Skillnad mellan versioner av "Arbetsmetoder och modeller - digitalisering ingår i verksamhetsutveckling"

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök
Rad 63: Rad 63:
 
* '''Gemensam organisation (se bild ovan)'''
 
* '''Gemensam organisation (se bild ovan)'''
 
* '''Central utvecklingsavdelning  med drivande chef'''
 
* '''Central utvecklingsavdelning  med drivande chef'''
* '''[[Handlinsplaner]] är framtagna'''
+
* '''Handlinsplaner är framtagna'''
  
 
* '''Fungerande  och god samverkan mellan IT och verksamheterna'''  
 
* '''Fungerande  och god samverkan mellan IT och verksamheterna'''  
Rad 139: Rad 139:
  
 
== Ledning/organisation/styrning ==
 
== Ledning/organisation/styrning ==
Hur fick vi det på plats?
+
'''Hur gjorde Mittköping för att få det på plats? Nedan står samma saker som i högerkolumnen ovan - fast i löpande text'''
  
Mittköpings politiska nämnder har strategiskt långsiktigt framtidsfokus. Klimatet mellan tjänstemän och politiken präglas av professionalitet och ömsesidig förtroende. Detta har bla uppnåtts genom att politiken kontinuerligt bjudits in att delta i /på omvärldsbevakning avseende digitalisering; inbjudan till mässor, seminarier, studiebesök. På uppdrag av politiken skrevs det övergripande programmet "Digitala Mittköping" fram i bred samverkan med representanter från skola, vård- och omsorg, näringsliv, akademi?.......vilka fler var med för att få med hela kedjan?    I programmet fastslås Mittköpings vision och övergripande strategier för stadens digitala utvecklingsarbete. En av de strategier som fastslogs i programmet var att metoden tjänstedesign eller sevicedesign skall användas i det fortsatta arbetet. Strategin  säkerställer medverkan från de vi är till för i det fortsatta arbetet.
+
Ledning
  
Mittköpings ledningsgrupp gav därefter respektive förvaltningchef i uppdrag att, i samverkan med medarbetare och representanter för de vi är till för (elever, brukare, patienter, etc) ta fram och besluta om den egna förvaltningens mål och strategier för att nå Mittköpings övergripande vision.
+
Mittköpings politiska nämnder har ett strategiskt långsiktigt framtidsfokus. Klimatet mellan tjänstemän och politiken präglas av professionalitet och ömsesidig förtroende. Detta har bla uppnåtts genom att politiken kontinuerligt bjudits in att delta i /på omvärldsbevakning avseende digitalisering; inbjudan till mässor, seminarier, studiebesök.
 +
 
 +
På uppdrag av politiken skrevs det övergripande programmet "Digitala Mittköping" fram i bred samverkan med representanter från ,,..........skola, vård- och omsorg, näringsliv, akademi?.......vilka fler var med för att få med hela kedjan?   I programmet fastslås Mittköpings vision och övergripande strategier för stadens digitala utvecklingsarbete. En av de strategier som fastslogs i programmet var att metoden tjänstedesign eller sevicedesign skall användas i t utvecklingsarbetet. Strategin  säkerställer medverkan från de vi är till för i det fortsatta arbetet.
 +
 
 +
Mittköpings ledningsgrupp gav därefter respektive förvaltningchef i uppdrag att, i samverkan med medarbetare och representanter för de vi är till för (elever, brukare, patienter, etc) ta fram och besluta om den egna förvaltningens mål och strategier för att nå Mittköpings övergripande vision. Metoden var som beslutats, tjänstedesign eller annan metod, som säkerställer medverkan för de vi är till för.
  
