott resultat.

Läs mer..

Sollentuna

Medarbetarskap

Sollentuna kommuns personalpolicy handlar om medarbetarskap och att allas bidrag är viktigt.

Läs mer..

Stockholm

Strategi för en smart och hållbar stad

Tillammans utvecklar vi den smarta staden.

Läs mer..

Trelleborg

Gör resan tillsammans för bästa resultat

Att medarbetarna och medborgarna är med på tåget är helt avgörande. Under ett projekt med testbädd/verklighetslabb blev det för Trelleborgs del tydligt hur en gemensam omvärldsbevakning kan bidra till en hög grad av delaktighet. När mobila trygghetslarm testades i ett område blev det lyckosamt tack vare en tät dialog med medborgarna. Gemensamma inspirationsdagar på temat teknik för all personal inom äldreomsorgen är ett annat exempel på delaktighet. Utöver det hålls en löpande dialog internt på till exempel APT och externt via diverse intresseorganisationer.

Läs mer..

Uddevalla

ShowIT samlar pedagoger

Mötesplatsen ShowIT samlar återkommande pedagoger från alla skolformer (förskola till vux) där pedagoger lär pedagoger. Nätverkande sker på frivillig basis och man uppmuntrar lärare att lära andra kring det de själva tycker är självklart i sin egen undervisning, som blir fantastiskt för andra.

Läs mer..

Umeå

Gör användarresor- få nya upptäckter

När du är delaktig i hur något tar form så växer din motivation och du värdesätter det mer. I Mittköping vill vi förstå vad vad medborgarna behöver samt hur de vill använda en tjänst. Vi tar nämligen på största allvar hur användarna önskar, tänker och framförallt vad de tror på. Mittköping använder sig av SKLs material Innovationsguiden för att hitta nya metoder och sätt att tänka kring utveckling i offentlig sektor. Helt enkelt skapa smartare tjänster. (http://innovationsguiden.se/)

I Mittköping använder vi “Användarresa” som en metod i ett större koncept. Metoden syftar till att identifiera och åtgärda det som Mittköpings medborgare upplever som ’’smärtpunkter’’ i kontakten med kommunen och de samhällstjänster som kommunen erbjuder. Användarresorna synliggör gömda eller helt nya användarbehov och skapar en helhetssyn av medborgarnas upplevelse. Att inom kommunen få en förståelse för hur användarna anser att olika delar av tjänster hänger ihop och hur de påverkar varandra.

Läs mer..

Umeå

Samlade kompetenser synliggör behov och skapar engagemang

Skolorna i kommunen har långtgående befogenheter och stort ansvar för hur det interna arbetet ska läggas upp och utvecklas. Kontinuerlig transparent uppföljning och analys av den pedagogiska verksamheten och dess resultat ligger till grund för beslut om utvecklingsområden både på skolnivå och på huvudmannanivå. Ledning och styrningsprinciper utgår från delaktighet mellan olika ledningsnivåer, dialog och förankring och olika mötesplatser för lärande och förbättringsarbete. Delaktighet är absolut att eftersträva utifrån ett flertal aspekter. Dels har medarbetarna inom verksamheterna många värdefulla idéer, dels skapar delaktighet engagemang och dialog mellan ledning, personal, barn och elever samt vårdnadshavare.

Några exempel på hur vi på utvecklingsavdelningen i Umeå har jobbat för att skapa delaktighet inom digitalisering är workshops, digitaliseringsprojekt och levandegöra exempel från verkligheten.

Läs mer..

Västerås

MISTEL skapar delaktighet

Innovatörer erbjuds olika typer av metoder beroende på innovation och skede i sin process, men fokusgrupper med relevanta deltagare samt tester hos slutanvändare är en central del. Testerna sker framförallt i verkliga miljöer, hemma hos äldre personer och personer med funktionsnedsättning samt på särskilda boenden.

Läs mer..