Arbetsmetoder och modeller - kompetensutveckling

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök

Kompetensutveckling är nyckeln till framgång

Kompetens för att kunna kommunicera, interagera och informera på nya digitala sätt är avgörande för att lyckas i en digitaliserad värld. Digital kompetens förändras över tid och därför är kontinuerlig kompetensutveckling ett naturligt förhållningssätt och en del av verksamhetsutvecklingen för en modern organisation.

Ansvaret för att utveckla medarbetarnas digitala kompetens ligger dels hos arbetsgivaren som behöver anpassa sin verksamhet utifrån förändrade direktiv och omvärldens förväntningar, dels hos den enskilde medarbetaren som själv måste följa med i den digitala utvecklingen utifrån behov och arbetsuppgifter.

Digital kompetens utgörs enligt Digitaliseringskommissionen av: “i vilken utsträckning man är förtrogen med digitala verktyg och tjänster samt har förmåga att följa med i den digitala utvecklingen och dess påverkan på ens liv. Digital kompetens innefattar de kunskaper, färdigheter, den förståelse och motivation som individen behöver i den förändringsprocess digitaliseringen innebär. Utvecklingen sker kontinuerligt vilket innebär att de krav som kommer att ställas på digital kompetens, i privatlivet och samhällslivet liksom inom utbildningen och arbetslivet, fortlöpande förändras. Digital kompetens är därmed inget statisk, innebörden av begreppet förändras utifrån teknikens och tjänsternas utveckling.”

Och vidare att: “Digital kompetens innefattar kunskap och förmåga att säkert och kritiskt använda informationssamhällets teknik i arbetslivet, på fritiden och för kommunikationsändamål. Medvetenhet om frågor som rör den tillgängliga informationens validitet och tillförlitlighet är också avgörande i den digitala kompetensen. Individen kommer kontinuerligt behöva utveckla sin digitala kompetens för att ha förutsättningar att använda digitala verktyg och tjänster utifrån sina egna behov och utifrån det som förväntas av dem men också för att bidra till innovation och utveckling av produkter och tjänster.

I Mittköping har vi uppfattningen att kompetensutveckling grundläggande sker på tre nivåer.

  • Gemensamma kompetensutvecklingsinsatser utifrån prioriterade områden som innebär förändringar för hela verksamheten, från högsta ledning till de som finns längst ut i vår organisation.
  • Kompetensutvecklingsinsatser som är gemensamma på respektive enhet och definierade av chef utifrån aktuella mål, utvecklingsområden och prioriteringar för enheten.
  • Individuell kompetensutveckling som planeras mellan anställd och chef för att utveckla verksamheten genom att utveckla medarbetarnas kompetens.

Våra erfarenheter kring hur kompetensutveckling kan ske på ett effektivt sätt baseras på exempel från sex av våra grannkommuner:

Sollentuna: LUC - Lokala utvecklingscentrum

Alla behöver fortlöpande kompetensutveckling för att hänga med i utvecklingen, gärna anpassad efter individuella behov, men med ett tydligt verksamhetsfokus, tex högre måluppfyllelse.

Stockholms stad: Ledarskap i digitalisering för alla rektorer inom grundskolan

Utbildning beslutad av grundskoledirektören för att prioritera digitaliseringsarbete och med målet att skapa likvärdighet. Digital kompetens hos medarbetarna ger brukarna “valuta för pengarna” och är nyckel till att fortsätta lära och vara relevant i sitt arbete.

Modell/arbetsmetod

Malmö: Webblärande i Lär-Kan (Kanal för lärande)

Webbaserad utbildning som är kvalitetssäkrad och förankrad i arbetet. Kunskapstester ger återkoppling till chef och bidrar till en mer jämlik kvalitet för brukarna.

Uddevalla: Mötesplats ShowIT, återkommande lokala kompetensutvecklingsträffar för kollegialt lärande

Regelbunden kollegial fortbildning som bygger på en systematisk behovskartläggning, resultatet vägs sedan ihop med prioriteringar hos chef.

Beslut

Organisation

Mål syfte effekt

Förankring i styrkedja

Beskrivning

Spridning/överspridning

Hur får vi den att leva vidare? Uppföljning

Erfarenhet

Härryda kommun: Rötter och Vingar - en helhetsidé

Genom ett systematiskt utvecklingsarbete utvecklas lärandet hand i hand med den digitala utvecklingen. Samarbete med kommunens it-enhet och en samsyn i styrkedjan har skapat en gedigen grund. Verksamhetsutvecklare har skapat och drivit olika nätverk som gett stöd i arbetet med utvecklingen och har genom det pedagogiska erfarenhetsutbytet bidragit till likvärdighet.

Skellefteå: Processinriktad utbildning av gymnasielärare inom området IT och lärande

Utbildning i flera små steg som ger direkt tillämpning i arbetet. Formativt arbetssätt där deltagarna är varandras lärresurser. Tillgänglighet till utbildningsmaterial via webben. Neka aldrig fortbildning!

Modell/arbetsmetod

Beslut

Organisation

Mål syfte effekt

Förankring i styrkedja

Beskrivning

Lidingö: Övergripande organisation och struktur i kompetensutveckling

Översikt över innehåll

  1. OMDIRIGERING Innehåll