 
Förvaltningscheferna gav i sin tur respektive avdelning/enhet i uppdrag att, i samverkan med medarbetare och de vi är till för (elever, brukare, pat) ta fram och besluta om vilka aktiviteter som behöver genomföras inom respektive enhet för att nå förvaltningens gemensamma målbild.(handlingsplaner)
 
Förvaltningscheferna gav i sin tur respektive avdelning/enhet i uppdrag att, i samverkan med medarbetare och de vi är till för (elever, brukare, pat) ta fram och besluta om vilka aktiviteter som behöver genomföras inom respektive enhet för att nå förvaltningens gemensamma målbild.(handlingsplaner)
  
Efter långa och många diskussioner och övervägande beslöt utredande tjänstemän föreslå KS att den mest effektiva vägen att driva den digitala transformationen på initialt, är att samla utvecklingsarbetet i en och samma centrala enhet/förvaltning. Detta mötte motstånd bland verksamheterna som hävdade att de var unika i sina behov men It-avdelningens argumentation om kostnadsdrivande separata enheter vägde tyngre i det slutgiltiga ställningstagandet. Vidare fanns en mycket duktig och driven it-chef som var beredd att axla kommunens samtliga verksamheters digitala utveckling. Hen var känd för att förstå vikten av att samverkan mellan verksamheterna och It-avdelningen måste fungera bra. Hen hade redan etablerat formaliserad samverkan framförallt med en av skolorna i
+
Organisation
 +
 
 +
Efter många och långa diskussioner och övervägande beslöt utredande tjänstemän föreslå KS att den mest effektiva vägen att driva den digitala transformationen på, initialt, är att samla utvecklingsarbetet i en och samma centrala enhet/förvaltning. Detta mötte motstånd bland verksamheterna som hävdade att de var unika i sina behov men It-avdelningens argumentation om kostnadsdrivande separata enheter vägde tyngre vid det slutgiltiga ställningstagandet. Vidare fanns en mycket duktig och driven it-chef som var beredd att axla kommunens samtliga verksamheters digitala utveckling. Hen var känd för att driva samverkan mellan verksamheterna och It-avdelningen och hade fått den att fungera mycket bra. Hen hade etablerat lyckad formaliserad samverkan framförallt inom skolutvecklingsområdet.
 +
 
 +
En annan fråga gällde  gemensam organisation-------Detta fick Mittköping på plats genom att --------
 +
 
 +
Att göra saker på nytt sätt och dessutom ofta med digitala verktyg som man kanske först måste lära sig att hantera innan man kan använda dem, medför stress både i organisationen och hos medarbetare. För att säkerställa att medarbetarna får det stöd som behövs har nya roller initierats som tex omsorgshandledare och IT-ambassadörer i hemtjänsten, IKT-pedagoger på skolan etc . Rollen att driva utvecklingsarbete på plats........Detta fick Mittköping på plats genom att ……
 +
 
 +
Styrning
  
Gemensam organisation-------Detta fick Mittköping plats genom att --------
+
Den central utvecklingsenheten tog snabbt tag i frågan om att beskriva hur utvecklingsprocessen behöver se ut för att fungera optimalt. Även detta arbete, dvs processkartläggningen från idé till färdig tjänst, togs fram med hjälp av tjänstedesignmetoden. Mittköpings medarbetarna vet vilket sätt utvecklingen drivs framåt, man vet vem som gör vad, hur nya idéer omhändertas osv
  
En annan fråga som den central utvecklingsenheten snabbt tog tag i var att beskriva hur utvecklingsprocessen behövde se ut för att fungera optimalt. Även detta arbete, dvs processbeskrivningen från idé till färdig tjänst, togs fram med hjälp av tjänstedesignmetoden. Mittköpings medarbetarna vet på vilket sätt utvecklingen drivs framåt, man vet vem som gör vad, hur nya idéer omhändertas osv
+
Flera utvecklingsfrågor kräver belysning från juridisk expertis. Det kan bla handla om etik- och integritetfrågor men också om större överväganden över vilka tjänster Mittköping egentligen kan/bör tillhandahålla till Mittköpingsborna.  Det har varit en framgångsfaktor att i samverkna med andra kommuner knyta till sig juridiks expertis inom området.  
  
* '''Juridisk ledning/expertis avseende bla etik- integritetsfrågor mm finns att tillgå'''. Detta fick Mittköping på plats genom att…….
+
* Styrande dokument avseende informationssäkerhetsverifiering finns framme. Detta fick Mittköping på plats genom att.....
* '''Styrande dokument avseende informationssäkerhetsverifiering''' finns framme Detta fick Mittköping på plats genom att
+
* Styrande dokument avseende nyttorealisering - uppföljning av nyttor. Detta fick Mittköping på plats genom att.......
* '''Nya roller i organisationen finns på plats, tex omsorgshandledare och IT-ambassadörer i hemtjänsten, IKT-pedagoger på skolan etc''' Detta fick Mittköping på plats genom att ……
 
 
{| class="wikitable sortable"
 
{| class="wikitable sortable"
 
|-
 
|-

Versionen från 3 maj 2017 kl. 20.43

I Mittköping ingår inte bara digitaliseringen som en integrerad del av verksamhetsutvecklingen, utan den används som en hävstång som driver förändring, förbättring och professionell utveckling för medarbetarna och kommunikation med medborgarna. Viktigt att ha utgångspunkt behovsdriven utveckling och med det menar vi att utgångspunkten är individens behov, det vill säga invånarens-, brukarens-, elevens behov. Identifierade behov är sedan grunden för att utveckla verksamheten med stöd av arbetsmetoder och modeller.

Självklarheter för en lärare i Mittköping

Det är självklart för en lärare i Mittköping att alla hens elever har en digital enhet och att nätet är kraftfullt och räcker till. Självklart finns det en IKT-pedagog på skolan och andra resurser som driver digitaliseringen. Allt fungerar, rätt appar och smidig hantering.

Det är också självklart att läraren dagligen arbetar i en kollaborativ digital miljö med sina elever och kollegor. Det pedagogiskt administrativa görs också digitalt, såsom bedömning och prov.

Det är en självklarhet att läraren ingår i olika kollegiala nätverk för lärande och professionsutveckling. Inte minst gäller det kollegialt lärande som handlar om läraryrkets digitalisering, som ställer äldre metoder på ända. Stora delar av lärarrollen kommer att behöva omprövas och utvecklas, nu när klassrummets väggar har sprängts och vi har tillgång till den digital världen.

Här får läraren stöd av Mittköpings centrala Pedagogiska Utvecklingsavdelning som organiserar workshops, föredrag, vetenskapliga och andra typer av seminarier, samt inte minst nätverksträffar med pedagoger som är särskilt intresserade av någon aspekt eller metod inom pedagogiken: Nätverk för den kollaborativa digitala miljön, IKT-nätverk, programmering, robotprogrammering, makymaky, MIK, e-tweening (internationellt utbyte mellan skolor via digitala kanaler), kurser av alla de slag, språkutveckling, ASL, BFL, källkritik, normer och normkritik, forskningscirklar i praktiknära forskning, STL, matematik- och NT-utvecklare, mm. Avdelningen arbetar också aktivt med ledarskapsfrågor och olika ledarskapsprogram, t ex skolledarutbildningen “Att leda digitalisering”. Insatser av lokal art ute på skolorna beställs av rektor, andra övergripande utvecklingsinsatser deltar alla skolor i.

Parallellt med de centrala insatserna så driver varje skolförvaltning lärande kollegiala nätverk. Gymnasiet har en lektorsorganisation vars uppdrag är att driva kollegialt lärande nätverk. Alla skolformer har en förstelärarorganisation med samma uppdrag, dessutom tillkommer IKT-nätverk mm. Samtliga skolformer har som gemensam strategi att utveckla det kollegiala lärandet.

Modell - organisation

För att digitaliseringen ska ingå som väsentlig del i verksamhetsutvecklingen så måste man bygga en organisation som stöder denna bärande idé.

Mittköpings skolförvaltning är centraliserad. Därmed har man kunnat kraftsamla för att bygga upp ett starkt utvecklingsstöd till verksamheten i skolorna (förskola, grundskola, gymnasium, komvux). Den pedagogiska utvecklingsavdelningen finansieras gemensamt av tre förvaltningar.

Ur ett digitaliserings perspektiv är det väsentligt att skolans IT-avdelning och systemförvaltning ingår i den pedagogiska utvecklingsavdelningen. Att dessa funktioner hålls samman är en förutsättning för att bygga en långsiktig och hållbar för organisation för pedagogisk utveckling och högre måluppfyllelse.

Pedagogik - system - IT
Organisationsmodell: Mittköping har gått från en funktionsorganisation (stuprör) till en verksamhetsorienterad organisation. Ledningen måste vara verksamhetsnära och svara på verksamhetens behoven.

Pedagoger och IT-personal är alltså kollegor och har samma chef. Den pedagogiska och den mer hårdvarunära utvecklingen koordineras därmed. Om skolor vill ha en surfplatta av särskild typ, så planeras utrullningen av pedagoger och IT-personal tillsammans: allt från managering av enheterna, till val av förinstallerade appar, konfigurering samt utbildningsinsatser för lärare och övrig pedagogisk personal som ska börja använda dem. Utvecklingsavdelningen handhar också systemutveckling, vilket garanterar att systemen blir pedagogiskt genomlysta. Inga organisatoriska silos alltså, och samtidigt blir den lärande miljön rikare på arbetsplatsen.

Övergripande strategi

I Mittköping tog den digitala infrastrukturen tre år att etablera ute på skolorna, dvs: 1:1, kraftfullt wifi samt digital eko-miljö. Den grundläggande digitala eko-miljön för alla skolor består av en modern kollaborativ molnbaserad plattform för produktion, samt lärandestöd i form av talsyntes, skrivstöd med ordprediktion, ljudböcker, samt NE.

När grundförutsättningarna var på plats, gick man vidare till nästa fas: det pedagogiska utvecklingsarbetet i en digital miljö. Nu arbetar man främst med stöd för lärandet och förändringsarbetet, utveckling och spridning av nya pedagogiska metoder, och i förlängningen: transformationen av lärarrollen.

Det betyder att även ledarskapet driver sina kollegiala nätverk och grupper. Målet är att varje elev ska få det digitala stöd han eller hon behöver för att lära och utvecklas på bästa sätt. Speciellt viktigt är det att elevers läs- och skrivförmåga stöds med kraftfulla digitala hjälpmedel.

Allt detta bottnar i den kommunövergripande strategin för digitalisering. Varje förvaltning har åtaganden inom digitalisering gentemot de politiskt valda församlingarna. Hela styrkedjan är således med, annars hade inte denna utveckling inom skolan varit möjlig.

Arbetsmetoder

Här följer exempel på metoder och processer som prövats i Mittköping och visat sig vara av värde för att driva förändringsarbete, digitalisering och verksamhetsutveckling...

Matris

MATRIS

10. Arbetsmetoder och modeller digitalisering ingår i verksamhetsutveckling + 11. Arbetsmetoder och modeller - behovsdriven utveckling = digitalisering ingår i behovsdriven verksamhetsutveckling

Hur gör vi det till en självklarhet? “Digitalisering är ingen sidovagn” - hur bygger man en organisation som är bärande.

DIGITALISERING INGÅR I BEHOVSDRIVEN VERKSAMHETSUTVECKLING
Vägen till digitalisering VAD =

(Exempel på självklarheter som är på plats)

HUR

(Beskriv hur ni gjorde för att få självklarheten på plats)

Ledning/Styrning/organisation
 • Politiska nämnder med strategiskt långsiktigt framtidsfokus
 • Vision och strategier avseende Mittköpings övergripande digitaliseringsarbete är framtagen och beslutad ("Digitala Mittköping :-)
 • Gemensam målbild, gemensamma strategier och målsättningar finns framtagna avseende digitala lösningar i Mittköpings skola, vård och omsorg.
 • Gemensam organisation (se bild ovan)
 • Central utvecklingsavdelning med drivande chef
 • Handlinsplaner är framtagna
 • Fungerande och god samverkan mellan IT och verksamheterna
 • Processerna är på plats - Mittköpings medarbetarna vet på vilket sätt utvecklingen drivs framåt, man vet vem som gör vad, hur nya idéer omhändertas osv
 • Juridisk ledning/expertis avseende bla etik- integritetsfrågor mm finns att tillgå
 • Styrande dokument avseende informationssäkerhetsverifiering finns framme
 • Nya roller i organisationen finns på plats, tex omsorgshandledare och IT-ambassadörer i hemtjänsten, IKT-pedagoger på skolan etc
 • Politiken bjuds kontinuerligt in att delta i /på omvärldsbevakning; mässor, seminarier, studiebesök
 • På uppdrag av politiken skrevs det övergripande programmet "Digitala Mittköping" fram i bred samverkan med representanter från skola, vård-omsorg, näringsliv, akademi?.......vilka fler var med för att få med hela kedjan?
 • Bred inbjudan till medarbetare och de vi är till för (elever, brukare, pat, etc) att vara med i i arbetet med att ta fram den egna förvaltningens målbild och strategier avseende digitala lösning i skola, vård och omsorg. Metod: tjänstedesign / innovationsguiden.se
 • Beskriv hur MIttköping fick till en gemensam organisation? Jo.........
 • Hur gjorde Mittköping för att få en central utvecklingsavdelning på plats?Efter långa och många diskussioner och övervägande beslöt utredande tjänstemän föreslå KS att den mest effektiva vägen att driva den digitala transformationen på är, initialt, att samla utvecklingarbetet i en och samma centrala enhet/förvaltning.
 • Förvaltningscheferna gav respektive avdelning/enhet i uppdrag att, i samverkan med sina medarbetare och de vi är till för (elever, brukare, pat etc) besluta vilka aktiviteter som skall genomföras för att nå förvaltningens målbild. (handlingsplaner)
Infrastruktur
 • 1:1, WiFi, digital ekomiljö för lärande,
 • Mobil utrustning för skol-, vård- och omsorgspersonal; laptops, datorer, smartphones, plattor etc
 • Annan adekvat digital utrustning i lokaler, klassrum. (projektorer, ...)
 • Säkra lösningar
 • Kraftfullt nät som räcker till
 • Välfärdsbredband?
 • Välfungerande drift- och supportorganisation
 • Support på plats i implementeringsskedet
 • Nästintill trasselfri teknik
Kompetens
 • Vilja och energi i verksamheten att satsa på digitala lösningar
 • Möjlighet till karriärväg, uppdrag inom VFT/IKT ger högre lön
 • Chefstjänstemän,rektorer agerar tydliga förändringsledare
 • nätverk - IT-ambassadörer i hemtjänsten
 • IKT-pedagoger på skolorna
 • Skapade en inspirations- och visningsmiljö för digitala lösningar som syftade till att öka kommunala medarbetares kunskap om digitaliseringens möjligheter
 • Tog fram tydlig kompetensmodell för karriärvägar samt planeringsverktyg för kompetenskartläggning i verksamheterna
 • Stöttade och utbildade chefstjänstemän/rektorer m.fl i förändringsledning
 • Utbildat 100 usk i användandet av mobil utrustning "train the trainer" -
Användare
 • Medskapande
 • Identifierar behov - behov rörande de vi är till för och behov i verksamheten
 • "eldsjälarna" - hitta dem
 • Bjöd in till medskapande - att vara med i utvecklingen väcker lust, nyfikenhet och belönas med kreativitet, delaktighet och efterfrågade lösningar - gäller både medarbetare och slutanvändare(elever/brukare/pat) Metod: tex tjänstedesign, innovationsguiden.se (SKL)
 • Genomförde behovskartläggningar och analyser
 • Entuiasmerade och uppmuntrade till att hålla i och hålla ut - speciellt eldsjälarna

Exempel -

Uppsala - lyckad implementering av dokumentationssystem

Malmö - organisation Pedagogisk Inspiration och parallellt kollegialt lärande

Umeå - implementering av lärplattform (även om systemet inte var bra i sig)

Halmstad - PM3-metodik för att identifiera behov som grund för verksamhetsutveckling

Göteborg - implementering av välfärdsteknologi

Ledning/organisation/styrning

Hur gjorde Mittköping för att få det på plats? Nedan står samma saker som i högerkolumnen ovan - fast i löpande text

Ledning

Mittköpings politiska nämnder har ett strategiskt långsiktigt framtidsfokus. Klimatet mellan tjänstemän och politiken präglas av professionalitet och ömsesidig förtroende. Detta har bla uppnåtts genom att politiken kontinuerligt bjudits in att delta i /på omvärldsbevakning avseende digitalisering; inbjudan till mässor, seminarier, studiebesök.

På uppdrag av politiken skrevs det övergripande programmet "Digitala Mittköping" fram i bred samverkan med representanter från ,,..........skola, vård- och omsorg, näringsliv, akademi?.......vilka fler var med för att få med hela kedjan?   I programmet fastslås Mittköpings vision och övergripande strategier för stadens digitala utvecklingsarbete. En av de strategier som fastslogs i programmet var att metoden tjänstedesign eller sevicedesign skall användas i t utvecklingsarbetet. Strategin  säkerställer medverkan från de vi är till för i det fortsatta arbetet.

Mittköpings ledningsgrupp gav därefter respektive förvaltningchef i uppdrag att, i samverkan med medarbetare och representanter för de vi är till för (elever, brukare, patienter, etc) ta fram och besluta om den egna förvaltningens mål och strategier för att nå Mittköpings övergripande vision. Metoden var som beslutats, tjänstedesign eller annan metod, som säkerställer medverkan för de vi är till för.

Förvaltningscheferna gav i sin tur respektive avdelning/enhet i uppdrag att, i samverkan med medarbetare och de vi är till för (elever, brukare, pat) ta fram och besluta om vilka aktiviteter som behöver genomföras inom respektive enhet för att nå förvaltningens gemensamma målbild.(handlingsplaner)

Organisation

Efter många och långa diskussioner och övervägande beslöt utredande tjänstemän föreslå KS att den mest effektiva vägen att driva den digitala transformationen på, initialt, är att samla utvecklingsarbetet i en och samma centrala enhet/förvaltning. Detta mötte motstånd bland verksamheterna som hävdade att de var unika i sina behov men It-avdelningens argumentation om kostnadsdrivande separata enheter vägde tyngre vid det slutgiltiga ställningstagandet. Vidare fanns en mycket duktig och driven it-chef som var beredd att axla kommunens samtliga verksamheters digitala utveckling. Hen var känd för att driva samverkan mellan verksamheterna och It-avdelningen och hade fått den att fungera mycket bra. Hen hade etablerat lyckad formaliserad samverkan framförallt inom skolutvecklingsområdet.

En annan fråga gällde gemensam organisation-------Detta fick Mittköping på plats genom att --------

Att göra saker på nytt sätt och dessutom ofta med digitala verktyg som man kanske först måste lära sig att hantera innan man kan använda dem, medför stress både i organisationen och hos medarbetare. För att säkerställa att medarbetarna får det stöd som behövs har nya roller initierats som tex omsorgshandledare och IT-ambassadörer i hemtjänsten, IKT-pedagoger på skolan etc . Rollen att driva utvecklingsarbete på plats........Detta fick Mittköping på plats genom att ……

Styrning

Den central utvecklingsenheten tog snabbt tag i frågan om att beskriva hur utvecklingsprocessen behöver se ut för att fungera optimalt. Även detta arbete, dvs processkartläggningen från idé till färdig tjänst, togs fram med hjälp av tjänstedesignmetoden. Mittköpings medarbetarna vet på vilket sätt utvecklingen drivs framåt, man vet vem som gör vad, hur nya idéer omhändertas osv

Flera utvecklingsfrågor kräver belysning från juridisk expertis. Det kan bla handla om etik- och integritetfrågor men också om större överväganden över vilka tjänster Mittköping egentligen kan/bör tillhandahålla till Mittköpingsborna. Det har varit en framgångsfaktor att i samverkna med andra kommuner knyta till sig juridiks expertis inom området.

 • Styrande dokument avseende informationssäkerhetsverifiering finns framme. Detta fick Mittköping på plats genom att.....
 • Styrande dokument avseende nyttorealisering - uppföljning av nyttor. Detta fick Mittköping på plats genom att.......

Infrastruktur

Kompetens

Användning

I Mittköping finns en modell för hur vi identifierar behov i verksamheten. Utifrån behoven ser man om det finns en möjlig digital lösning. En person ansvarar för projektledning och för att hålla samman modellen. Arbetsgrupper finns där nyckelpersoner i verksamheterna är representerade och som har till uppgift att bära med sig frågeställningar från verksamheten. Framgångsfaktorer är bland annat att det finns representanter från alla led i verksamheten, medarbetare, chefer, utvecklare och ledningsgruppen. I forumen finns möjlighet att lyfta allt som behöver utvecklas och det finns inget som heter att det inte är mitt bord, eller att det inte hör hemma här. Passar det inte i detta forumet så har projektledaren som ansvar att föra det vidare till den som kan ta hand om detta. Medarbetarna känner att de blir lyssnade på och att de för fram saker som faktiskt tas på allvar. De behovsområden som framkommer i modellen förs vidare till en plan som berättar vad man ska arbeta vidare med. l